Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 

Наші видання

Spadschyna(2020)15.jpg

Жигун Сніжана Віталіївна

Доктор філологічних наук, науковий співробітник. 

Кандидатська дисертація "Гра як художній прийом в епічному тексті" (2009).

Докторська дисертація "Український неореалізм: еволюція наукового та художнього дискурсу" (2016).

Навчальний курс: "Жіночі студії літератури" (2021).

Випусковий редактор електронного журналу «Синопсис: текст, контекст, медіа». (Категорія Б).

Рецензент журналу «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» (категорія Б)

Стажування як гостьовий дослідник-нерезидент в Університеті Індіани, Блумінгтон, 2022-2023.


Друковані праці:

Індивідуальні монографії:

Лабіринти і горизонти українського неореалізму. Монографія. Київ: Бізнесполіграф, 2015. – 400 с.

Колективні монографії:

1.Жигун С. Київ у творчості прозаїків «Ланки» / С.Жигун. // Київ і словʼянські літератури. – К. : Темпора, 2013. – С.275 – 283.

2. Жигун С. Літературна група «Ланка»: у пошуках спільної платформи//Метаморфози в сучасній українській літературі. Том IV. Варшава-Івано-Франківськ.- 2015- С.130-145.

3. Жигун С.В. Третє поле В.Кожелянка //Проблеми ідентичності в сучасній українській літературі: у вимірах «Коронації слова: монографія / наук. ред. Н. І. Богданець-Білоскаленко, О. О. Бровко. – Чернівці: Видавничий дім «Бук рек», 2018. – С.130-140.

4. Zhygun S.  INTERPRETACJA ŚMIERCI DZIECKA W TEKSTACH KOBIECYCH LAT 20. XX WIEKU//Depression. Selected nutritional, psychological and humanistic aspects / Ed. Mariusz Brodnicki, Anna Jarmołowska, Franciszek Makurat, Artur Bracki. . – Gdansk; K.: Talkom, 2018. – 240 p.

 5. Zhygun S. Social Change and Images of Children in 1920s–1930s Ukrainian Women’s Literature// Sociocultural Dimensions of Childhood. – Sofia: Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2020. – S. 56–78.

 6. Жигун С. Український детектив 1920-1980-х років: історія і прагматика (Ukrainian Detective in the 1920s-1980s: History and Pragmatics) // Детективний жанр: художньо-естетичні трансформації в історико-літературному процесі. Видавець Ковальчук О.В., Кам'янець-Подільський. 2021. С. 26-42.

7. Barszcz i karczochy: jedzenie w tekstach kobiecych przełomu XIX-XX w. (Borsch and Artichokes: Food in Women's Texts at the Turn of the 19th-20th Centuries) // Zywienie-Zdrowie-Educacja: Monograph. Talkom, Гданськ-Київ. 2021 S. 116-128.

8. Жигун С. Дитячий будинок у творчості i житті Оксани Іваненко// Дискурс непростого дитинства. Варшава 2021. С. 47-65.

Підручники:

1.      Жигун С. Василь Кожелянко // ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ХХ — поч. ХХІ ст. У трьох томах. / За ред. В.І.Кузьменка. - 3 том (ВЦ «Академія») - 2016.

Статті в закордонних виданнях:

Індексовані в Scopus:

1. Zhygun S. Creating Social Reality by Soviet Children’s Publishing Companies in Ukraine in the 1920s and 1930s. Libri & Liberi: časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture (1). с. 35-50.

2. Zhygun S. Why Is the History of Ukrainian Literature Silent About the Women Writers of the Second and Third Decades of the 20th Century? Revista Transilvania, 2021, 2021(11-12), pp. 59–66.

3. Zhygun S. Re-Writing a Woman's Biography: Marco Vovchok As a Character  Of Literary Work. University of Bucharest Review: Literary and Cultural Studies Series, 2020, 10(2), pp. 63–74.

В інших наукових виданнях:

1.      Приватна міфологія в українській літературі 20-х років ХХ століття: поетика гри// Истина, мистификакация, лъжа в славянските езици, литератури и культури. – София: Лектура, 2011. – С.648-653.

