Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

ovcharenko.jpg

Пелешенко Юрій Володимирович

Пелешенко Юрій Володимирович — доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу давньої української літератури.

Наукові інтереси:

-         українська література епохи Середньовіччя: оригінальна та перекладна література;

-         творчість Григорія Цамблака;

-         взаємини між православно-слов’янськими літературами в епоху Середньовіччя.

Монографії

1.                Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця ХIV – початку XVI ст. – Київ: Наук. думка, 1990. – 144 с.

2.                Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХІІІ – XV ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. – Київ: ПЦ “Фоліант”, 2004. – 424 с.

3.                Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХІІІ-XV ст.). Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. Постаті. – Вид. друге, перероблене і доповнене. – Київ : ВД «Стилос», 2012. - 608 с.

Упорядкування і наукове редагування

4.                Українська література ХIVXVI ст. – Київ: Наук. думка, 1988. – 600 с. (Упоряд. та приміт. у співавторстві).

5.                Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 12 Т. –– Т. 6. Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю – Київ: Наук. думка, 2003. – 632 с. (Упорядкування та коментарі. у співавторстві).

6.                Історія української літератури: У 12 т. – Т.1. Давня література (Х – перша половина ХVI ст.) / наук. редактор Юрій Пелешенко. – Київ: Наук. думка, 2013. – 840 с. (у співавторстві з Миколою Сулимою).

Наукові статті

7.                Середньовічний художник слова // Всесвіт. – 1984. - №2. – С.142-143.

8.                Тарас Шевченко – китайською // Літературна Україна. – 1984. - №16.

9.                До питання про зародження стилю “плетеніє словес” у південно- та східнослов’янських літературах // Літературознавчі обрії. – Київ: Наук. думка, 1984. – С.103-115.

10.           З творчості та діяльності Григорія Цамблака // Українська література XVIXVIII ст. та інші слов’янські літератури. – Київ: Наук. думка, 1984. – С.21-38.

11.           Маловідомий твір Григорія Цамблака // Радянське літературознавство. – 1985. - №7. – С.62-65.

12.           Дещо про традиції у творчості Івана Вишенського // Українське літературне бароко. – Київ: Наук. думка, 1987. – С. 131-143.

13.           Наталена Королева – український історичний белетрист // Радянське літературознавство. – 1988. - №6.

14.           Українська культура XV ст. і другий південнослов’янський вплив // Письменство Київської Русі і становлення української літератури. – Київ: Наук. думка, 1988. – С.138-166.

15.           Дарчі написи Т.Г.Шевченка. Проблеми тексту й коментування // Питання текстології Т.Г. Шевченка. – Київ: Наук. думка, 1990. – С.191-198.

16.           “Муж незвичайної освіченості...” До 625-річчя від дня народження Григорія Цамблака // Отчий край. - 1990. – Вип. 4. – С.42-47.

17.           Григорій Цамблак // Молодь України. – 1991. - №40.

18.           Ораторська проза Київської Русі і творчість Григорія Цамблака // Болгаристика в системе общественных наук: Опыт, уроки, перспективы. – Харьков, 1991. – С.45.

19.           Хронограф //Слово і час. – 1992. - №4-6.

20.           Нове у тичинознавстві //Слово і час. – 1992. - №5. – С.81-82. (Рец. на кн.: Кальченко С.А. Текстологія поетичних творів П.Г. Тичини. – К., 1990.)

21.           Ісихазм і українська культура: до постановки питання // Х Всеукраїнська славістична конференція “Духовне відродження слов’ян у контексті європейської та світової культури”. – Чернівці, 1992. – С.27-28.

22.           Українська культура й ісихазм. Суть духовної практики ісихазму // Український світ. – 1992. - №2. – С.17-18.

23.           Духовний і політичний ісихазм // Український світ. – 1992. - №3-6. – С.22-23.

24.           “Епістолія небесна” в українській словесності // Європейське Відродження та українська література ХІV – ХVІІІ ст. – Київ: Наук. думка, 1993. – С.160-174.

