Українська
З великою приємністю повідомляємо, що Альманах «Вічність
Щорічні заходи ЦДЛФ — приклад сталого розвитку традиційних
15 січня 2024 року стартував проєкт «Сценічна шекспіріана:
Колектив Інституту щиро радіє успіху наших колег, що за
Дорогі друзі! Вітаємо Вас із Різдвом Христовим і зичимо
Україна відзначила День Гідності та Свободи, на жаль, в
 • Урочиста академія з нагоди 100-річчя від Дня народження професорки Нонни Копистянської
  Урочиста
  Кафедра світової
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  Дорогі друзі,
 • Презентація альманаху «Вічність трива цей день. Художні хроніки війни»
  Презентація
  З великою
 • Міжнародна конференція «Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі»
  Міжнародна
  Щорічні заходи ЦДЛФ
 • Інтерв'ю з Тамарою Гундоровою:
  Інтерв'ю з
  Пропонуємо Вашій
 • Сценічна шекспіріана: майстер-класи з театральної критики
  Сценічна
  15 січня 2024 року
 • Наші співробітники у другому турі Шевченківської премії
  Наші
  Колектив Інституту
 • Стаття Миколи Сулими
  Стаття Миколи
  Вийшла друком
 • Щасливого Різдва
  Щасливого
  Дорогі друзі!
 • Міжнародний науковий форум «Революція Гідності: на шляху до історії»
  Міжнародний
  Україна відзначила
 

Наші видання

kuznietsov.jpg
Неділя, 11 червня 2017 18:41

Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики

Міністерство освіти і науки України

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

Природничо-Гуманістичний Університет імені Яна Кохановського в

м. Кельце (Польща)

Університет Миколая Коперника в Торуні (Польща)

Геттінгенський університет імені Георга Августа (Німеччина)

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

 

Запрошуємо Вас взяти участь у VІІІ Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики».

Конференція відбудеться 13-14 жовтня 2017 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Реєстрація учасників конференції 12 жовтня з 900 до 1800 год. і 13 жовтня з 800 до 1000 год. у вестибюлі головного корпусу університету (вул. Огієнка, 61).

Матеріали публікуватимуться до початку конференції у збірнику “Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки”, включеному до Переліку фахових видань України з філологічних наук і проіндексованому у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus (IC), GOOGLE SCHOLAR.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, російська, польська.

Наукова проблематика конференції

 поетика в системі літературознавчих категорій;

 індивідуальні поетики в контексті загально-культурних парадигм;

 текст, інтертекст, культура;

 літературні жанри в проекції історичної та теоретичної поетики;

 компаративістичні та інтертекстуальні виміри літератури;

 поетика і проблеми сучасної інтерпретації літературно-художніх творів.

Під час роботи конференції відбудеться засідання круглого столу "Проблеми викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі".

Для участі в конференції просимо надіслати електронною поштою до 1 липня 2017 року заявку, в якій вказати тему, інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, телефон) і текст доповіді обсягом 6-12 повних сторінок. Для учасників конференції без ученого ступеня обов’язкова рецензія наукового керівника. Вартість публікації – 50 грн. за сторінку (одноосібні публікації для учасників, що мають учений ступінь доктора наук, здійснюються безкоштовно), організаційний внесок – 250 грн.

ЗАОЧНА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для заочної участі у конференції необхідно до 1 липня 2017 р. надіслати заявку (взірець заявки див. нижче) і текст статті (6-12 стор.), а також перерахувати організаційний внесок у розмірі 150 грн. Оргвнесок включає витрати на підготовку програми конференції (друкований та електронний варіанти), розсилку програми та збірника статей учасникам (учасникам, які не сплатили оргвнесок, матеріали не надсилаються!). Публікація статті

здійснюється з розрахунку 50 грн. за сторінку окремо. Оплата публікації та оргвнеску здійснюється після схвалення матеріалів до друку (про

що авторам буде повідомлено додатково до 1 вересня 2017 р.) – поштовим переказом на адресу:

Шулик Поліні Львівні,

кафедра германських мов і зарубіжної літератури,

факультет іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,

вул. Огієнка, буд. 61, м. Кам’янець-Подільський,

Хмельницька обл., Україна, 32300;

– банківською карткою, реквізити якої будуть повідомлені в другому інформаційному листі.