2.      Українська проза 10-20-х років: естетичний вимір//Славянскія літературы ў кантэксце сусветнай. Матэрыялы Х Міжнароднай навуковай канферэнцыі. -Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. –С.132-138

3.   «На межі двох діб неминуче з’являються люди, що зависають якраз на грані…» (В.Підмогильний): осмислення «нового» часу в українській літературі 1920-х років / С.Жигун. // Българска украинистика.– 2012. – Брой 2. – С. 9 – 21. 30.

4. Неназвані міста: специфіка зображення простору в українській неореалістичній прозі / С.Жигун. // Българска украинистика.– 2013. – Брой 3. – С. 8 – 20.

5. Літературно-критичний дискурс українського неореалізму 20-х р. ХХ ст.: рецепція традиції / С.Жигун. // Славянскія літературы у кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураускага і 200-годдзя Тараса Шаучэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24-26 кастр. 2013 г. – у 2 ч. / Падрэд. Т. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – Ч. 1. – С. 293 – 298.

6. Неореалізм: українська й російська версії сучасного наукового осмислення / С.Жигун. // Dialogul slaviştilorla începutulsecoluluial XXI-lea / Edit. Katalin Balázs, Ioan Herbil.– Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2014. – Anul III, nr.1/2014. – P. 195 –203.

7.  Мистецтво слова в оцінці письменників «Ланки» / С.Жигун. // UcrainicaVI. Souchasna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury/ Univerzita Palackeho v Olomouci. – Olomouc, 2014. – Р. 238 – 242.

8. Zhygun, Snizhana. Ethnicity in Light of Realism: the 19th and the 20th Centuries. In: Petko Hristov, Anelia Kasabova, Evgenia Troeva and Dagnosław Demski (Eds.) Contextualising changes: Shifting Borders, Migrations and Identities. 2015, Sofia: Paradigma Publishing House, pp. 326-338.

9.      Жанрова система українського неореалізму// Spheres of culture. Vol.X. Lublin, 2015. P. 189-197

10.  Жигун С.В. Український неореалізм: теоретичний дискурс // Ucrainica vii. současná ukrajinistika. problémyjazyka, literaturyakultury. Sborník příspěvků z mezinárodní konference VIII. Olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy. Olomouc 25. – 27. 8. 2016 - С. 548-553

11. Жигун С. Становлення жанру детективу в українській літературі 1920-90-років// UcrainicaVIII Současná ukrainistika. Olomouc: Univerzita Palackeho v Olomouci. – S. 169-174.

12. Жигун С. «‘Ребенок ‒ это моя беда и радость, это нерешенный вопрос в моей жизни’: материнство в творчестве украинских писательниц 1920-х – первой половины 1930-х годов» (ʽBaby is My Trouble and Joy, This is an Unresolved Question in My Life ...ʼ: Motherhood in 1920s Ukrainian Women’s Literature). Australian Slavonic and East European Studies. 2020 V. 34. P. 27-57.

13. Жигун С. Мартиролог или попкультура? Как литературные серии влияют на общественую память (Martyrology or Pop Culture? The Way Literary Series Affect Public Memory)// Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона. София, 2021. с. 55-63.

14. Zhygun S.  Memory and Silence in Ukrainian Women’s Autobiographies of the XX Century.  Литературни форми на границата между документално и художествено. София 2022. С. 17-23.

 

   

 Статті у вітчизняних виданнях, індексовані у закордонних наукометричних базах (Index Copernicus та інші):

1. Оповідні стратегії прозаїків «Ланки» / С.Жигун. // Studia Methodologica. – 2014. – №37– С. 218 – 224.

2. Чи приречений детектив бути масовим жанром?// Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки Кам‘янець-Подільський: 2017, №45. – С.52-57.

3.  Жигун С. Відмова від шлюбу у жіночих текстах кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст. (Rejection of marriage in women’s texts of the late 19th – the first half of 20th centuries ) // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) № 4 Ч. 1 2019 с. 132-137.

4. Жигун С. Емігрант, репатріант, іноземець в українському і болгарському детективі 1950–80-х років (An emigrant, a repatriate, a foreigner in the Ukrainian and Bulgarian detectives in the fifth-eighth decades of the 20th century) // Дриновський збірник. Софія. Т.12. 2019. С. 172-178.