25.           Послання митрополита Фотія до духівництва та мирян Великого князівства Литовського як зразок ораторської прози ХV ст. // Тези доповідей науково-практичної конференції “Писемні пам’ятки східнослов’янськими мовами ХІ-ХVІІІ ст.” – Київ-Слов’янськ, 1993. – С.181-182.

26.           Українська культура й ісихазм: Одкровення Івана Вишенського // Український світ. – 1994. - №1-2. – С.32.

27.           UkrainianCultureandIsychasm: RelevationofIvanVysheskyi// UkrainianWorld. – 1994. - №1-2. – Р. 32.

28.           Ukrainische Kultur und Isуchasmus : Offenbarung von Iwan Wyschenskyj// Ukrainische Welt. – 1994. - №1-2. – S.32.

29.           Послання митрополита Фотія і боротьба за Київську митрополичу кафедру у десятих роках ХV ст. // Актуальні проблеми сучасної філології. – Т.1.– Рівне, 1994. – С.3-16. (0,8 а.).

30.           Европски препород и украjинска књижевност ХVІ – ХVІІІ века. // Зборник Матице Српске за славистику. – Св. 46-47. – 1994. – С. 303.

31.           Боротьба Григорія Цамблака та Фотія за Київську митрополичу кафедру // Другий міжнародний конгрес україністів. (Львів, 22-24 серпня 1993 р.). Доповіді і повідомлення. Історія. – Ч.1. – Львів, 1994. – С.51-53.

32.           Досітей Обрадович і Григорій Сковорода // Тези доповідей міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю з дня смерті Григорія Сковороди. – Харків, 1994. – С.34-35.

33.           “Ілаялі” (Кнут Гамсун і українська література) // Світовид. – 1995. - №1. – С.26-31. (у співавторстві з Наталею Лисенко).

34.           Тема кари Божої в українській літературі пізнього Середньовіччя // Пам’ятки писемності східнослов’янськими мовами. – Київ, 1995. – С.334-336.

35.           Григорій Цамблак у Вільнюсі // Литва-Україна: Історія, політологія, культурологія. – Вільнюс, 1995. – С.110-113

36.           Grigorijus Camblakas Vilniuje.// Lietuva – Ukraina: kultorologija, politologija, istorija. – Vilnius,1995. – P.65.

37.           Відгомони “Слова о полку Ігоревім” у східнослов’янських писемностях ХІІІ – ХVІ ст. // Відгук “Слова о полку Ігоревім” в українській та зарубіжній літературі. Матеріали восьмої Всеукраїнської наукової конференції з проблем вивчення “Слова”. – Суми, 1996. – С.14-15.

38.           Апокрифи српског порекла у украjинскоj књижевности 14-16 века // Српска књижевност и Свето Писмо. – Београд-Манасиjа, 1996. – С.13.

39.           Есхатологічні мотиви і тема кари Божої в українській літературі пізнього Середньовіччя (середина ХІІІ – ХV ст.) // Літературознавство: Матеріали ІІІ конгресу Міжнародної асоціації україністів. (Харків, 26-29 серпня 1996 р.). – Київ: Обереги, 1996. – С. 285-293.

40.           Спроби об’єднання католицької і православної церков на Україні в останній чверті ХV ст. // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Мюнхен - Львів, 1996. – Т.18. – С.31-40.

41.           Јован Рајић и украинско песништво осамнаестог века // Јован Рајић. Живот и дело. – Београд, 1997. – С. 269-274.

42.           Апокрифічні мотиви у поемі Тараса Шевченка “Марія” // Проблеми літературознавства і художнього перекладу. Збірник наукових праць і матеріалів. – Львів: Вид-во НТШ, 1997. – С. 37-47.

43.           Коментарі чи безпідставні закиди? // Слово і час, 1997. - №4. – С. 34-40.

44.           Metropolitan Isidore and the Union of Florence. // The Ukrainian Review. – London, 1997. – Vol. 44. - №2. – P. 32-50.

