УкраїнськаEnglish
23 травня 2019 р. в межах «Книжкового Арсеналу» відбулася
25 травня в Музеї шістдесятництва (вул. Олеся Гончара, 33
Літературознавцю не так просто підготувати виступ до
Учасники шевченкознавчого семінару до 125-річчя від дня
  Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
17 квітня 2019 р. у Черкаському національному університеті
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відділ
 • У дзеркалі перекладів та едицій: Україна — Словаччина
  У дзеркалі
  23 травня 2019 р. в
 • Дні науки
  Дні науки
  25 травня в Музеї
 • Команда інституту літератури долучилась до Медичних пікніків
  Команда
  Літературознавцю не
 • Вечір пам’яті літературознавця, історика, перекладача, археолога, бібліографа Леоніда Махновця
  Вечір пам’яті
  31 травня  о 16.00
 • Восьмий шевченкознавчий семінар
  Восьмий
  Учасники
 • Читання пам’яті Віктора Дудка
  Читання
    Інститут
 • «Боліло серце за Україну: спогади про Віталія Дончика»
  «Боліло серце
  16 квітня 2019 року
 • Художній світ Тараса Шевченка і його сучасність
  Художній світ
  17 квітня 2019 р. у
 • Презентація видань відділу шевченкознавства
  Презентація
  Інститут літератури
 • Іван Кошелівець «Можна одверто? або Туга за катарсисом (статті, огляди, рецензії, інтерв’ю»
  Іван
  Побачила світ книга
 

Наші видання

movchan.jpg

Жигун Сніжана Віталіївна

Доктор філологічних наук, науковий співробітник. 

Кандидатська дисертація "Гра як художній прийом в епічному тексті" (2009).

Докторська дисертація "Український неореалізм: еволюція наукового та художнього дискурсу" (2016).

Друковані праці:

Індивідуальні монографії:

Лабіринти і горизонти українського неореалізму. Монографія. Київ: Бізнесполіграф, 2015. – 400 с.

Колективні монографії:

1.Жигун С. Літературна група «Ланка»: у пошуках спільної платформи//Метаморфози в сучасній українській літературі. Том IV. Варшава-Івано-Франківськ.- 2015- С.130-145.

2. Жигун С. Київ у творчості прозаїків «Ланки» / С.Жигун. // Київ і словʼянські літератури. – К. : Темпора, 2013. – С.275 – 283.

3. Жигун С.В. Третє поле В.Кожелянка //Проблеми ідентичності в сучасній українській літературі: у вимірах «Коронації слова: монографія / наук. ред. Н. І. Богданець-Білоскаленко, О. О. Бровко. – Чернівці: Видавничий дім «Бук рек», 2018. – С.130-140.

 

 

Підручники:

1.      Жигун С. Василь Кожелянко // ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ХХ — поч. ХХІ ст. У трьох томах. / За ред. В.І.Кузьменка. - 3 том (ВЦ «Академія») - 2016.

Статті в закордонних виданнях:

1.      Приватна міфологія в українській літературі 20-х років ХХ століття: поетика гри// Истина, мистификакация, лъжа в славянските езици, литератури и культури. – София: Лектура, 2011. – С.648-653.

2.      Українська проза 10-20-х років: естетичний вимір//Славянскія літературы ў кантэксце сусветнай. Матэрыялы Х Міжнароднай навуковай канферэнцыі. -Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. –С.132-138

3.   «На межі двох діб неминуче з’являються люди, що зависають якраз на грані…» (В.Підмогильний): осмислення «нового» часу в українській літературі 1920-х років / С.Жигун. // Българска украинистика.– 2012. – Брой 2. – С. 9 – 21. 30.

4. Неназвані міста: специфіка зображення простору в українській неореалістичній прозі / С.Жигун. // Българска украинистика.– 2013. – Брой 3. – С. 8 – 20.

5. Літературно-критичний дискурс українського неореалізму 20-х р. ХХ ст.: рецепція традиції / С.Жигун. // Славянскія літературы у кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураускага і 200-годдзя Тараса Шаучэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24-26 кастр. 2013 г. – у 2 ч. / Падрэд. Т. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – Ч. 1. – С. 293 – 298.

