Українська
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
Колектив Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка з
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 • «Шевченківська енциклопедія. Образотворча спадщина». Презентація видання
  «Шевченківська
  У Національному
 • Відійшов у Позасвіти Дмитро Сергійович Наливайко
  Відійшов у
  Колектив Інституту
 • Україна прощається з Дмитром Павличком, поетом, що стояв біля витоків шістдесятництва і Незалежності.
  Україна
  Колектив Інституту
 • Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі: Репрезентації магії у спектрі медіа
  Теоретичні
  A miracle is
 • Довкола “Акордеона”: мистецько-наукова зустріч із акад. Миколою Жулинським у Львові
  Довкола
  20 грудня 2022 року
 

Наші видання

kuznietsov.jpg

Штолько Марина Анатоліївна

Завідувачка відділу. Відповідає за діяльність відділу, за виконання плану науково-дослідних робіт, займається поточним комплектуванням та докомплектування обмінно-резервного фонду через різні джерела комплектування, передплатою періодичних видань.

Бібліографічні покажчики (окремі видання):

 1. Микола Григорович Жулинський / упорядники бібліографічного покажчика Н. О. Кикоть, М. І. Костенко, О. А. Ляшенко, Г. В. Нікітенко, О. Б. Поліщук, Т. В. Посудневська, Т. В. Стальна, Т. В. Ушакова, М. А. Штолько ; Нац. акад. наук України, Інститут літератури. – Київ : Видавничий дім «Академперіодика», 2020. – 128 с. : фото.
 2. «Нова ґенерація» (1927–1930): хронологічний та систематичний покажчики змісту журналу / упоряд., автор передмови М. Штолько; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. Київ: [Щаслива друкарня], 2021. 211 с.

Статті:

 1. Автопортрет в поезії як форма самопізнання та самопрезентації (на матеріалі „Автопортрета” І. Жиленко) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. / Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Говерла, 2011. – Вип. 15. – С. 324 – 327.
 2. Геопростір роману-панорами «Букова земля» Марії Матіос // Художні феномени в історії та сучасності: («Географічний простір і художній текст»): тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції 16–17 квітня 2021 року / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра романської філології та перекладу. Харків, 2021. С. 127–129.
 3. Пам’яті колеги. Марта Соломонівна Ароне // Слово і Час. – 2021. – № 2 (716). – С. 127. (У співпраці зі Стальною Т. В.)
 4. Портретна рефлексія : митці як об’єкти есеїстичного осмислення В. Шкляра : (на мат-лі книги «Треба спитати у Бога») / Марина Штолько // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика / М-во освіти і науки України, Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського. [Одеса] : Вид. дім «Гельветика», 2021. Т. 32 (71), № 3, ч. 2. С. 120–125.
 5. Бібліографія праць М.Т. Яценка / підгот. Микола Бондар, Надія Кузьменко, Павло Михед, Марина Штанько // Яценко Михайло Трохимович : (до 90-ліття від дня народження) / Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Гоголезнавчий центр Ніжинського держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя ; Бердянський держ. педагогічний ун-т. – Ніжин, 2014. – С. 412–429. Прізвище Марина Штанько вказано з помилкою, треба – Марина Штолько
 6. «Благословенна будь, любов» : (любов у поезії І.Жиленко) // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. статей. – Вип. ХХVII, ч. 2. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 192–200.
 7. Казка в поетичному доробку Ірини Жиленко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – Вип. 29, Ч. 1. – К. : Твім інтер, 2010. – С. 679 – 692.
 8. Книгообмен в научной библиотеке Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины и тенденции его развития на современном этапе // Книжная культура: опыт прошлого и проблемы современности: материалы Междунар. научной конференции (Москва, 18 — 19 декабря 2008 г.). — М.: Наука, 2008. — С. 407 — 410.
 9. «Міський текст» поезії І. Жиленко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство. – Вип. ХХХІІІ, Ч. 2. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – с. 384–393.
 10. «На полі крові» Лесі Українки в театральній інтерпретації: (на прикладі театральної постановки Ю. Розстального, Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка) // Волинь філологічна : текст і контекст. – 2016. – №22. – С. 374–381. Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/12658/1/31.pdf
 11. «Найзолотіший острів на землі...» : (Сицилія в житті та творчості Ірини Жиленко) // Султанівські читання / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника. – Випю IV. – Івано-Франківськ : «Симфонія форте», 2015. – С. 81–92.
 12.  Науково-інформаційний відділ // Слово і час. – 2016. – №11. – С. 30–32.
 13.  Особливості моделювання картин дитинства в біографічному романі у повістинах «Райдуга в решеті» М. Павленко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. – 2020. – № 16. – С. 97–105. 
 14. Особливості циклізації в поезії І. Жиленко // Історико-літературний журнал / Мін-во освіти і науки України; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 2010. — № 17. — С. 243 — 256.
 15. Праці співробітників Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України за 2014 рік / підготували Марина Костенко, Марина Штолько, Тетяна Ушакова // Слово і Час. – 2015. – №9. – С. 107–125. 
 16. Рідкісний фонд Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України як джерело історичної пам’яті // Україна – на шляху до незалежності : зб. матеріалів науково-практичної конференції 7 грудня 2017 року / Корсунь-Шевченківський державний заповідник. – м. Корсунь-Шевченківський : видавець І.В. Майдаченко, 2018. – С. 221–227
 17. Розвивати не можливо оптимізувати : роздуми про розвиток бібліотеки Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України // Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека – територія єдності» : збірник матеріалів : [елктронне видання] / Укр. бібл. асоц. – Київ : УБА, 2014. – С. 16–19.
 18. Семантика кольору в поезії Ірини Жиленко // Літературознавчі обрії: праці молодих учених. — Вип. 12. — К., 2006. — С. 185 — 191.
 19.  Семантика тексту М. Зузака «Крадійка книжок» у візуальній інтерпреатції Б. Персіваля // Синопсис. – 2018. – №2 (22). – С. 56–65.
 20. Українська література в контексті світової очима співробітників Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України // Вісник Черкаського університету. Серія  : Філологічні науки : наук. журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – № 40 (253). – Черкаси, 2012. – С. 117–123.
 21. Фемінність поезії Ірини Жиленко // Актуальні проблеми слов'янської філології: лінгвістика і літературознавство. — Вип. 19.
 22.  Фунеральні жанри у творчості шістдесятників: (І. Жиленко, М. Вінграновський, В. Симоненко та ін.) // Проблеми сучасного літературознавства / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова, Філологічний факультет. – Вип. 28. – Одеса : «Астропринт», 2019. – С. 226–239.
 23. Футбол і сучасна українська література: (на матеріалі видання «Письменники про футбол») : [тези] // «Citius, Altius, Fortius!» : феномен спорту в літературі та культурі : збірник матеріалів конференції. – Бердянськ, 2020. – С. 180–183.
 24. Футбол і сучасна українська література: (на матеріалі видання «Письменники про футбол») : [стаття] // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Т. 31 (70), № 4. – Київ: ВД «Гельветика», 2020. – С. 75–79.
 25. Чорнобильська аварія у творчості та житті Ірини Жиленко : [тези] // Художні феномени в історії світової літератури : перехід мови в письменництво : («екоцентризм : культура і природа») : тези доповідей ІІІ Міжнар. наукової конференції 7–8 квітня 2017 року / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра романської філології та перекладу. – Харків, 2017. – С. 116–117
 26. Шевченкиана в фондах библиотеки Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины (к 195-летию со дня рождения поэта) / Штолько М. А., Стальна Т. В.// Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. — 2009. — № 3. — С. 68 — 71.
 27. «Шевченкіана» Юрія Меженка // «І тільки незмінна книга!» : зб. ст. до 120-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Меженка (1892–1969). – Київ, 2013. – С. 99–104.

