УкраїнськаEnglish
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відділ
8 жовтня 2019 року Відділ теорії літератури та
Людмила Тарнашинська. Українське шістдесятництво: профілі
5 вересня 2019 року Центр дослідження проблематики
В Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 5
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
19-21 червня 2019 року в Інституті літератури ім. Т. Г.
 • Десятий шевченкознавчий семінар:  до 110-річчя від дня народження ПЕТРА ЖУРА
  Десятий
  Інститут літератури
 • Семінар про акцентний вірш
  Семінар про
  8 жовтня 2019 року
 • Людмила Тарнашинська. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти). 2-е видання, доповнене. – Київ: Смолоскип, 2019. – 592 с.
  Людмила
  Людмила
 • Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука
  5 вересня 2019 року
 • Дев’ятий шевченкознавчий семінар
  Дев’ятий
  В Інституті
 • Дев’ятий шевченкознавчий семінар:  до 85-річчя від дня народження Миколи Павлюка (1934–2011)
  Дев’ятий
  Дев’ятий
 • Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 • «У полі літературознавства “ставав на кожну ниву”: до 90-річчя від дня народження Ф.П.Погребенника»
  «У полі
  25 червня 2019 в
 • XV Міжнародна наукова конференція молодих вчених
  XV Міжнародна
  19-21 червня 2019
 • Презентація книги Івана Кошелівця «Можна одверто? або Туга за катарсисом».
  Презентація
  6 червня 2019 року
 

Наші видання

mikhajlo-kos.jpg
Thursday, 15 November 2018 19:37

Вчена рада Інституту літератури підтримала висновок комісії, створеної для аналізу фактів плагіату в монографії Д.Дроздовського

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  НАУК  УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ  ЛІТЕРАТУРИ  ім. Т.Г.ШЕВЧЕНКА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5

 

м. Київ                                                                       «23» 11 2018 р.

 

На спільному засіданні відділу світової літератури та відділу теорії літератури і компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 18 вересня 2018 року було обговорено монографію Д. І. Дроздовського «Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі (філософська проблематика, жанри, наративні стратегії» (Київ: Пульсари, 2018). Під час обговорення співробітниками відділу теорії літератури і компаративістики було оголошено, що в тексті цієї монографії виявлено плагіат. Ухвалою зібрання стала рекомендація Д. Дроздовському «врахувати всі зауваження, внести зміни в монографію. Подати на обговорення доопрацьований варіант» (Протокол №6 від 18 вересня 2018 р.).

Науковці Інституту літератури відповідно до положень Статуту Інституту, «Колективного договору» створили тимчасову комісію з оцінки згаданої монографії Д. І. Дроздовського. Вчена рада Інституту літератури 13 листопада 2018 року розглянула та підтримала «Висновок» і рекомендації комісії, які й оприлюднюємо.

Дирекція Інституту літератури звернулася до МОН України із запитом щодо оцінки роботи Д. І. Дроздовського «Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі (філософська проблематика, жанри, наративні стратегії» за допомогою «Сервісу перевірки на плагіат "Unichek"», який виявив неприпустимий відсоток «схожості» в тексті, а саме: з проаналізованих 754 джерел – 67.23%  – оригінальність, 32.77% – схожість.

Дирекція Інституту зобов’язує завідувачів відділами Інституту літератури, наукових керівників аспірантів, наукових консультантів докторантів посилити відповідальність та забезпечити контроль за виконанням індивідуальних планів аспірантів і докторантів Інституту літератури, контроль за виконанням на належному науковому рівні планової роботи з суворим дотриманням вимог до написання кандидатських та докторських дисертацій, до підготовки наукових публікацій; особливу увагу звернути на необхідність забезпечення етичних норм і фахових принципів у використанні й цитуванні наукових джерел – з повагою до авторського права, із дотриманням критеріїв професійної академічної етики, моралі.