5. Жигун С. Тетяна і Єлизавета Кардиналовські: доля і творчість (Tetyana and Yelyzaveta Kardynalovsky: destiny and creativity). Вчені записки ТНУ імені ВІ Вернадського. 2020, №4. С. с. 13-17.

6. Жигун С. Reticence as a strategy of women’s autobiographies in soviet times: a case study of Ivanenko’s “Always in life”(1986). Літературний процес: методологія, імена, тенденції 2021. (17). с. 32-39.

7. Жигун С. Роман Ю.Тиса «На світанку» як біофікція (Yuri Tys's Novel «At Dawn» as a Biofiction )//  Українська біографістика Вип. 21. 2021.С.231-242.

8. Жигун С. Джерела фабульних моделей Валер’яна Підмогильного (Sources of Valerian Pidmohylny's Plot Models) // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. 2022. (18), 19–26.

Статті у вітчизняних фахових виданнях:

1. Ігрове начало у творчості Миколи Хвильового// Літературознавчі студії. Вип.12, К.:Вид.дім Дмитра Бураго.- 2005. С.165-169.

2.Творчість Гната Михайличенка: осбливості нарації// Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 12. – К. : Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, 2006. – С.5-8.

3. Гра як художній прийом у новелах Гната Михайличенка// Літературознавчі студії. Вип.16, К.:Вид.дім Дмитра Бураго.- 2007. С.86-90

4.Феномен гри: аспекти дослідження// Філологічні семінари. Понятійний апарат сучасного літературознавства: «своє» й «чуже». К.: ВПЦ Київський університет.- 2007. С.170-177

5. Роман Л.Скрипника «Інтелігент»: ігрові стратегії// Літературознавчі студії. Вип.19. Ч.1, К.: ВПЦ Київський університет.- 2007. С.98-103

6. Ігрові прийоми нарації у прозі українського авангарду 20-х років ХХ ст (на матеріалі творів Л.Скрипника. Г.Шкурупія та М.Йогансена)//Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології/ Упорядник І.Папуша// Studia methodological. – Вип. 24. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2008. С. 197-200

7. Інтертекст як гра (на прикладі прози М.Хвильового та Ю.Яновського)// Літературознавчі студії. Вип.19. Ч.1, К.: ВПЦ Київський університет.- 2008. С.216-220

8. Гра як художній прийом у новелістиці М.Йогансена та Ю.Яновського// Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 15. К., 2009. С.55-58

9.  Роман Юліана Шпола "Золоті лисенята": множинність ігрових тенденцій // Література. Фольклор. Проблеми поетики. - К.: Київський університет, 2009. - Випуск 31. - Ст. 162-167.

10. Образ гри у прозових текстах письменників 10-20-х років ХХ ст.: тематичний аспект// Літературознавчі студії. Випуск 24. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009 . С. 129-133

11. Інтертекстуальна гра в епічному тексті (На матеріалі української прози 20-х років ХХ ст.) // Питання літературознавства. Науковий збірник. Вип.77. Чернівці: «Рута», 2009. С.129-135

12.  Українська література 20-60-х років ХХ ст. в оцінці Богдана Кравцева: канон художності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 184-187.

13. Ще раз про діалог М. Хвильового та Т. Шевченка: “острах впливу”//Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Вип. 12, ВПЦ Київський університет, 2009.- С.52-56.

14. Збірка "Землею українською" Б.Антоненка-Давидовича як джерело до вивчення специфіки комунікації 20-х років ХХ ст.// Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. - Луцьк, 2010. - Вип. 21. - С.213 - 216.

15. Інтертекстуальність постмодерністського детективу// Літературознавство: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. - С.187-191

16. Мовна гра як стилетвірний чинник у творчості Юрія Яновського / С. Жигун // Дивослово. 2010. - №10. С.47-49.

17. Хронотоп та жанрова специфіка дилогії «Шлях невідомого» і «Дім над кручею» І.Качуровського / С.Жигун. // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К. : Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка, 2010. – Вип. 18. – С.134 – 140.

18. «Ланка»-МАРС в історії української літератури / С. Жигун. // Філологічні семінари. – К. : Логос, 2010. – Випуск 13. – С. 115 – 121..

