Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

cover1.jpg
Понеділок, 22 травня 2017 08:15

КОМУНІКАТИВНИЙ ДИСКУРС У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Інститут літератури НАН України

Інститут проблем виховання НАПН України

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

НТУ України «Київський політехнічний університет»

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Університет Миколи Коперника, Торун, Польща

 

Запрошуємо 6-7 жовтня 2017 року взяти участь у роботі

Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «КОМУНІКАТИВНИЙ ДИСКУРС У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

 

Наукова проблематика конференції:

Літературознавство

1.    Стратегії художньої комунікації в парадигмі етнокультури.

2.    Література в інтермедіальному вимірі.

3.    Літературний текст в аспекті герменевтики, філософії, психології.

4.    Художній текст і культурна памʼять.

5.    Гра в літературу та література гри.

6.    Медіакритика світу в полікультурному вимірі.

7.    Технології навчання літератури в контексті міжкультурної взаємодії.

 

Перекладознавство

1.    Мовна соціологізація в кроскультурних контекстах.

2.    Переклад як засіб міжкультурного взаєморозуміння.

3.    Культурно-детерміновані фактори у практиці перекладу.

4.    Проблеми міжкультурної комунікації в поліетнічній площині.

5.    Методичні інновації у викладанні іноземних мов.

 

Мовознавство і лінгводидактика

1.    Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в полікультурному просторі.

2.    Лінгвокультурологічні аспекти мовних одиниць.

3.    Дискурсивна лінгвістика: теорія і методологія міжкультурної комунікації.

4.    Структурно-семантичні аспекти мовного дискурсу в полікультурному просторі.

5.    Методичні інновації у викладанні української мови.

 

Робочі мови конференції: слов’янські, англійська, німецька.

Форма участі: очна та заочна (стендова доповідь і публікація тез).

Для участі в конференції необхідно до 10 вересня 2017 року подати електронною поштою заявку (формадодається) на адресу mnu-konf-filolog@ukr.net, вказавши в темі листа «Заявка» та прізвище. Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці конференції та повідомить про внесення до програми не пізніше 17 вересня 2017 року. Після отримання підтвердження про внесення теми до програми учасникам (незалежно від форми участі) до 24 вересня 2017 року необхідно подати тези доповіді та перерахувати реєстраційний внесок.

Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою за вказаною в заявці адресою до 27 вересня 2017 року.

Матеріали конференції будуть опубліковані до початку її роботи у збірнику тез доповідей (вимоги до тез див. нижче). Статті, підготовлені на основі доповідей, публікуватимуться в фаховому збірнику наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: філологічні науки (літературознавство)»(вартість публікації становить 35 грн. за сторінку) або будуть розміщені в науковому електронному журналі «Текст. Контекст. Інтертекст» (вартість – 250 грн.). Статті з питань мовознавства, лінгводидактики та перекладознавства будуть надруковані у фаховому науковому виданні «Філологічні студії» (мовознавство) КДПУ (вартість публікації становить 35 грн. за сторінку). З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на сайтах видань: litzbirnyk.com.ua, text-intertext.in.ua, journal.kdpu.edu.ua/filstd. Орієнтовний кінцевий термін подання статей – 30 жовтня 2017 року.

Організаційний внесок для очних учасників – 200 гривень, для заочних учасників з України – 150 гривень, для зарубіжних учасників – 20 євро. Він включає публікацію програми й тез у збірнику матеріалів конференції, ланч та каву-брейк для учасників наукового зібрання.

Фінансові витрати (проживання в готелі, харчування, проїзд) забезпечуються учасниками конференції.

Контакти

Відповідальні секретарі наукової конференції:

Секції «Літературознавство», «Мовознавство і лінгводидактика» – к.філол.н. Бондар Людмила Олександрівна. Тел. (068)268-44-18, (095)920-57-23.
Е-mail: mnu-konf-
filolog@ukr.net. Оргвнесок учасників конференції секцій «Літературознавство», «Мовознавство і лінгводидактика» слід перераховувати на карту «A-банку» № 5211 5273 0537 8222 (Бондар Л.О.).

Секція «Перекладознавство» – к.пед.н. Сидоренко Юлія Ігорівна. Тел. (066)793-67-17.
Е-mail: mnu_
conference@ukr.net.Оргвнесок учасників конференції секції «Перекладознавство» необхідно перераховувати на карту «Приватбанку» № 4149 4978 6957 4915 (Сидоренко Ю. І.).

Здійснюючи переказ коштів, просимо зазначати прізвище та ініціали особи учасника конференції.

Адреса проведення наукового зібрання: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24.

Тел. кафедри української мови і літератури: (095)802-06-42, (063)515-70-15.

Е-mail: mnu-konf-filolog@ukr.net.

 

Оргкомітет

 

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції

«Комунікативний дискурс у полікультурному просторі»

(6 – 7 жовтня 2017 р.)

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Посада

 

Установа (повна назва)

 

Тема доповіді

 

Напрям та секція

 

Форма участі (очна або
заочна)

 

Контактна адреса, телефон

 

e-mail (заповнити обов’язково, адреса повинна бути діючою)

 

Потреба в запрошенні
в паперовому вигляді
(так / ні) – тільки для очних учасників

 

Потреба в житлі (так / ні)

 

Дата приїзду / дата від’їзду

 

 

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 

Обсяг тез – 2 сторінки.

Стандарти: аркуш – А4, шрифт набору – Times New Roman Cyr, кегль – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1.0, всі поля – 2 cм. Сторінки без нумерації. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1 cм, відступи зліва і справа – 0 мм.

Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. Необхідно використовувати однотипні лапки (парні – «…»). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).

Матеріали розташовуються в такій послідовності:

    ініціали та прізвище автора / авторів (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю);

    місто (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю);

    адреса електронної поштової скриньки (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю);

    назва тез (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);

    основний текст; бібліографічні посилання в тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяють комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [5], [6, 123] [5; 34]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань;

    список використаних джерел (за необхідності) розташовується в алфавітному порядку в кінці тез (література оформлюється за останніми вимогами ВАК України. – Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30);

 

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