Дирекція Інституту літератури у відповідності до чинного законодавства рекомендує Профкому Інституту літератури – повноважному представнику трудового колективу працівників, аспірантів і докторантів Інституту, виразнику їх професійних, трудових і соціально-економічних інтересів розглянути можливість внести до «Колективного договору» пункт «Про дотримання критеріїв академічної професійної етики», – з обґрунтуванням у ньому неприпустимості плагіату (взяти до уваги визначення, подані у «Етичному кодексі ученого України», «Рекомендаціях щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)», «Розширеному глосарії термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» /від 5 вересня 2017 р.»/), який може бути проявлено чи у привласненні чужого авторства, чи у поданні чужого наукового дослідження або його частин без посилання на автора, на джерело запозичення. Звернути увагу на ознаки плагіату як механічного копіювання чужої наукової роботи, декількох робіт, їх частин та подання результату під власним іменем; змішування власної та частин відтвореної чужої праці без відповідного посилання на джерела, без цитування; рерайту (перефразування чужої роботи без згадки її справжнього автора) – того типу плагіату, який особливо важко виявити технічними засобами пошуку плагіату (програмами антиплагіату) і який вимагає ретельної роботи з текстами аспірантів, докторантів відповідальних за ці праці науковців установи, у першу чергу – завідувача та співробітників відділу, в якому виконується робота, наукового консультанта, наукового керівника.

Заступнику директора з наукової роботи д. філол. н., проф., акад. НАН України М. М. Сулимі, ученому секретарю к. філол. н. О. Б. Поліщук підготувати, подати на розгляд Вченої ради Інституту літератури нормативний документ: «Положення про академічну доброчесність Інституту літератури» (відповідно до ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» /від 5 вересня 2017 р./).

Розпорядження розглянути на засіданнях відділів і секторів.

 

Директор

Інституту літератури,

академік НАН України                                          М. Г. Жулинський

 

Учений секретар                                                    О. Б. Поліщук

 

 

Додається:

- «Етичний кодекс ученого України» (Затверджено Загальними зборами Національної академії наук України 15 квітня 2009 р., Постанова №2) Додаток_1;

- «Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)» (Лист МОН № 1/11-8681 від 15.08.2018 року) Додаток_2;

- «Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)» Додаток_3.

 
 
 
В И С Н О В О К  
Комісії Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, створеної 9 жовтня 2018 року за рішенням вченої ради для аналізу фактів плагіату в монографії Дмитра Ігоровича Дроздовського “Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі (філософська проблематика, жанри, наративні стратегії)” (Київ: Пульсари, 2018), яку було подано на здобуття ступеня доктора філологічних наук

Комісія Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (далі ‒ Комісія) у складі: к. філол. н. Д. О. Єсипенко, д. філол. н., проф. П. В. Михед, д. філол. наук., проф. Н. Ф. Овчаренко, д. філол. н. Т. М. Рязанцева (голова), к. філол. н. О. О. Федорук, за участі залучених експертів: д. філол. н. О. В. Боронь, член-кор., д. філол. наук., проф. Т. І. Гундорова, к. філол. н., доц. М. Й. Назаренко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), д. філол. н., проф. Н. М. Торкут (Запорізький національний університет), розглянувши текст монографії та порівняльні таблиці запозичень у монографії Д. І. Дроздовського, дійшла такого висновку:

1) Монографія Дмитра Дроздовського “Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі (філософська проблематика, жанри, наративні стратегії)” містить грубе порушення академічної доброчесності, що проявилося в академічному плагіаті. З наукових текстів більш ніж двадцяти авторів, головним чином англомовних, іспаномовних, почасти російськомовних шляхом прямого або перефразованого перекладу  майже повністю списано/відтворено такі підрозділи монографії:

1.1. Теоретичні експлікації постпостмодернізму. Метамодернізм як напрям культури поч. ХХІ ст.

1.3. Межа «постмодернізм-постпостмодернізм» у літературі 1980–1990-х рр.: феноменологічні проблеми й наративні стратегії роману.

2.1. Ніцшеанський дискурс постпостмодернізму: концепція «волі до влади».

2.2. Критика колоніалізму та капіталізму в романі «Хмарний атлас» Девіда Мітчелла.

2.4. Дискурс влади в романі «Субота».

2.5. Криза релігійних вірувань і дискурс науки у романах А. С. Баєтт.

2.6. Концепція соціальної нерівності в романі «Дитина у часі» Іена Мак’юена.