19.  До питання періодизації творчості Б.Антоненка-Давидовича / С.Жигун. // Література. Фольклор. Проблеми поетики.– К. : Твім-інтер, 2010. – Вип. 29. Ч.2. – С. 170 – 180.

20. Збірка «Землею українською» Б.Антоненка-Давидовича як джерело до вивчення специфіки комунікації 20-х років ХХ ст. / С.Жигун. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк, 2010. – Вип. 21. – С.213 – 216.

21. Спогад про Київ у малій прозі Бориса Антоненка-Давидовича / С.Жигун. // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. 23. – Ч. 4. – С. 162 – 168.

22.  Б. Антоненко-Давидович VS Остап Вишня: у пошуках специфіки національного гумору / С.Жигун. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – К., 2010. – Вип. 29. – С. 129 – 133.

23. Міфологізація постатей письменників Розстріляного відродження / С.Жигун. // Studia methodologica. – Тернопіль, 2010. – Вип. 30. – С. 120 – 125.

24. Пізня творчість Бориса Антоненка-Давидовича і філософія екзистенціалізму в українській літературі / С.Жигун. // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць / За заг. ред. Г.Токмань; Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – К. : Інформаційно- аналітичне агентство, 2011. – Вип. 10. – С.160 – 168.

25. Тарас Шевченко у творчості Бориса Антоненка-Давидовича / С.Жигун. // Шевченкознавчі студії. – К : Київський університет, 2011. – Вип. 13. – С. 174 – 180.

26.  Своєрідність поетики неореалізму (на прикладі прозаїків «Ланки») / С.Жигун. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ імені Тараса Шевченка, Ін-т філології. – К., 2011. – Вип. 33. – С. 149 – 153.

27. «Радість бунту проти логіки»: мовна гра у прозі 1910-20-х років хх століття//Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. IIІ (149). – 320-326

28. Топос міста у романі Є.Плужника «Недуга» у контексті естетики неореалізму / С.Жигун. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – №24 (235). – С. 132 – 137.

29. Неореалізм vs романтика вітаїзму: своєрідність художніх світів / С.Жигун. // Філологічні семінари. – К. : Логос, 2011. – Випуск 15. – С. 53 – 59.

30. Масова література в оцінці письменників «Ланки»-МАРС / С.Жигун. // Проблеми сучасного літературознавства. Збірник наукових праць. – Вип. 16. – Одеса : Астропринт, 2012. – С. 58 – 66.

31. Максим Рильський і письменники «Ланки»: до історії творчих взаємин / С.Жигун. // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. – К. : Київський університет, 2012. – Вип. 34.– С.96 – 102.

32. Українська мова в Інтернеті: реалії, перспективи, загрози// Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи: наук.-практ. журн. / відп. Ред. С.І.Кравченко. – Луцьк: Волин. нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2012. – Вип. 2 (2). – 134 с.

33.  До питання періодизації творчості Г.Косинки / С.Жигун. // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. VI (160). – С. 266 – 272.

34. Постколоніальне прочитання прози «Ланки» / С.Жигун. // Філологічні семінари. – К. : Логос, 2013. – Випуск 16. – С. 225 – 232.

35. Кохання в художньому світі неореалізму (на матеріалі прози письменників «Ланки») / С.Жигун. // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 3. – С. 20 – 28.

36. Образ «старосвітських батюшок та матушок» у А.Свидницького та Б.Антоненка-Давидовича / С.Жигун. // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 2010. – Т. 222. Філологія. Літературознавство. – С. 63 – 68.

37. Неореалістичний портрет: специфіка творення / С.Жигун. // Літературознавчі студії. – К. : Київський університет, 2013. – Вип. 39. – Ч. 1. – С. 359 – 367.

38. Спроба реконструкції задуму новели Г.Косинки «Серце» / С.Жигун. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство: / За ред. д.ф.н. М.П.Ткачука – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 74 – 78.

39. Літературна група «Ланка»: гендерний аспект / С.Жигун. // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 219. – Т. 231. Філологія. Літературознавство.– С. 48 – 53.