45.           “Плач Богородиці” в українській літературі // Медієвістика. – Вип. І. – Одеса: Астропринт, 1998. – С. 30-40.

46.           Єрусалим в українській церковно-політичній думці першої половини XVII ст. // Хроніка. – 2000. – 1998. – Вип. 21-22. – С. 77-84.

47.           Григорій Сковорода і сербська література XVIIІ ст. (Спроба типологічного порівняння) // Пам’яті Григорія Сковороди: Матеріали наукової конференції, присвяченої 275-й річниці від дня народження українського філософа та поета. (За ред. Л.В. Ушкалова). – Харків, 1998. – С. 112-115.

48.           Часослов видання Лаврської друкарні // Українська мова та література. – 1998. – Ч. 37. – С. 3.

49.           Ще до теми: Схід і Захід. // Слово і час. – 1998. - №2. – С. 83-85. (Рец. на кн.: Тамаш Ј. Украјинска књижевност измећу Истока и Запада. – Нови Сад, 1995).

50.           Хорватія – Україна: зв’язки давні й сьогочасні. (рец. на кн.: HrvatskaUkrajina. Kulturne veze od Jadrana do Dnjepra. Культурні зв’язки від Адріатики до Дніпра. Упорядкував Євген Пащенко, переклав Василь Стрехалюк. – Zagreb, 1996.). // Слово і час. - 1998. - № 9-10. – С. 103-104.

51.           Біблія та українська література // Українська мова та література, 1998. – Ч. 41.

52.           Болгарський вплив на українську культуру пізнього Середньовіччя // Україна і Болгарія: Віхи історичної дружби (матеріали міжнародної конференції, присвяченої 120-річчю визволення Болгарії від османського іга). – Одеса, 1999. – С. 319-324.

53.           [Нове в медієвістиці]. / Рец. на кн.: Александров А.В. Образный мир агиграфической словесности. – Одесса, 1997. // Слово і час. – 1999. - №8. – С. 88-89.

54.           Давньокиївська агіографія: нове прочитання. (Рец. на кн.: Александров О. Старокиївська агіографічна проза ХІ – першої третини ХІІІ ст. – Одеса, 1999) // Київська старовина. – 1999. - № 5. – С. 174-175.

55.           Українське Передвідродження. Основні риси // Літературознавство: Матеріали IVконгресу Міжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). – Кн. І. – Київ: Обереги, 2000. – С. 33-39.

56.           Апокрифи та легенди богомильського походження в українській словесності: здобутки і перспективи дослідження // Біблія і культура: Збірник наукових статей. – Вип. І. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 45-47.

57.           “Плач землі” в Івана Вишенського та його джерела // Медієвістика. – Вип. 2. – Одеса: Астропринт, 2000. – С. 33-42.

58.           Київський митрополит Ісидор і доля Флорентійської унії в Україні // Київська старовина. – 2000. - №2. – С. 135-142.

59.              Іларіон, Кирило Туровський, Лука Жидята, Климент Смолятич, Серапіон, Купріян, Григорій Цамблак, “Слово о погибелі Руської землі” // Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст. – Київ: Либідь, 2000. – Кн. І. – 360 с.

60.           Памятники еврейской книжности в украинско-белорусских переводах второй пол. ХV века // Материалы Восьмой ежегодной Международной междисциплинарной конференции по иудаике. Тезисы. – Москва, 2000. – С. 361.

61.           Богомильські мотиви в українській словесності пізнього середньовіччя: апокрифи і легенди про гріхопадіння // Слов’янський збірник. – Вип. 7. – Одеса: Астропринт, 2000. – С. 178-183.

62.           Похвала Єрусалиму Захарії Копистенського в контексті церковно-політичної ситуації в Україні у 20-х – 30-х роках ХVІІ ст. // JewsandSlavs. – Vol. 7. – JerusalemKyiv, 2000. – P. 48-54.

63.           Київський митрополит св. Петро (Ратенський) як письменник // Київська старовина. – 2001. - №5. – С. 90-95.

