Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

Spadschyna(2020)15.jpg

Тетеріна Ольга Борисівна

Доктор філологічних наук, старший науковий

співробітник відділу компаративістики.

Наукові інтереси:

порівняльне літературознавство;

перекладознавство;

історія літератури;

теорія літератури;

літературна критика.

Вибрані праці:                                

Участь у колективних наукових монографіях:

1. Тетеріна О. Художній переклад як проблема українського порівняльного літературознавства ХІХ – початку ХХ століття. Національні варіанти літературної компаративістики. Київ: Стилос, 2009. С. 374–386.
2. Тетеріна О. Леся Українка: художній переклад у процесі міжлітературної комунікації. Грані сучасного перекладознавства: монографія. Запоріжжя: КПУ,2011. С. 392–415.
3. Тетеріна О. Українська еміграційна компаративістика 30-80 рр. ХХ століття: проблеми, методологічні підходи, концепції. Методології сучасної літературної компаративістики. Збірка наукових праць відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України / ред.      Г. Сиваченко. К., 2020.

 Статті:

4. Тетеріна О. «Європеєць між хуторянами і хуторянин між європейцями». Альманах “Молода нація”.  Вип. 1.  К.,1996.  С.93 – 101.
5. Тетеріна О. Пантелеймон Куліш: менталітет і автопереклад. Вісник Київського інституту «Слов’янський університет». Вип. 3. К., 1999. С. 196 – 201.
6. Тетеріна О. Компаративістичний аспект перекладознавства. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. К., 2000. С. 205 – 210.
7. Тетеріна О. Амбівалентність поглядів О.Потебні на переклад. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. К., 2001. С. 53 – 57.
8.  Тетеріна О. Переклад як чинник розвитку нової української літератури (початок  ХІХ ст.). Слово і час. 2002. № 11.  С. 14 – 19.
9. Тетеріна О. Проблема художнього перекладу в літературознавчій концепції М.Драгоманова. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. К., 2004. С. 53 – 57.
10. Тетеріна О. Леся Українка: переклад і модернізація української літератури. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України.  Випуск 7.   К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2005.
11. Тетеріна О. Агатангел Кримський: переклад і розвиток національної літератури. Літературознавчі студії  [зб. наук. ст.]. Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. Ін-т філол. Київ, 2006. Вип.16. С. 254 – 258.
12. Тетеріна О. Переклад як проблема загальнолітературна: І.Франко в контексті сучасної компаративістики. “Літературознавчі студії” [зб. наук. ст.]. Інститут філології. К., 2007.  Випуск 19.
13. Тетеріна О. Переклад  в концепції національної літератури Івана Франка. Слово і час, 2007. - № 12.
14.Тетеріна О. П.Куліш: національний літературний процес, художній переклад, міжкультурний контекст.“Літературознавчі студії”  [зб. наук. ст.]. Інститут філології.  К., 2008.  Вип. 21. Частина 2.  С. 212 – 218.   
15. Тетеріна О. Перекладацькі стратегії П. Грабовського: історико-літературний контекст. Літературознавчі студії  [зб. наук. ст.]. Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. Київ, 2009. Вип. 23. Ч. 1. С. 400–404.
16. Тетеріна О. Ідея неперекладності: від Г. Квітки-Основ’яненка до О.Потебні.Літературознавчі студії  [зб. наук. ст.]. Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. Київ, 2009. Вип. 24. С. 408–412.
17. Тетеріна О. П.Куліш як основоположник вітчизняного гоголезнавства (літературознавча проекція).  “Література та культура Полісся”.   Ніжин, 2009.  C. 107 – 116.
18. Тетеріна О. Володимир Самійленко: переклад як стимул художньо-естетичних пошуків. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. Київ, 2010. Вип. 21. С. 27–29. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_LMF_2010_21_11
19. Тетеріна О. М.Старицький: інонаціональний художній досвід у розвитку української літератури. Збірник наукових праць, присвячений 170-річчю з дня народження М.Старицького. Черкаський педагогічний університет ім. Б. Хмельницького.  Черкаси, 2010.  С. 94 – 105.
20. Тетеріна О. Перекладознавча концепція О. Потебні у проекції сучасної герменевтики. Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки.Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2011. № 2. С. 39–44.
21. Тетеріна О. Художній переклад в орієнталістиці А.Кримського. Держава та регіони. – Серія: Гуманітарні науки. Запоріжжя: Класичний приватний університет. -  2011. -  № 4. С. 41 - 44.
22. Художній переклад Володимира Самійленка як новатора національного літературного процесу.  “Дивослово”.  2011.  № 10.
23. Леся Українка про інонаціональні імпульси у розвитку української літератури епохи fin de siècle. Збірник наукових праць “Літературознавчі студії” [зб. наук. ст.]. Інститут філології.  К., 2012.  Випуск  №  33.
24. Тетеріна О. Загальнолітературний вектор перекладознавчих поглядів Олени Пчілки. Літературознавчі студії [зб. наук. ст.].Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. Ін-т філол. Київ, 2012. Вип. 35. С. 604–610.
25. Проблема автоперекладу: П.Куліш у контексті світової перекладознавчої думки. “Літературознавчі студії” [зб. наук. ст.].  Інститут філології.  К., 2014.  Випуск № 42.  Част. 2.  С. 324 – 332.