Літературна критика в ЗМІ (в тому числі елекронних):

1. «… Вона в гарячці, у неї криза, смертельно хвора без епікризу» : [рец. на кн. Чабала К. Вовче / Костянтин Чабала. – Київ : «ДІПА», 2017. – 176 с.]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/06/26/091801.html 
2. «Зраду можна зрозуміти, але не можна виправдати»:  [відгук на книгу Василя Шкляра «Троща»]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/10/11/085100.html 
3. Ірма Вітовська: «Культурна стратегія – «не розбазарити» мислення»: розмова про культуру, сучасних письменників, кіно і не тільки... : [інтерв’ю] / розмову вели О. Ляшенко та М. Штолько // Слово Просвіти. – 2019. – №46. – 14–20 листопада. – С. 14
4. «Княгиня і хан» Валентина Чемериса: [рец. на кн. Чемерис В. Княгиня і хан: історичний роман. – Харків: «Фоліо», 2017. – (Історія України в романах). – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/03/20/082255.html
5. «…Ми такі різні, як брати одного батька»: [рец. на кн. Тетяна Пахомова. Я, ти і наш мальований і немальований Бог. – Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016. – 192 с.]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/07/22/104841.html
6. Олесь Лупій: «Незалежність України треба оберігати щоденно» : [інтерв‘ю] / розмовляла Марина Штолько. – Режим доступу:
http://litakcent.com/2018/12/17/oles-lupiy-nezalezhnist-ukrayini-treba-oberigati-shhodenno
7. «Слова. Навіщо їм взагалі існувати?..» : [рец. кн.: Зузак М. Крадійка книжок / Маркус Зузак; переклад з англ. Наталії Гоїн. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 416 с.]. – Режим доступу:  http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/12/30/103742.html
8. Сюрґюн на сторінках нової пригодницької повісті для дітей Зірки Мензатюк «Дике літо в Криму»: [відгук на кн.: Мензатюк З. Дике літо в Криму: пригодницька повість / Зірка Мензатюк. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 192 с.] // Слово Просвіти. – 2018. – №41 (989). – 11–17 жовт. – С. 13. 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

11

Дні Шекспіра в Україні

Проєкт "Дні Шекспіра в Україні"...

NEWSKIT_квітня

28

Вітаємо Людмилу Тарнашинську!

27 квітня на засіданні Загальних...

NEWSKIT_березня

28

Вітаємо Ростислава Радишевського!

Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...