УкраїнськаEnglish
19-21 червня 2019 року в Інституті літератури ім. Т. Г.
31 травня 2019 року в Музеї книги і друкарства України
24 травня 2019 року Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка
23 травня 2019 року в рамках «Книжкового Арсеналу»
25 травня в Музеї шістдесятництва відбулися Дні науки, у
23 травня 2019 р. в межах «Книжкового Арсеналу» відбулася
25 травня в Музеї шістдесятництва (вул. Олеся Гончара, 33
Літературознавцю не так просто підготувати виступ до
 • XV Міжнародна наукова конференція молодих вчених
  XV Міжнародна
  19-21 червня 2019
 • Презентація книги Івана Кошелівця «Можна одверто? або Туга за катарсисом».
  Презентація
  6 червня 2019 року
 • Звитяжець української медієвістики
  Звитяжець
  31 травня 2019 року
 • Модернізм. Фемінізм. Орієнталізм. Пам’яті Соломії Павличко
  Модернізм.
  24 травня 2019 року
 • Шевченко на кожен день
  Шевченко на
  23 травня 2019 року
 • Весняні Дні науки – 2019
  Весняні Дні
  25 травня в Музеї
 • У дзеркалі перекладів та едицій: Україна — Словаччина
  У дзеркалі
  23 травня 2019 р. в
 • Дні науки
  Дні науки
  25 травня в Музеї
 • Команда інституту літератури долучилась до Медичних пікніків
  Команда
  Літературознавцю не
 • Вечір пам’яті літературознавця, історика, перекладача, археолога, бібліографа Леоніда Махновця
  Вечір пам’яті
  31 травня  о 16.00
 

Наші видання

kanon.jpg
Tuesday, 07 February 2017 09:33

СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО І НОВІ ПАРАДИГМИ ТА НАПРЯМИ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ СЛАВІСТІВ

Національнабібліотека України імені В.І. Вернадського

Інститут українськоїмови НАН України

Інститут літературиімені Т.Г. Шевченка НАН України

Інститут мовознавстваімені О.О. Потебні НАН України

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології

ім. М.Т. Рильського НАН України

Українськиймовно-інформаційний фонд НАН України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 24 травня 2017 р. проводять Міжнародну наукову конференцію, присвячену Дню слов’янської писемності і культури

СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО І НОВІ ПАРАДИГМИ ТА НАПРЯМИ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

 Питання для обговорення:

1.           Глобалізація і соціокультурна трансформація слов’янських культур.

2.           Слов’янська культурна спадщина і національний ренесанс.

3.           Слов’янські мови у порівняльно-історичному та ареальному аспектах.

4.           Вивчення та збереження слов’янських культурних традицій.

5.           Міжслов'янські мовні та культурні зв'язки.

6.           Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство.

7.           Здобутки історичної славістики.

8.           Славістичне історичне пам’яткознавство.

9.           Історіографія славістичних досліджень.

10.      Науковий спадок славістів в архівах вітчизняних та зарубіжних країн.

11.      Зростання ролі інформаційних технологій у славістичних дослідженнях.

 

Під час конференції відбудуться круглі столи:

 

1.           «М.І. Костомаров і його роль у розвиткуукраїнськоїславістики»:до  200-річчя від дня народження видатного українського історика-славіста.

(Координатори круглого столу:академік НАН України Олексій Семенович Онищенко (тел.: +38 (044) 525-8104);к.і.н. Ігор Іванович Стамбол ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. тел.: 096 835 77 53). Місце проведення - Голосіївський пр., 3)

 

2.           «Людемпосполитым к доброму наученню…»: до 500-річчя від виходу Біблії Франциска Скорини.

(Координатори круглого столу: д.і.н., проф.Галина Іванівна Ковальчук ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. тел.: (044)234-93-06) так.і.н., с.н.с.Наталія Петрівна Бондар ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. тел.:(044)288-13-85). Місце проведення - Володимирська, 62, читальний зал відділу Стародруків та рідкісних видань, к. 114.)

Місце проведення конференції:м. Київ, Голосіївський пр., 3, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Зал засідань Вченої ради, 3-й поверх, к. 344.

 

Початок реєстрації: 9-00                      Початок роботи: 10-00.

До участі в роботі конференції запрошуються дослідники з усіх напрямів славістики і суміжних з нею дисциплін, викладачі, аспіранти, магістранти, журналісти, видавці.

Робочімовиконференції:всіслов’янські, англійська.

 

Форма участі: очна, заочна, дистанційна.

 

ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

просимо до 15 березня 2017 року надіслати на обидві електронні адреси Оргкомітету: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. та uks@nbuv.gov.ua:

1. Реєстраційну форму учасникаконференції(додаток 1).

