УкраїнськаEnglish
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відділ
8 жовтня 2019 року Відділ теорії літератури та
Людмила Тарнашинська. Українське шістдесятництво: профілі
5 вересня 2019 року Центр дослідження проблематики
В Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 5
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
19-21 червня 2019 року в Інституті літератури ім. Т. Г.
 • Десятий шевченкознавчий семінар:  до 110-річчя від дня народження ПЕТРА ЖУРА
  Десятий
  Інститут літератури
 • Семінар про акцентний вірш
  Семінар про
  8 жовтня 2019 року
 • Людмила Тарнашинська. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти). 2-е видання, доповнене. – Київ: Смолоскип, 2019. – 592 с.
  Людмила
  Людмила
 • Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука
  5 вересня 2019 року
 • Дев’ятий шевченкознавчий семінар
  Дев’ятий
  В Інституті
 • Дев’ятий шевченкознавчий семінар:  до 85-річчя від дня народження Миколи Павлюка (1934–2011)
  Дев’ятий
  Дев’ятий
 • Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 • «У полі літературознавства “ставав на кожну ниву”: до 90-річчя від дня народження Ф.П.Погребенника»
  «У полі
  25 червня 2019 в
 • XV Міжнародна наукова конференція молодих вчених
  XV Міжнародна
  19-21 червня 2019
 • Презентація книги Івана Кошелівця «Можна одверто? або Туга за катарсисом».
  Презентація
  6 червня 2019 року
 

Наші видання

Spadschyna_2017_11-12.jpg
Tuesday, 07 February 2017 09:33

СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО І НОВІ ПАРАДИГМИ ТА НАПРЯМИ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ СЛАВІСТІВ

Національнабібліотека України імені В.І. Вернадського

Інститут українськоїмови НАН України

Інститут літературиімені Т.Г. Шевченка НАН України

Інститут мовознавстваімені О.О. Потебні НАН України

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології

ім. М.Т. Рильського НАН України

Українськиймовно-інформаційний фонд НАН України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 24 травня 2017 р. проводять Міжнародну наукову конференцію, присвячену Дню слов’янської писемності і культури

СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО І НОВІ ПАРАДИГМИ ТА НАПРЯМИ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

 Питання для обговорення:

1.           Глобалізація і соціокультурна трансформація слов’янських культур.

2.           Слов’янська культурна спадщина і національний ренесанс.

3.           Слов’янські мови у порівняльно-історичному та ареальному аспектах.

4.           Вивчення та збереження слов’янських культурних традицій.

5.           Міжслов'янські мовні та культурні зв'язки.

6.           Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство.

7.           Здобутки історичної славістики.

8.           Славістичне історичне пам’яткознавство.

9.           Історіографія славістичних досліджень.

10.      Науковий спадок славістів в архівах вітчизняних та зарубіжних країн.

11.      Зростання ролі інформаційних технологій у славістичних дослідженнях.

 

Під час конференції відбудуться круглі столи:

 

1.           «М.І. Костомаров і його роль у розвиткуукраїнськоїславістики»:до  200-річчя від дня народження видатного українського історика-славіста.

(Координатори круглого столу:академік НАН України Олексій Семенович Онищенко (тел.: +38 (044) 525-8104);к.і.н. Ігор Іванович Стамбол ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. тел.: 096 835 77 53). Місце проведення - Голосіївський пр., 3)

 

2.           «Людемпосполитым к доброму наученню…»: до 500-річчя від виходу Біблії Франциска Скорини.

(Координатори круглого столу: д.і.н., проф.Галина Іванівна Ковальчук ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. тел.: (044)234-93-06) так.і.н., с.н.с.Наталія Петрівна Бондар ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. тел.:(044)288-13-85). Місце проведення - Володимирська, 62, читальний зал відділу Стародруків та рідкісних видань, к. 114.)

Місце проведення конференції:м. Київ, Голосіївський пр., 3, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Зал засідань Вченої ради, 3-й поверх, к. 344.

 

Початок реєстрації: 9-00                      Початок роботи: 10-00.

До участі в роботі конференції запрошуються дослідники з усіх напрямів славістики і суміжних з нею дисциплін, викладачі, аспіранти, магістранти, журналісти, видавці.

Робочімовиконференції:всіслов’янські, англійська.

 

Форма участі: очна, заочна, дистанційна.

 

ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

просимо до 15 березня 2017 року надіслати на обидві електронні адреси Оргкомітету: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. та uks@nbuv.gov.ua:

1. Реєстраційну форму учасникаконференції(додаток 1).

2. Тези доповіді(вимоги до оформлення див.удодатку 2).

