УкраїнськаEnglish
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відділ
8 жовтня 2019 року Відділ теорії літератури та
Людмила Тарнашинська. Українське шістдесятництво: профілі
5 вересня 2019 року Центр дослідження проблематики
В Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 5
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
19-21 червня 2019 року в Інституті літератури ім. Т. Г.
 • Десятий шевченкознавчий семінар:  до 110-річчя від дня народження ПЕТРА ЖУРА
  Десятий
  Інститут літератури
 • Семінар про акцентний вірш
  Семінар про
  8 жовтня 2019 року
 • Людмила Тарнашинська. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти). 2-е видання, доповнене. – Київ: Смолоскип, 2019. – 592 с.
  Людмила
  Людмила
 • Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука
  5 вересня 2019 року
 • Дев’ятий шевченкознавчий семінар
  Дев’ятий
  В Інституті
 • Дев’ятий шевченкознавчий семінар:  до 85-річчя від дня народження Миколи Павлюка (1934–2011)
  Дев’ятий
  Дев’ятий
 • Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 • «У полі літературознавства “ставав на кожну ниву”: до 90-річчя від дня народження Ф.П.Погребенника»
  «У полі
  25 червня 2019 в
 • XV Міжнародна наукова конференція молодих вчених
  XV Міжнародна
  19-21 червня 2019
 • Презентація книги Івана Кошелівця «Можна одверто? або Туга за катарсисом».
  Презентація
  6 червня 2019 року
 

Наші видання

Spadschyna_2017_11-12.jpg
Wednesday, 08 March 2017 14:03

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

Редакція «Наукового вісника Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського» запрошує науковців до публікації власних наукових розробок, не опублікованих раніше, у фаховому виданні (внесено до Переліку фахових видань України галузі «Філологічні науки». Наказ МОН України від 29.12.2014 р. № 1528) «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство)» (виходить двічі на рік). Статті приймаються до 9 квітня включно 2017 року в номер збірника – № 1 (19), квітень 2017. Редакція приймає статті, повністю підготовлені до друку в збірнику наукових праць. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку.

Статті подаються в електронному варіанті лише в одному примірнику. Редакція залишає за собою право вносити поправки до статей, не змінюючи основного змісту. Відповідальність за цитування та достовірність інформації несуть автори статей.

На електронну адресу ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) мають надійти (у темі листа вказати «Філологічні науки»):

1. Стаття, оформлена відповідно до вказаних вимог;

2. Відсканована рецензія доктора наук або кандидата із відповідної галузі, підписана й засвідчена в установленому порядку (для аспірантів та викладачів без наукового ступеня);

3. Інформація про автора (якщо авторів декілька, то на кожного окремо);

Текст статті викладається за таким планом:

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 

аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор;

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки із цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Усі перелічені елементи повинні бути представлені в тексті стилістично (!).

Мова публікацій: українська, російська, англійська, німецька.

Технічні вимоги до статті:

1. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word

2. Орієнтовний обсяг: 8–12 сторінок формату А 4

3. Міжрядковий інтервал: 1,5

4. Шрифт: Times New Roman, кегль14

5. Абзацний відступ: 1,25

6. Вирівнювання: по ширині

7. Розміри полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм

Загальні вимоги:

1. Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер літератури в списку використаних джерел, який подається у статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, 55]; якщо два джерела з посиланням на сторінки: [1, 55; 6, 77–78]; якщо перелік джерел: [1; 2; 3; 4].

2. Слід чітко розмежовувати тире (… – … ) та дефіс (… - … ).

3. Необхідно використовувати однотипні лапки «…».

4. Не допускається ставити абзацний відступ пробілами та клавішою Tab.

5. Не допускається використання переносів.

6. Між ініціалами, ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл.

7. Нумерація сторінок не проставляється.

8. Список використаних джерел бажано не перевищувати 12 позицій. Послідовність розташування матеріалів:

УДК (розташовується у верхньому лівому кутку, шрифт нежирний, Times New Roman, 14 кегль);

Ім’я та прізвище автора (шрифт напівжирний, великими літерами, курсив);

Назва міста;

Електронна адреса автора статті;

Через рядок по центру подається назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт);

Через рядок після назви розташовується анотація та ключові слова мовою статті (без слова «анотація», абзацний відступ – 1,25, середній об’єм – 500 друкованих знаків (приблизно 10-12 рядків анотації), шрифт Times New Roman, 14 кегль, курсив);

Через рядок подається текст статті (за планом, який прописано вище);

Без пропущення рядка подається Список використаних джерел за алфавітом (нежирний, 14 розмір шрифта), оформлених відповідно до вимог ВАК;

Без пропущення рядка після списку використаних джерел подаються анотації англійською та російською мовами;

Після анотацій подається запис: Стаття надійшла до редколегії ЧЧ.ММ.РРРР (із зазначенням дати надсилання статті до редколегії, шрифт Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по правому краю).

Оплата публікації:

У разі позитивної оцінки статі, авторам повідомляються умови оплати та надаються відповідні реквізити. У зворотньому напрямі має надійти відсканована квитанція. Видання матеріалів здійснюється за кошти авторів. Вартість однієї сторінки (повної / неповної) становить 35 грн.

Розсилка збірника:

Збірник наукових праць розсилається державним підприємством «Укрпошта». За бажанням, матеріали можуть бути надіслані відділенням «Нової пошти» за кошти автора.

ВАЖЛИВО! Збірники розсилаються простим листом. Редакція «Наукового вісника» не несе відповідальності за роботу Укрпошти.

Контакти:

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, Україна, 54030

Філологічний факультет, кафедра української мови і літератури

(093) 98 51 894, (066) 055 33 63 – Грищенко Олександр Володимирович

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ДИВИСЬ У ПРИКРІПЛЕНОМУ ФАЙЛІ

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ

Oct

17

Семінар про акцентний вірш

8 жовтня 2019 року Відділ теорії літератури...