Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

metodolpgii.jpg

Штолько Марина Анатоліївна

Завідувачка відділу. Відповідає за діяльність відділу, за виконання плану науково-дослідних робіт, займається поточним комплектуванням та докомплектування обмінно-резервного фонду через різні джерела комплектування, передплатою періодичних видань.

Бібліографічні покажчики (окремі видання):

 1. Микола Григорович Жулинський / упорядники бібліографічного покажчика Н. О. Кикоть, М. І. Костенко, О. А. Ляшенко, Г. В. Нікітенко, О. Б. Поліщук, Т. В. Посудневська, Т. В. Стальна, Т. В. Ушакова, М. А. Штолько ; Нац. акад. наук України, Інститут літератури. – Київ : Видавничий дім «Академперіодика», 2020. – 128 с. : фото.
 2. «Нова ґенерація» (1927–1930): хронологічний та систематичний покажчики змісту журналу / упоряд., автор передмови М. Штолько; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. Київ: [Щаслива друкарня], 2021. 211 с.

Статті:

 1. Автопортрет в поезії як форма самопізнання та самопрезентації (на матеріалі „Автопортрета” І. Жиленко) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. / Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Говерла, 2011. – Вип. 15. – С. 324 – 327.
 2. Геопростір роману-панорами «Букова земля» Марії Матіос // Художні феномени в історії та сучасності: («Географічний простір і художній текст»): тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції 16–17 квітня 2021 року / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра романської філології та перекладу. Харків, 2021. С. 127–129.
 3. Пам’яті колеги. Марта Соломонівна Ароне // Слово і Час. – 2021. – № 2 (716). – С. 127. (У співпраці зі Стальною Т. В.)
 4. Портретна рефлексія : митці як об’єкти есеїстичного осмислення В. Шкляра : (на мат-лі книги «Треба спитати у Бога») / Марина Штолько // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика / М-во освіти і науки України, Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського. [Одеса] : Вид. дім «Гельветика», 2021. Т. 32 (71), № 3, ч. 2. С. 120–125.
 5. Бібліографія праць М.Т. Яценка / підгот. Микола Бондар, Надія Кузьменко, Павло Михед, Марина Штанько // Яценко Михайло Трохимович : (до 90-ліття від дня народження) / Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Гоголезнавчий центр Ніжинського держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя ; Бердянський держ. педагогічний ун-т. – Ніжин, 2014. – С. 412–429. Прізвище Марина Штанько вказано з помилкою, треба – Марина Штолько
 6. «Благословенна будь, любов» : (любов у поезії І.Жиленко) // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. статей. – Вип. ХХVII, ч. 2. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 192–200.
 7. Казка в поетичному доробку Ірини Жиленко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – Вип. 29, Ч. 1. – К. : Твім інтер, 2010. – С. 679 – 692.
 8. Книгообмен в научной библиотеке Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины и тенденции его развития на современном этапе // Книжная культура: опыт прошлого и проблемы современности: материалы Междунар. научной конференции (Москва, 18 — 19 декабря 2008 г.). — М.: Наука, 2008. — С. 407 — 410.
 9. «Міський текст» поезії І. Жиленко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство. – Вип. ХХХІІІ, Ч. 2. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – с. 384–393.
 10. «На полі крові» Лесі Українки в театральній інтерпретації: (на прикладі театральної постановки Ю. Розстального, Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка) // Волинь філологічна : текст і контекст. – 2016. – №22. – С. 374–381. Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/12658/1/31.pdf
 11. «Найзолотіший острів на землі...» : (Сицилія в житті та творчості Ірини Жиленко) // Султанівські читання / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника. – Випю IV. – Івано-Франківськ : «Симфонія форте», 2015. – С. 81–92.
 12.  Науково-інформаційний відділ // Слово і час. – 2016. – №11. – С. 30–32.
 13.  Особливості моделювання картин дитинства в біографічному романі у повістинах «Райдуга в решеті» М. Павленко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. – 2020. – № 16. – С. 97–105. 
 14. Особливості циклізації в поезії І. Жиленко // Історико-літературний журнал / Мін-во освіти і науки України; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 2010. — № 17. — С. 243 — 256.
 15. Праці співробітників Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України за 2014 рік / підготували Марина Костенко, Марина Штолько, Тетяна Ушакова // Слово і Час. – 2015. – №9. – С. 107–125. 
 16. Рідкісний фонд Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України як джерело історичної пам’яті // Україна – на шляху до незалежності : зб. матеріалів науково-практичної конференції 7 грудня 2017 року / Корсунь-Шевченківський державний заповідник. – м. Корсунь-Шевченківський : видавець І.В. Майдаченко, 2018. – С. 221–227
 17. Розвивати не можливо оптимізувати : роздуми про розвиток бібліотеки Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України // Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека – територія єдності» : збірник матеріалів : [елктронне видання] / Укр. бібл. асоц. – Київ : УБА, 2014. – С. 16–19.
 18. Семантика кольору в поезії Ірини Жиленко // Літературознавчі обрії: праці молодих учених. — Вип. 12. — К., 2006. — С. 185 — 191.
 19.  Семантика тексту М. Зузака «Крадійка книжок» у візуальній інтерпреатції Б. Персіваля // Синопсис. – 2018. – №2 (22). – С. 56–65.
 20. Українська література в контексті світової очима співробітників Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України // Вісник Черкаського університету. Серія  : Філологічні науки : наук. журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – № 40 (253). – Черкаси, 2012. – С. 117–123.
 21. Фемінність поезії Ірини Жиленко // Актуальні проблеми слов'янської філології: лінгвістика і літературознавство. — Вип. 19.
 22.  Фунеральні жанри у творчості шістдесятників: (І. Жиленко, М. Вінграновський, В. Симоненко та ін.) // Проблеми сучасного літературознавства / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова, Філологічний факультет. – Вип. 28. – Одеса : «Астропринт», 2019. – С. 226–239.
 23. Футбол і сучасна українська література: (на матеріалі видання «Письменники про футбол») : [тези] // «Citius, Altius, Fortius!» : феномен спорту в літературі та культурі : збірник матеріалів конференції. – Бердянськ, 2020. – С. 180–183.
 24. Футбол і сучасна українська література: (на матеріалі видання «Письменники про футбол») : [стаття] // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Т. 31 (70), № 4. – Київ: ВД «Гельветика», 2020. – С. 75–79.
 25. Чорнобильська аварія у творчості та житті Ірини Жиленко : [тези] // Художні феномени в історії світової літератури : перехід мови в письменництво : («екоцентризм : культура і природа») : тези доповідей ІІІ Міжнар. наукової конференції 7–8 квітня 2017 року / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра романської філології та перекладу. – Харків, 2017. – С. 116–117
 26. Шевченкиана в фондах библиотеки Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины (к 195-летию со дня рождения поэта) / Штолько М. А., Стальна Т. В.// Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. — 2009. — № 3. — С. 68 — 71.
 27. «Шевченкіана» Юрія Меженка // «І тільки незмінна книга!» : зб. ст. до 120-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Меженка (1892–1969). – Київ, 2013. – С. 99–104.