64.           Українська література пізнього Середньовіччя (деякі аспекти дослідження) // Слово і час. – 2001. - №4. – С. 39-43.

65.           Література пізнього середньовіччя. (Література післямонгольського часу. Переклади і переробки. Другий південнослов’янський вплив. “Плетіння словес”) // Історія української культури: у 5-ти т. – Т.2. Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ ст. – Київ: Наук. думка, 2001. – С. 307-322.

66.           Київський митрополит св. Петро (Ратенський) як письменник // Chrześcijaskie święta і święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysіącleci. – Kraków, 2001. – S. 465-474.

67.           Література “ожидовілих” та її місце в українській духовній культурі другої половини ХV ст. // Медієвістика. – Вип. 3. – Одеса: Астропринт, – 2002. – С. 89-108.

68.           Київський митрополит Ісидор та його “Послання в Лядську, і в Литовську, і в Німецьку землю, і на всю Русь.” // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків: Око, 2002. – Нова серія. – Т. 9. – С. 3-8.

69.           Ісихазм і богомильство: подібність елементів світогляду (на матеріалі української та болгарської літератур) // Історико-літературний журнал. – Одеса. – 2002. - №7. – С. 170-176.

70.           Двовір’я в проповідях Серапіона Володимирського та українська міфологічна традиція // Історико-літературний журнал. – Одеса – 2002. - №8. – 61-71.

71.           Туга за раєм в українській словесності пізнього Середньовіччя // NadWislą і Dnieprem. Polska і Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszlość і terażniejszość. – Toruń – Kijów, 2002. – T.3. – S. 7-26.

72.           Богомильство та український космогонічний міф // Східні слов’яни. Мова. Історія. Культура. За матеріалами пам’яток писемності XI-XVIII ст. – Вип. 4. – Ніжин, 2002. – С. 17-24.

73.           Тема кінця світу в українському письменстві пізнього Середньовіччя // Верховина. Збірник наукових праць на пошану професора Олекси Мишанича з нагоди його 70-річчя. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 238-250.

74.           Тенденції розвитку української літератури пізнього середньовіччя // Слов’янські літератури. ХІІІ міжнародний конгрес славістів (Любляна, 15-21 серпня 2003 року). Збірник наукових праць. – Київ, 2003. – С. 293-305.

75.           Міф про кінець світу в “Слові про дванадцять снів царя Мамера” та українська есхатологічна традиція // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – Кн. 1. – С. 190-194.

76.           Місце літератури “ожидовілих” в дискурсі української духовної культури пізнього Середньовіччя. // Слово і час. – 2004. - №8. – С.39-47.

77.           Дух епохи /Рец. на кн. М.П.Корпанюк  Слово. Хрест. Шабля. – Київ, 2005 // Літературна Україна. - 2006. - №34. – С.6.

78.           Нове фундаментальне дослідження про Григорія Цамблака /Рец. на кн. Дончева-Панайотова Н. Григорий Цамблак и българските литературни традиции в Источна Европа XV-XVIII в. – Велико Търново, 2004 // Слово і час. – 2006. - № 6.- С. 90-91.

79.           Міф про рахманів в українській словесності // Медієвістика. – Одеса: Астропринт, 2007. -Вип. 4. – С.53-66.

80.           «Посольство київського митрополита Мисаїла до папи римського Сикста IV» як пам’ятка історії церкви, теології та літератури // Антипролог: Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. – Київ: ВД «Стилос», 2007. – С.123-147.

81.           Київський митрополит святитель Олексій як письменник // Споконвіку було слово… Збірник на пошану професора Олександра Александрова з нагоди його 60-річчя. – Одеса: Астропринт, 2007. – С.275-285.

82.           Київський митрополит Ісидор і доля Флорентійської унії в Україні // Жива вода. - 2007. - №6. – С.3-14.

83.           Українські літературознавчі наближення (Рец. на кн..: Ukraińskiezbliżenialiteraturoznawcze. /Podred. I.Nabytowycza.Українські літературознавчі наближення. /Під. ред. І.Набитовича. – Lublin, 2006. – 227s. // Слово і час. – 2007. - №6. – С.83-84.