Проїзд, проживання – коштом учасників.

Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статті:

1. Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01. 2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи:

– постановка проблеми в загальному та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор;

– виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання мети статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок.

2. На першому рядку перед прізвищем автора в лівому кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом).

3. Текст набирається шрифтом “Times New Roman”, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1 см. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см.

4. У тексті не допускається вирівнювання пропусками.

5. У тексті використовується дефіс «-», який не відділяється пропусками, і тире «–» (Alt+0151).

6. Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

7. Посилання на використані джерела в тексті робити за зразком [2, 364; 5, 127; 7-9], де перша цифра – номер джерела в списку використаних джерел, номер сторінки через кому, декілька джерел через крапку з комою або через дефіс.

8.За необхідності подання приміток (коментарів) до тексту вони оформлюються так: у тексті за допомогою функції “Верхний индекс” ставиться порядковий номер примітки (напр.:...1 ...2), а після тексту статті (до “Списку використаних джерел”) із заголовком «Примітки» (у центрі) наскрізною нумерацією подається текст примітки.

9.Після тексту статті (приміток) у центрі подається заголовок «Список використаних джерел» і в алфавітному порядку наводяться використані джерела (спочатку “кирилицею”, потім “латиницею”). Список використаних джерел оформлюється за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 3).

10. У списку необхідно розрізняти тире та дефіс.

11. Після “Списку використаних джерел” подаються анотації – українською (250-300 знаків) та англійською мовами (1800-2000 знаків) з відповідними заголовками: “Анотація”, “Summary” та ключові слова (5-7 слів).

12. Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, будуть відхилені.

Зразок оформлення матеріалів:

УДК

П.Г. Соломейко, О.С. Крицький

НАЗВА СТАТТІ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ

Анотація

Ключові слова:

Текст статті

Примітки

Список використаних джерел

Summary

Key words:

Список використаних джерел (взірець)

1. Безхутрий Ю. М. Художній світ Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / Ю. М. Безхутрий. – Режим доступу: http://wwwphilology.

univer.kharkov.ua/nauka/e_books/Bezkhoutry.pdf.

2. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие / Елена Андреевна Земская. — [3-е изд., испр.] – М. : Флинта, 2006. — 328 с.

3. Каракуця О. М. Фразеологізми української мови з компонентом душа (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.: 10.02.01. «Українська мова» / О. М. Каракуця. – Харків, 2002. – 19 с.

4. Слинько І. І. Синтаксис сучасної української літературної мови: Проблемні питання: [навч. посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища шк., 1994. – 670 с.

5. Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм – мовна картина світу» / В. Д. Ужченко // Східнословянські мови в їх історичному розвитку: збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2006. – С. 146–151.

6. Щукин В. Заметки о мифопоэтике «Грозы» [Электронный ресурс] / В. Щукин // Вопросы литературы. – 2006. – № 3 (май-июнь). – Режим доступу :

http://magazines.russ.ru/voplit/2006/3/shu6-pr.htm1.

7. Evans V. Cognitive Linguistics. An Introduction / V. Evans, M. Green. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. – 830 p.

 

Контакти: тел.: 0384933361; 0973920157, 0503764701(Шулик Поліна Львівна)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заявка

на участь у VІІІ Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики»

13-14 жовтня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський

Прізвище, ім’я та по батькові___________________________________________________

Назва статті:__________________________________________________________________

Наукова проблематика:_________________________________________________________

Установа:_____________________________________________________________________

Посада:________________________________________________________________________

Вчене звання, науковий ступінь:_________________________________________________

Поштова адреса: (для учасників з України № відділення «Нової пошти»________________

E-mail:_______________________________________________________________________

Телефон:_____________________________________________________________________

Очна / заочна участь___________________________________________________________

Участь у культурній програмі___________________________________________________

Учасники можуть самостійно забронювати номер в одному з готелів міста.

Культурна програма включає екскурсію по місту, екскурсії в Кам’янець-Подільську та Хотинську фортеці.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