6. Неореалізм: українська й російська версії сучасного наукового осмислення / С.Жигун. // Dialogulslaviştilorla începutulsecoluluialXXI-lea / Edit. Katalin Balázs, Ioan Herbil.– Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2014. – Anul III, nr.1/2014. – P. 195 –203.

7.  Мистецтво слова в оцінці письменників «Ланки» / С.Жигун. // UcrainicaVI. Souchasna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury/ Univerzita Palackeho v Olomouci. – Olomouc, 2014. – Р. 238 – 242.

8. Zhygun, Snizhana. Ethnicity in Light of Realism: the 19th and the 20th Centuries. In: Petko Hristov, Anelia Kasabova, Evgenia Troeva and Dagnosław Demski (Eds.) Contextualising changes: Shifting Borders, Migrations and Identities. 2015, Sofia: Paradigma Publishing House, pp. 326-338.

9.      Жанрова система українського неореалізму// Spheres of culture. Vol.X. Lublin, 2015. P. 189-197

10.  Жигун С.В. Український неореалізм: теоретичний дискурс // Ucrainica vii. současná ukrajinistika. problémyjazyka, literaturyakultury. Sborník příspěvků z mezinárodní konference VIII. Olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy. Olomouc 25. – 27. 8. 2016 - С. 548-553

11. Жигун С. Становлення жанру детективу в українській літературі 1920-90-років// UcrainicaVIII Současná ukrainistika. Olomouc: Univerzita Palackeho v Olomouci. – S. 169-174.

 

 

 Статті у вітчизняних виданнях, індексовані у закордонних наукометричних базах (Index Copernicus):

1. Оповідні стратегії прозаїків «Ланки» / С.Жигун. // StudiaMethodologica. – 2014. – №37– С. 218 – 224.

2. Чи приречений детектив бути масовим жанром?// Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки Кам‘янець-Подільський: 2017, №45. – С.52-57.

Статті у вітчизняних фахових виданнях:

1. Ігрове начало у творчості Миколи Хвильового// Літературознавчі студії. Вип.12, К.:Вид.дім Дмитра Бураго.- 2005. С.165-169.

2.Творчість Гната Михайличенка: осбливості нарації// Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 12. – К. : Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, 2006. – С.5-8.

3. Гра як художній прийом у новелах Гната Михайличенка// Літературознавчі студії. Вип.16, К.:Вид.дім Дмитра Бураго.- 2007. С.86-90

4.Феномен гри: аспекти дослідження// Філологічні семінари. Понятійний апарат сучасного літературознавства: «своє» й «чуже». К.: ВПЦ Київський університет.- 2007. С.170-177

5. Роман Л.Скрипника «Інтелігент»: ігрові стратегії// Літературознавчі студії. Вип.19. Ч.1, К.: ВПЦ Київський університет.- 2007. С.98-103

6. Ігрові прийоми нарації у прозі українського авангарду 20-х років ХХ ст (на матеріалі творів Л.Скрипника. Г.Шкурупія та М.Йогансена)//Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології/ Упорядник І.Папуша// Studia methodological. – Вип. 24. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2008. С. 197-200

7. Інтертекст як гра (на прикладі прози М.Хвильового та Ю.Яновського)// Літературознавчі студії. Вип.19. Ч.1, К.: ВПЦ Київський університет.- 2008. С.216-220

8. Гра як художній прийом у новелістиці М.Йогансена та Ю.Яновського// Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 15. К., 2009. С.55-58

9.  Роман Юліана Шпола "Золоті лисенята": множинність ігрових тенденцій // Література. Фольклор. Проблеми поетики. - К.: Київський університет, 2009. - Випуск 31. - Ст. 162-167.

10. Образ гри у прозових текстах письменників 10-20-х років ХХ ст.: тематичний аспект// Літературознавчі студії. Випуск 24. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009 . С. 129-133

11. Інтертекстуальна гра в епічному тексті (На матеріалі української прози 20-х років ХХ ст.) // Питання літературознавства. Науковий збірник. Вип.77. Чернівці: «Рута», 2009. С.129-135

12.  Українська література 20-60-х років ХХ ст. в оцінці Богдана Кравцева: канон художності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 184-187.