84.           Пам’ятки давньогрузинської агіографії українською. (Рец. на кн. «Пам’ятки давньогрузинської літератури. /Упор., переклад та примітки О.Мушкудіані. – К., 2006. – 338 с.) // Слово і час. – 2007. - №10. – С.90-91.

85.           Нобелівська премія з літератури: минуле, сучасне, майбутнє. (Рец. на кн. Шкляр Л.Є., Шпиталь А.Г. Під знаком Нобеля. Лауреати Нобелівської премії з літератури 1901-2006. – К., 2006. – 506 с. // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С.301-303.

86.           Велика п’ятниця в українській літературі пізнього Середньовіччя: канон та апокрифічна традиція // Sacrum і Біблія в українській літературі /за ред. Ігоря Набитовича. – Люблін: Ingvarr, 2008. – С. 101-113.

87.           Біблія як ключ до вивчення української середньовічної літератури // Sacrum і Біблія в українській літературі /за ред. Ігоря Набитовича. – Люблін: Ingvarr, 2008. – С. 345-551.

88.           Український космогонічний міф і богомильство // Київські полоністичні студії. – Т.9. Gente Ruthenus-Nationale Polonus. Symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevs’kyj. – Київ, 2008. – С. 337-343.

89.           «Посольство Київського митрополита Мисаїла до папи Римського Сикста IV» отця Іоана як пам’ятка української та білоруської літератур //«Феномен пагранічча. Польская, украінская і беларуская літаратура – ўплывы і ўзаемаўзбагачэнне // Феномен пограниччя. Польська, українська та білоруська література – взаємне проникнення і взаємозбагачення / Fenomen pogranicza. Polska, ukraińskaIbialoruskaliteraturewzajemneprzenikanieiwzbogacanie. Зборнік артыкулаў. – Мінск, 2008. – С.9-32.

90.           Реформаторские тенденции в украинской культуре второй половины XV века // Reformacija na Slovenskem (od 500-letniciTrubarjevegarojstva). Povzetki predavany. S.38-39.

91.           Основні проблеми дослідження української літератури епохи Середньовіччя // Проблеми розвитку родів і жанрів в українській літературі. Збірник наукових праць. – Сімферополь: СВІТ, 2009. – С.107-128.

92.           «Посольство киевского митрополита Мисаила к папе Римскому Сиксту IV» как памятник украинско-белорусского «плетения словес» XV века // Киприянови четения. 600 години от успението на св. Киприан, Митрополит московски. – Велико-Търново, 2008. – С. 461-475.

93.           Литература «жидовствующих»на территории Великого княжества Литовского и ее место в дискурсе украинской духовной культуры позднего Средневековья // Проблемы еврейской Истории. – Часть 3. Материалы научной конференции центра «СЭФЭР» по иудаике 2007 года. – Москва, 2008. – С.173-191.

94.           Київський митрополит Фотій (Монемвазійський) як письменник // Медієвістика: збірник наукових статей / за ред. О. Александрова. – Одеса: Астропринт, 2009. – Вип. 5. – С.119-139.

95.       Київський митрополит Спиридон як письменник // GenteUkrainus, NationeUkrainus (Літературні шляхи старожитньої України). Збірник наукових праць на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя. – Київ: Євшан-Зілля, 2010. – С.240-246.

96.           Тысячелетний путь // На горах киевских. Фольклор и литературные памятники Украины. – Москва: Худ. лит., 2010. – С. 5-28 (у співавторстві з М.Сулимою).

97.           “Oguznama” we orta asyr ukrain edebiaty: genetic baglanyşyklar we typologik gabat gelmeler //Oguznama ỳordymy-taryhy we medeni çeşme hökmünde. – Aşgabat, 2010. - C.76.;

Oguznama and Medieval Ukrainian Literature: genetic relation and typological coincidences // Там само. – С.170-171;

Огузнама и украинская средневековая литература: генетические связи и типологические совпадения // Там само. – С.266-267.