За поданими матеріалами до початку роботи конференції буде видано збірник тез конференції.

 

Оргкомітетзалишає за собою право відхиляти заявки та матеріали, які не відповідають тематиціконференції та вимогам до оформлення.

 

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчуваннятощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. Просимо квитки на зворотній проїзд придбати завчасно.

 

Контакти Оргкомітету: 01033, м. Київ, вул. Володимирська 62

 

Тел. (044) 288 13 84

E-mail: uks@nbuv.gov.ua

 

Координатор конференції:

Стамбол Ігор Іванович – канд. іст. наук, молодший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ

Моб. тел.:(096)835-77-53

 

Додаток 1

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасникаМіжнародної наукової конференції

«СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО І НОВІ ПАРАДИГМИ ТА НАПРЯМИ

СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

м. Київ, 24 травня 2017 р.

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Організація (повнаназва)

 

Скороченаназва

 

Посада

 

Звання

 

Учений ступінь

 

Адреса організації
(поштовийіндекс, місто, область, країна)

 

Телефон контактний

 

Е-mail

 

Тема доповіді

 

Формаучасті

особиста/заочна/дистанційна

Чипотрібнийофіційний лист-запрошення на конференцію

Так

Ні

Примітки

*) Телефон та e-mailвідкритійпублікації не підлягають і  тільки є засобом для зв’язкуОргкомітету з учасникамиконференції
Додаток 2

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

 

Обсягпублікації – до 3 сторінок стандартного машинописного тексту формату А 4 (не більше 6 000 знаків).

Технічніпараметри. ФорматWord. Шрифт:гарнітура – TimesNewRoman, кегль – 14 пт, міжрядковийінтервал 1,0. Абзац – 1,25 см. Поля:ліве– 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Порядок розміщенняматеріалу. У першому рядку справа вказується: прізвище, ім'я, по батькові автора; нижче: науковийступінь та вченезвання; наступний рядок – країна та місто. Назвадоповіді –великимилітерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру. Далірозміщуєтьсяосновний текст. Вирівнювання тексту – поширині.

Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел складається за стандартом «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006). Посилання на літературу позначають наскрізною нумерацією в квадратних дужках (наприклад: [34, с.86])або[52, с.86–91]. Перелік використаних джерел та літератури подається наприкінці тексту в порядку посилання.

 

Матеріали тез маютьобов’язковобазуватися на результатах власногодослідження та не міститилогічних, стилістичних, друкарськихпомилок. За зміст тез, коректністьпосиланьвідповідальністьнесутьїхавтори.

До розглядуприймаютьсяматеріали, якіраніше не публікувалися.

Тези друкуються в авторській редакції. Редакційна колегія залишає за собою право відбору тез для публікації. Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються.

 

 

 

Зразок оформлення тез:

 

Шевченко Лариса Іванівна

доктор філологічних наук, професор

(Україна. м. Київ)

 

МЕДІАЛІНГВІСТИКА ЯК РЕСУРС СУЧАСНОЇ СЛАВІСТИКИ:

НАУКОВА ПЕРСПЕКТИВА

 

 [Текст]........................................................................................................ …………………...[1, с. 5].

 

Зразок оформлення використаних джерел та літератури:

 

1.                ЦДІАК України. – Ф. 125. – Оп. 1. – Спр. 38. – Арк. 10.

2.                Дубровіна Л. А. Кодикологія та кодикографія української рукописної книги / Л. А.Дубровіна. – Київ: Ін-т укр. археогр., 1992. – 262 с.

3.                ГісторыяБеларусі : у 6 т. / рэдкал.: гал. рэд. М. Касцюк [і ін.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3 : Беларусь у часы РэчыПаспалітай (ХVII–ХVIIІ ст.) / Ю. Бохан [і ін]. – 2004. – 343 с.

4.                Данчев Г.Рилскатаповест на Владислав Граматик и спороветеоколодвете и редакции / Г. Данчев // Трудове на Висшияпедагогическиинститут «БратяКирил и Мефодий. – 1966. – № 1. – С. 49–86.

5.                Poppe A.ChronologiautworóvNestorahagiografa / А. Poppe // Slaviaorientalis. – 1965. – Roč. 14. – № 3. – S. 257–305.

 

6.                Руда Т. П. Славістичні інтереси Максима Рильського [Електронний ресурс] / Т. П. Руда // Слов’янський світ: Зб. наук. пр. — Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2014. – Вип. 12. – С. 3–15. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/72411/01-Ruda.pdf?sequence=.– Назва з екрана.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ

Oct

17

Семінар про акцентний вірш

8 жовтня 2019 року Відділ теорії літератури...