13. Ще раз про діалог М. Хвильового та Т. Шевченка: “острах впливу”//Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Вип. 12, ВПЦ Київський університет, 2009.- С.52-56.

14. Збірка "Землею українською" Б.Антоненка-Давидовича як джерело до вивчення специфіки комунікації 20-х років ХХ ст.// Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. - Луцьк, 2010. - Вип. 21. - С.213 - 216.

15. Інтертекстуальність постмодерністського детективу// Літературознавство: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. - С.187-191

16. Мовна гра як стилетвірний чинник у творчості Юрія Яновського / С. Жигун // Дивослово. 2010. - №10. С.47-49.

17. Хронотоп та жанрова специфіка дилогії «Шлях невідомого» і «Дім над кручею» І.Качуровського / С.Жигун. // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К. : Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка, 2010. – Вип. 18. – С.134 – 140.

18. «Ланка»-МАРС в історії української літератури / С. Жигун. // Філологічні семінари. – К. : Логос, 2010. – Випуск 13. – С. 115 – 121..

19.  До питання періодизації творчості Б.Антоненка-Давидовича / С.Жигун. // Література. Фольклор. Проблеми поетики.– К. : Твім-інтер, 2010. – Вип. 29. Ч.2. – С. 170 – 180.

20. Збірка «Землею українською» Б.Антоненка-Давидовича як джерело до вивчення специфіки комунікації 20-х років ХХ ст. / С.Жигун. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк, 2010. – Вип. 21. – С.213 – 216.

21. Спогад про Київ у малій прозі Бориса Антоненка-Давидовича / С.Жигун. // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. 23. – Ч. 4. – С. 162 – 168.

22.  Б. Антоненко-Давидович VS Остап Вишня: у пошуках специфіки національного гумору / С.Жигун. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – К., 2010. – Вип. 29. – С. 129 – 133.

23. Міфологізація постатей письменників Розстріляного відродження / С.Жигун. // Studia methodologica. – Тернопіль, 2010. – Вип. 30. – С. 120 – 125.

24. Пізня творчість Бориса Антоненка-Давидовича і філософія екзистенціалізму в українській літературі / С.Жигун. // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць / За заг. ред. Г.Токмань; Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – К. : Інформаційно- аналітичне агентство, 2011. – Вип. 10. – С.160 – 168.

25. Тарас Шевченко у творчості Бориса Антоненка-Давидовича / С.Жигун. // Шевченкознавчі студії. – К : Київський університет, 2011. – Вип. 13. – С. 174 – 180.

26.  Своєрідність поетики неореалізму (на прикладі прозаїків «Ланки») / С.Жигун. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ імені Тараса Шевченка, Ін-т філології. – К., 2011. – Вип. 33. – С. 149 – 153.

27. «Радість бунту проти логіки»: мовна гра у прозі
1910-20-х років хх століття//Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. IIІ (149). – 320-326

28. Топос міста у романі Є.Плужника «Недуга» у контексті естетики неореалізму / С.Жигун. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – №24 (235). – С. 132 – 137.

29. Неореалізм vs романтика вітаїзму: своєрідність художніх світів / С.Жигун. // Філологічні семінари. – К. : Логос, 2011. – Випуск 15. – С. 53 – 59.

30. Масова література в оцінці письменників «Ланки»-МАРС / С.Жигун. // Проблеми сучасного літературознавства. Збірник наукових праць. – Вип. 16. – Одеса : Астропринт, 2012. – С. 58 – 66.

31. Максим Рильський і письменники «Ланки»: до історії творчих взаємин / С.Жигун. // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. – К. : Київський університет, 2012. – Вип. 34.– С.96 – 102.

32. Українська мова в Інтернеті: реалії, перспективи, загрози// Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи: наук.-практ. журн. / відп. Ред. С.І.Кравченко. – Луцьк: Волин. нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2012. – Вип. 2 (2). – 134 с.

33.  До питання періодизації творчості Г.Косинки / С.Жигун. // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. VI (160). – С. 266 – 272.

34. Постколоніальне прочитання прози «Ланки» / С.Жигун. // Філологічні семінари. – К. : Логос, 2013. – Випуск 16. – С. 225 – 232.