98.            «Огузнама» як історичне і культурне джерело // Cлово і час. – 2011. - №2. – С.109.

99.           Інгарденівські читання: Інтерпретація художнього тексту. (Studia Ingardeniana. – T.1 : Interpretacija tekstu literackiego / Red. I. Nabytowycz, T. Hundorowa, M. Oldakowska-Kuflowa // Слово і час. – 2011. - №3. – С.98-101.

100.      Mahtumkuli and Skovoroda // Origin of Turkmen People and Development of World Cultere. - Aşgabat, 2011. – P. 391-392.;

MagtymgulyweGrigoriý Skoworody (Taryhy-typologicdeňeşdizmä synanyşyk) // Türkmenhalkynyň kemalagelmegiwedünýä medeniýetiniň ösiiş taryhy. - Aşgabat, 2011. - P.186-187.

Махтумкули и Григорий Сковорода (Попытка историко-типологического сопоставления) // Формирование туркменского народа и история мировой культуры. - Aşgabat, 2011. – С. 577-578.

101.      “Oguznama” we orta asyr Ukrain edebiaty: Genetiki baglanyşyklar we tipologic gabat gelmeler.

«Огузнама» и украинская средневековая литература: генетические связи и типологические совпадения

Oguznama and Ukrainian Medieval Literature: Genetic Relationship and Typological Coincidence // Miras. – 2011. - №2. – P. 87-96.

102.      Йован Раїч і українська поезія XVIII ст. // Украс. Українсько-сербський збірник. – Вип.1 (5). Рік 2010. – Київ: Темпорак, 2011. – С.68-74.

103.      Пелешенко Ю. «Слово про Никифора Фоку» в слов’янських літературах // Українсько-македонський науковий збірник. – Вип.5. – К., 2011. - С.203-206.

104.      Перекладна література (Х – перша половина XІІІ ст.). Збірники: «Андріатіс», «Паренесіс», Пчола»; Література пізнього Середньовіччя (друга половина XІІІ - перша половина XVІ ст.): Історико-культурні обставини, Літературний процес, Білорусько-литовські та регіональні літописи, «Хронограф» українсько-білоруської редакції (у співавторстві з М. Корпанюком), «Слово о погибелі Руської землі»; Ораторсько-учительна проза і гімнографія другої половини ХІІІ – першої половини XVI ст.: Серапіон Володимирський; Творчість київських митрополитів: Кирило ІІ, Максим, Св. Петро Ратенський, Теогност; Св. Олексій Б’яконт; Анонімні твори: Пророцтво пророка Ісаї про останні дні; Слово про Лазареве воскресіння (у співавторстві зі С.Борщ); митрополит Кипріян, Григорій Цамблак, митрополит Фотій (Монемвазійський), Похвала Великому князю Вітовту, митрополит Ісидор; отець Іоанн митрополит київський Спиридон, Посольство у справі Йони Глезни, Йосиф ІІ Солтан, Оповідь про перемогу князя Костянтина Острозького під Оршею; Агіографія: Житіє Михайла Чернігівського, Житіє Олександра Невського; Перекладна література. Збірники: Тлумачна палея, Книга, глаголемая Ізмарагд, Маргарит, Златая цѣпь, Злата матиця, Златоуст, Торжественник, Книга Кааф; Хронографічна література: Вступ, Хронографічне зведення 1262 р.; Повісті: Повість (Сказання) про Індійське царство; Повість про Макарія Римлянина; Слово про дванадцять снів Шахаїші (Мамера), Сербська «Олександрія», Слово про Никифора Фоку та його дружину, Повість про трьох королів-волхвів; Страсті Христові; Повість про Таудала-рицаря, Сказання про Сивілу-пророчицю, Слово про Сивілу і Давида-царя // Історія української літератури: У 12 т. – Т.1. Давня література (Х – перша половина ХVI ст.). – К. : Наукова думка, 2013. – 840 с.