2. Тези доповіді(вимоги до оформлення див.удодатку 2).

За поданими матеріалами до початку роботи конференції буде видано збірник тез конференції.

 

Оргкомітетзалишає за собою право відхиляти заявки та матеріали, які не відповідають тематиціконференції та вимогам до оформлення.

 

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчуваннятощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. Просимо квитки на зворотній проїзд придбати завчасно.

 

Контакти Оргкомітету: 01033, м. Київ, вул. Володимирська 62

 

Тел. (044) 288 13 84

E-mail: uks@nbuv.gov.ua

 

Координатор конференції:

Стамбол Ігор Іванович – канд. іст. наук, молодший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ

Моб. тел.:(096)835-77-53

 

Додаток 1

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасникаМіжнародної наукової конференції

«СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО І НОВІ ПАРАДИГМИ ТА НАПРЯМИ

СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

м. Київ, 24 травня 2017 р.

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Організація (повнаназва)

 

Скороченаназва

 

Посада

 

Звання

 

Учений ступінь

 

Адреса організації
(поштовийіндекс, місто, область, країна)

 

Телефон контактний

 

Е-mail

 

Тема доповіді

 

Формаучасті

особиста/заочна/дистанційна

Чипотрібнийофіційний лист-запрошення на конференцію

Так

Ні

Примітки

*) Телефон та e-mailвідкритійпублікації не підлягають і  тільки є засобом для зв’язкуОргкомітету з учасникамиконференції
Додаток 2

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

 

Обсягпублікації – до 3 сторінок стандартного машинописного тексту формату А 4 (не більше 6 000 знаків).

Технічніпараметри. ФорматWord. Шрифт:гарнітура – TimesNewRoman, кегль – 14 пт, міжрядковийінтервал 1,0. Абзац – 1,25 см. Поля:ліве– 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Порядок розміщенняматеріалу. У першому рядку справа вказується: прізвище, ім'я, по батькові автора; нижче: науковийступінь та вченезвання; наступний рядок – країна та місто. Назвадоповіді –великимилітерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру. Далірозміщуєтьсяосновний текст. Вирівнювання тексту – поширині.

Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел складається за стандартом «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006). Посилання на літературу позначають наскрізною нумерацією в квадратних дужках (наприклад: [34, с.86])або[52, с.86–91]. Перелік використаних джерел та літератури подається наприкінці тексту в порядку посилання.

 

Матеріали тез маютьобов’язковобазуватися на результатах власногодослідження та не міститилогічних, стилістичних, друкарськихпомилок. За зміст тез, коректністьпосиланьвідповідальністьнесутьїхавтори.

До розглядуприймаютьсяматеріали, якіраніше не публікувалися.

Тези друкуються в авторській редакції. Редакційна колегія залишає за собою право відбору тез для публікації. Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються.

 

 

 

Зразок оформлення тез:

 

Шевченко Лариса Іванівна

доктор філологічних наук, професор

(Україна. м. Київ)

 

МЕДІАЛІНГВІСТИКА ЯК РЕСУРС СУЧАСНОЇ СЛАВІСТИКИ:

НАУКОВА ПЕРСПЕКТИВА

 

 [Текст]........................................................................................................ …………………...[1, с. 5].

 

Зразок оформлення використаних джерел та літератури:

 

1.                ЦДІАК України. – Ф. 125. – Оп. 1. – Спр. 38. – Арк. 10.

2.                Дубровіна Л. А. Кодикологія та кодикографія української рукописної книги / Л. А.Дубровіна. – Київ: Ін-т укр. археогр., 1992. – 262 с.

3.                ГісторыяБеларусі : у 6 т. / рэдкал.: гал. рэд. М. Касцюк [і ін.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3 : Беларусь у часы РэчыПаспалітай (ХVII–ХVIIІ ст.) / Ю. Бохан [і ін]. – 2004. – 343 с.

4.                Данчев Г.Рилскатаповест на Владислав Граматик и спороветеоколодвете и редакции / Г. Данчев // Трудове на Висшияпедагогическиинститут «БратяКирил и Мефодий. – 1966. – № 1. – С. 49–86.

5.                Poppe A.ChronologiautworóvNestorahagiografa / А. Poppe // Slaviaorientalis. – 1965. – Roč. 14. – № 3. – S. 257–305.

 

6.                Руда Т. П. Славістичні інтереси Максима Рильського [Електронний ресурс] / Т. П. Руда // Слов’янський світ: Зб. наук. пр. — Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2014. – Вип. 12. – С. 3–15. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/72411/01-Ruda.pdf?sequence=.– Назва з екрана.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