35. Кохання в художньому світі неореалізму (на матеріалі прози письменників «Ланки») / С.Жигун. // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 3. – С. 20 – 28.

36. Образ «старосвітських батюшок та матушок» у А.Свидницького та Б.Антоненка-Давидовича / С.Жигун. // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 2010. – Т. 222. Філологія. Літературознавство. – С. 63 – 68.

37. Неореалістичний портрет: специфіка творення / С.Жигун. // Літературознавчі студії. – К. : Київський університет, 2013. – Вип. 39. – Ч. 1. – С. 359 – 367.

38. Спроба реконструкції задуму новели Г.Косинки «Серце» / С.Жигун. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство: / За ред. д.ф.н. М.П.Ткачука – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 74 – 78.

39. Літературна група «Ланка»: гендерний аспект / С.Жигун. // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 219. – Т. 231. Філологія. Літературознавство.– С. 48 – 53.

40. Роман Бориса Антоненка-Давидовича «За ширмою»: пост­колоніальне прочитання / С.Жигун. // Літературознавчі обрії. – К., 2014. – Вип. 19. – С. 95 – 99.

41. Сільський хронотоп у художньому світі неореалізму / С.Жигун. // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність / Гол. ред. А. Козлов. – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 3. – С. 93 – 103.

42. Мисливська поема Б.Антоненка-Давидовича «Семен Іванович Пальоха»: наративний аспект / С.Жигун. // Літературознавчі студії / Відпов. ред. Г.Ф.Семенюк. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 42. Ч.1. – С. 368 – 375.

43. Ніцшеанський дискурс повісті Б. Антоненка-Давидовича «Смерть» / С.Жигун. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 2014. – № 2 (25). – С. 9 – 11.

44Образи вченого у творчості О.Слісаренка та В.Підмогильного у контексті роздумів про неореалізм// Наукові записки Бердянськго державного педагогічного університету. Філологічні науки./ Гол. Ред. В.А. Зарва. – Бердянськ: ФОП Ткачук О.В., 2015. – Вип. V. – С.156-163.

45.  Постколоніальне прочитання роману Володимира Гжицького «Чорне озеро»// Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. Наук. Пр. (філол. Науки) / Київ. Ун-т ім. Б.Грінченка; редкол.: О.Є.Бондарева, І.Р.Буніятова та ін. – К.: Київ. Ун- т ім. Б.Грінченка, 2016. - №7. – С. 82-86.

46.  «Класово божевільні» у творах В.Підмогильного та Б.Антоненка-Давидовича // Таїни художнього тексту : Т.14 зб. Наук. Праць / Ред. Кол. : Н.І. Заверталюк (наук. Ред.) Та ін. – Дніпро : Ліра. 2016. – Вип. 19. – С. 10-17.

47.  Неореалізм у колі прозаїків «Ланки» //Дивослово, 2016, №12. – С. 50-55.

48. Соціальний реалізм в українській літературі ХХ ст//Синопсис: текст, контекст, медіа, № 2 (18), 2017

49. Жигун С. Вплив ідеологічних конструктів на жіночу творчість (на матеріалі лірики Р.Троянкер)// Синопсис. 2018.- №2(22).

50. Жигун С. Відтворення жіночого досвіду у літературі 1920-х років  (На матеріалі лірики Н.Забіли)// Синопсис. 2018. - №1 (21)

51. Жигун С. Роман у новелах: проблеми цілісності і структури// Мова і культура. 2018. –С.55-61.

 

Додаткові публікації:

1.     Поетична творчість Є.Плужника крізь призму нової стилістики / С.Жигун. // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. праць (філолог. науки). – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 2012. – № 4. – С. 51 – 55.

2.    2. «Сибірські новели» Б.Антоненка-Давидовича: своєрідність нарації / С.Жигун. // Житомирські літературознавчі студії / За ред. П.Білоуса. – Житомир : ЖДУ, 2013. – Вип.7. – С. 240 – 247.

 3. Жигун С. У вирі «Чорного озера» Володимира Гжицького // Дивослово. 2018. - №11. – С.47-52

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