3.1. Концепція множинної реальності та множинності істин: досвід постпостомодернізму.

3.2. «Campus novel» Девіда Лоджа як роман перетинів «наукового» та гуманітарного знання.

4.2. Мовностильові стратегії у романі «Хмарний атлас».

4.4. «Дивний випадок із собакою вночі» Марка Геддона: наративні особливості «аутичного» роману.

Частково списано/відтворено такі частини:

Замість вступу.

1.2. Криза постмодернізму: стратегії експлікації постмодерністської чуттєвості в європейському літературному процесі 1960–1990-х рр.

1.4. Філософські орієнтири постпостмодернізму: досвід англійської літератури 1980–2010-х рр.

2.7. «Свій — Чужий — Інший»: імаґологічні проекції в романі «Омріяний край» Лілі Хайд.

Висновки.

Плагіат міститься на таких сторінках монографії: 23, 25-2934-7175-88, 90, 112-140154-193220-252282-294309-349355-356. Загалом списано/відтворено з текстів інших авторів 216 сторінок, або 64% тексту (без урахування бібліографії і додатків).

Посилання в оригінальних статтях, з яких Д. І. Дроздовський переписав/ відтворив свій текст, теж значною мірою перейшли до монографії, тому бібліографічний перелік використаних джерел, що складається з 669 позицій, немає підстав уважати власною бібліографією автора монографії.

Розглянуті розділи не містять нової інформації і не є результатом самостійного аналізу, що могло б мати наукову цінність.

2) Низка статей Д. І. Дроздовського, які є розділами монографії і які були опубліковані в різних виданнях (див. порівняльні таблиці в додатку до висновку), так само містять плагіат.

З огляду на Закон України “Про наукову та науково-технічну діяльність” (статті 1, 6), Закон України “Про освіту” (стаття 42), “Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)”, Комісія рекомендує:

1) Розглянути на найближчому засіданні вченої ради Інституту літератури питання про академічний плагіат у монографії Д. І. Дроздовського. Повідомити Д. І. Дроздовського про дату й час розгляду.

2) Виступити на офіційному сайті Інституту літератури з декларацією про неприпустимість академічного плагіату.

3)  Визнати невиконання Д. І. Дроздовським вимог докторантури, винести йому догану за академічну недоброчесність та провести позачергову атестацію Д. І. Дроздовського з розглядом відповідності його наукової праці посаді наукового співробітника.

4)  Дирекції ознайомити співробітників Інституту літератури з Етичним кодексом вченого України, “Рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)”, “Розширеним глосарієм термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту»”, розробленого в межах Проекту сприяння академічної доброчесності в Україні – SAIUP за підтримки Посольства США та рекомендованого МОН.

5) Ініціювати створення при Відділенні літератури, мови та мистецтвознавства НАН України міжінститутської Комісії з питань наукової етики та академічної доброчесності.

6)  Ввести пункт про сувору відповідальність за науковий плагіат у трудові договори (контракти) з науковими співробітниками та аспірантами/докторантами Інституту літератури.

7)  Зважаючи на те, що свою роботу Д. І. Дроздовський виконав в Інституті літературі, її схвалив відділ світової літератури і рекомендувала до друку вчена рада Інституту, посилити персональну відповідальність всіх співробітників Інституту за експертну оцінку, відгуки і рекомендації до друку.

8) Анулювати рекомендацію монографії Д. І. Дроздовського до друку вченою радою Інституту літератури (протокол № 7 від 19 червня 2018 р.).

9)  Повідомити Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, редакцію журналу “Всесвіт” про висновок Комісії і рішення вченої ради Інституту літератури.

10)  Оприлюднити рішення Комісії на офіційному сайті Інституту.

Додаються порівняльні таблиці з указівкою на оригінальні джерела плагіату, висновки провідних академічних експертів, коментарі авторів оригінальних статей.

 

Голова Комісії:

д. філол. н. Т. М. Рязанцева

 

Члени Комісії:

к. філол. н. Д. О. Єсипенко

д. філол. н., проф. П. В. Михед

к. філол. н. О. О. Федорук

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ

Oct

17

Семінар про акцентний вірш

8 жовтня 2019 року Відділ теорії літератури...