40. Роман Бориса Антоненка-Давидовича «За ширмою»: пост­колоніальне прочитання / С.Жигун. // Літературознавчі обрії. – К., 2014. – Вип. 19. – С. 95 – 99.

41. Сільський хронотоп у художньому світі неореалізму / С.Жигун. // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність / Гол. ред. А. Козлов. – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 3. – С. 93 – 103.

42. Мисливська поема Б.Антоненка-Давидовича «Семен Іванович Пальоха»: наративний аспект / С.Жигун. // Літературознавчі студії / Відпов. ред. Г.Ф.Семенюк. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 42. Ч.1. – С. 368 – 375.

43. Ніцшеанський дискурс повісті Б. Антоненка-Давидовича «Смерть» / С.Жигун. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 2014. – № 2 (25). – С. 9 – 11.

44. Образи вченого у творчості О.Слісаренка та В.Підмогильного у контексті роздумів про неореалізм// Наукові записки Бердянськго державного педагогічного університету. Філологічні науки./ Гол. Ред. В.А. Зарва. – Бердянськ: ФОП Ткачук О.В., 2015. – Вип. V. – С.156-163.

45.  Постколоніальне прочитання роману Володимира Гжицького «Чорне озеро»// Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. Наук. Пр. (філол. Науки) / Київ. Ун-т ім. Б.Грінченка; редкол.: О.Є.Бондарева, І.Р.Буніятова та ін. – К.: Київ. Ун- т ім. Б.Грінченка, 2016. - №7. – С. 82-86.

46.  «Класово божевільні» у творах В.Підмогильного та Б.Антоненка-Давидовича // Таїни художнього тексту : Т.14 зб. Наук. Праць / Ред. Кол. : Н.І. Заверталюк (наук. Ред.) Та ін. – Дніпро : Ліра. 2016. – Вип. 19. – С. 10-17.

47.  Неореалізм у колі прозаїків «Ланки» //Дивослово, 2016, №12. – С. 50-55.

48. Соціальний реалізм в українській літературі ХХ ст//Синопсис: текст, контекст, медіа, № 2 (18), 2017

49. Жигун С. Вплив ідеологічних конструктів на жіночу творчість (на матеріалі лірики Р.Троянкер)// Синопсис. 2018.- №2(22).

50. Жигун С. Відтворення жіночого досвіду у літературі 1920-х років  (На матеріалі лірики Н.Забіли)// Синопсис. 2018. - №1 (21)

51. Жигун С. Роман у новелах: проблеми цілісності і структури// Мова і культура. 2018. –С.55-61.

52. Марія Пригара як/і жінка з «Пролетарської правди»: вплив медійного конструкту на фемінну художню творчість// Синопсис. 2018. - №4 (24).  

53. Жигун С. В. Зображення материнства у творах Олени Пчілки // Волинь філологічна: текст і контекст. Олена Пчілка в літературному процесі порубіжжя. – №28. – 2019. – С. 58–70.

54. Жигун С. В. (Не)жіноча біографія: Олена Пчілка про себе // Літературний процес. – 2020. – № 15. – С. 43–48.

55. Жигун С. Роман Бориса Тенети "Загибель Анагуака" і проблема масової літератури 1920-30-х років (“The Death Of Anaguac” By B. Teneta And Problem Of The 1920ies — 1930ies Mass Literatre)// Літературний процес: методологія, імена, тенденції 2020. (16). с. 23-28.

Додаткові публікації:

1.     Поетична творчість Є.Плужника крізь призму нової стилістики / С.Жигун. // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. праць (філолог. науки). – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 2012. – № 4. – С. 51 – 55.

2.    2. «Сибірські новели» Б.Антоненка-Давидовича: своєрідність нарації / С.Жигун. // Житомирські літературознавчі студії / За ред. П.Білоуса. – Житомир : ЖДУ, 2013. – Вип.7. – С. 240 – 247.

 3. Жигун С. У вирі «Чорного озера» Володимира Гжицького // Дивослово. 2018. - №11. – С.47-52

 

 Експерт Інституту книги 2020, 2021, 2022.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

30

25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)

У рамках відзначення 25-річчя Українського...

NEWSKIT_травня

25

Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві

Монографія докторки філологічних наук, член-кореспондента...