Літературна критика в ЗМІ (в тому числі елекронних):

1. «… Вона в гарячці, у неї криза, смертельно хвора без епікризу» : [рец. на кн. Чабала К. Вовче / Костянтин Чабала. – Київ : «ДІПА», 2017. – 176 с.]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/06/26/091801.html 
2. «Зраду можна зрозуміти, але не можна виправдати»:  [відгук на книгу Василя Шкляра «Троща»]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/10/11/085100.html 
3. Ірма Вітовська: «Культурна стратегія – «не розбазарити» мислення»: розмова про культуру, сучасних письменників, кіно і не тільки... : [інтерв’ю] / розмову вели О. Ляшенко та М. Штолько // Слово Просвіти. – 2019. – №46. – 14–20 листопада. – С. 14
4. «Княгиня і хан» Валентина Чемериса: [рец. на кн. Чемерис В. Княгиня і хан: історичний роман. – Харків: «Фоліо», 2017. – (Історія України в романах). – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/03/20/082255.html
5. «…Ми такі різні, як брати одного батька»: [рец. на кн. Тетяна Пахомова. Я, ти і наш мальований і немальований Бог. – Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016. – 192 с.]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/07/22/104841.html
6. Олесь Лупій: «Незалежність України треба оберігати щоденно» : [інтерв‘ю] / розмовляла Марина Штолько. – Режим доступу:
http://litakcent.com/2018/12/17/oles-lupiy-nezalezhnist-ukrayini-treba-oberigati-shhodenno
7. «Слова. Навіщо їм взагалі існувати?..» : [рец. кн.: Зузак М. Крадійка книжок / Маркус Зузак; переклад з англ. Наталії Гоїн. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 416 с.]. – Режим доступу:  http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/12/30/103742.html
8. Сюрґюн на сторінках нової пригодницької повісті для дітей Зірки Мензатюк «Дике літо в Криму»: [відгук на кн.: Мензатюк З. Дике літо в Криму: пригодницька повість / Зірка Мензатюк. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 192 с.] // Слово Просвіти. – 2018. – №41 (989). – 11–17 жовт. – С. 13. 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