26. Тетеріна О. Шекспір у Кулішевій концепції поступу національного письменства (літературно-критичний контекст). Ренесансні студії. Запоріжжя, Класичний приватний університет, 2014. Вип. 22. С. 48–70.
27. Тетеріна О.  Проблема автоперекладу в українській літературно-критичній думці ХІХ ст. (до питання першовитоків). Слово і час. 2015. № 8.        С. 49–56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2015_8_11
28. Тетеріна О.  Перекладацькі стратегії Михайла Старицького та Олени Пчілки в контексті концепції національної літератури 2-ої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: зб. наук. пр. Черкаси, 2015. С. 315–339.
29. Тетеріна О. Двомовність художника слова як наукова проблема (українська науково-критична думка ХІХ століття). Літературознавчі студії. Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології. Київ, 2015. Вип. 43. Ч. 2. С. 207–218.
30. Тетеріна О. Специфіка міжлітературної рецепції у літературознавчих працях Володимира Державина. Теорія літератури: концепції, інтерпретації. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін.-т філології: [зб. наук. ст.]. К, 2015. С. 232–243.
31. Тетеріна О. Проблема перекладу в контексті наукових поглядів Франка-компаративіста. Українська наука у європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки: збірник наукових праць. Т. ІХ. Мюнхен-Київ, 2016. С. 85–90.
32. Тетеріна О. Творчість Є. Маланюка в інтерпретації В. Державина як компаративіста. Spheres of Culture. Lublin, 2017. Volume ХVI. P. 263–271.
33. Тетеріна О. Український художній переклад останньої третини ХІХ – початку ХХ століття крізь призму читацької рецепції (літературно-критичний контекст). Філологічні семінари. Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. Київ. нац. ун- т ім. Тараса Шевченка, Ін.-т філології: [зб. наук. ст.]. К., 2017. Вип. 20. С. 173–182.
34. Тетеріна О. Українська перекладознавча думка другої половини ХІХ – початку ХХ століття у проекції сучасної компаративістики. Слово і час. 2018.    № 3. С. 45–58. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163924
35. Тетеріна О. «Зустрічі слов’янських літератур на їхніх історико-духовних перехрестях»: Д. Чижевський». «ScienceRise». Харків, 2018. Т. 6. С.49–55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2018_6_12
36. Тетеріна О. Байрон і українська література: проблема впливу в осмисленні Ю.Бойка-Блохина. ScienceRise. Харків, 2018. Т. 10. С. 37–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2018_10_10
37. Тетеріна О. Ю. Бойко-Блохин: художній переклад у розвитку національної літератури. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філологія. Маріуполь, 2018. Вип. 19. С. 153–162. 
38. Тетеріна О. Творчість Т. Шевченка в європейському контексті: рефлексії над студіями Ю. Бойка-Блохина. Шевченкознавчі студії. Київ. нац.   ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол.Київ, 2019. Вип. 1/22. С. 364–376.
39. Тетеріна О.  Український Прометей у проекції романтизму: підхід    Ю. Бойка-Блохина до вивчення традиційних сюжетів і образів. ScienceRise. Харків. 2019. Т. 1. С. 43–48. 
40. Тетеріна О.  Данте і українська література: проблема літературної рецепції в оптиці Ю.  Бойка-Блохина.  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філологія. Маріуполь,  2019. С. 127–141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2019_20_19
41.Тетеріна О.  Magnificent edifice of the history of slavic literatures: Y. Boyko-Blokhin’s «Project».EUREKA: SocialandHumanities. Tallinn, 2018. Number 6. P. 49– 55. URL: http://eu-jr.eu/social/article/view/775
42. Тетеріна О.  Український романтизм у європейському літературному контексті: погляди Ю. Бойка-Блохина на проблему стилю. Science and education a new dimension.(Philology, VII (55). Issue: 189. 2019. Feb. P. 59–68. URL: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-ph2019-189vii55-14.pdf
43. Тетеріна О.  Компаративістська модель І. Качуровського: між генетико-контактологією і типологією. Science and Education a New Dimension. Philology, VIII(70), Issue: 235, 2020.  Sept. P. 44–48. URL: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-ph2020-235viii70-11.pdf
44. Тетеріна О.  Ukrainian versions of classic plots and characters: anent the question of the european canon. Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities: Proceedings of the 2-nd Annual Conference (28 March). Tallinn, 2019. P. 30–33. URL: http://eu-jr.eu/ttissh/article/view/908 
45. Тетеріна О. Стаття «Спалений роман» Ю. Бойка-Блохина (у контексті сприйняття «Собору» Олеся Гончара). Літературознавчі студії [зб. наук. ст.]: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол.,К, 2019. Вип. 1 (54). С. 207–218. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/univ/ls/ls_2019_54.pdf
46. Тетеріна О. Творчість Лесі Українки в рецепції учених-компаративістів        українського зарубіжжя 30-80-х рр. ХХ століття. Літературознавчі студії [зб. наук. ст.]: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол.,К, 2021. Вип. 61.    С. 165 – 183.
47. Тетеріна О. «Художній переклад в Україні» (у співавторстві з М. Москаленком). Історія української літератури у 12 томах. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. Київ, 2021. Т. 7. Кн. 2. С. 411–462.

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