105.      Есхатологічні мотиви у «Слові про дванадцять снів царя Шахаїші (Мамера)» // Слово, яке тебе обирає: Збірник на пошану професора Володимира Моренця. До 60-річчя від дня народження / упоряд. В. Панченко. – Київ: Вид. дім «КМА», 2013. – С.245-252.

106.      Sacrumі profanumу «Повісті (житії) про Макарія Римлянина» (на основі українського перекладу XVIIIст. Іоана Гармашенка) // Діалог. Медіа-студії. Збірник наукових праць. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 92-98.

107.       Реформаторські тенденції в українській та білоруській культурах кінця XV – початку XVI // Студії з україністики. – Вип. XIII. – Київ, 2013. – С.332-353.

108.      Аарон, Авраам, Авель, Агар, Адам, Амнон (Амон), Боян (Баян), Валькірії, Гавриїл архангел, Георгій св., Димитрій Солунський, Егерія, Єва,Євстафій (Євстахій) Плакида, Єлизавета, Єзекіїль (Іезекіїль),Єгова (Ягве), Єрнмія, Дарчі написи Т. Шевченка // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. – К., 2013. – Т.1-3.

109.      Київ та Єрусалим в українській церковно-політичній думці першої половини XVII ст. // Київ і слов’янські літератури. Збірник / упор. Деян Айдачич. – Київ-Београд: Темпора-SlovoSlavia, 2013. – С. 131-139.

110.       Перекладні оповіді про Сивілу (сивіл) в українській та білоруській книжностях ХVI–ХVIІІ ст. // Ренесансні студії. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 20-21. – С.97-106.

111.      Махтумкули Фраги и украинская литература ХV –ХVIІІ вв. // Махтумкули Фраги и общечеловеческие культурные ценности. – Ашхабад, 2014. – С.83-84.

112.       «Повість про Індійське царство» - середньовічна містифікація // SpheresofCulture. – Lublin, 2014. – Vol.7. – P.152-160.

113.      Пелешенко Ю. Болгарское влияние на украинскую литературу позднего Средневековья (вторая половина XIV- первая половина XVI вв. // Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013. Кръгла маса «Кирилометодиевистика». – София, 2014. – С.275-288.

114.      Болгарський вплив на українську літературу в добу пізнього Середньовіччя (друга половина ХIV– перша половина ХVI ст.) // Слово і час. – 2014. - №11. – С.25-32.

115.      Махтумкулі Фрагі та Григорій Сковорода (типологічне зіставлення) // Слово і час. – 2014. - №12. – С. 66-70.

116.      Феномен святості у «Житії Михайла Чернігівського» // Преподобний Нестор в історії української культури. Збірник статей. – Харків: Акта, 2014. – С.99-105.

117.      Сказания о Сивилле (Сивиллах) в украинской и белорусской книжности XVI-XVIIIвеков // «Палея Толковая» в контексте древнерусской культуры XI - XVIIвеков / научн. ред. А.Н. Ужанков. – Москва: Согласие, 2014. – С.89-97.

118.      Афонський ісихазм та його відгомони в українській літературі другої половини XIVXV століть // Афонское наследие: научный альманах. – Вып. 1-2: Материалы научной конференции «Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей». – Чернигов, 2015. – С.280-289.

119.      Українська тематика в Білорусько-Литовських літописах // У пошуках істини. Збірник на пошану професора Володимира Антофійчука. – Чернівці-Дрогобич: Посвіт, 2015. – С.260-266.

120.      Мізогінний дискурс в українському середньовічному письменстві // Слово і час. – 2015. - №6. – С.18-26.

121.       «Огузнама» та українська середньовічна література: генетичні зв’язки й типологічні збіги // Слово і час. – 2015. - №9. – С.50-55.

122.       Соціокультурні чинники зародження елементів громадянського суспільства в Україні (друга половина XIVдруга половина XVI ст. // Слово. Символ. Ритуал. Праці з історії української літератури. – Харків : Акта, 2016. – С. 237-250.

123.      Особливості поетики Сербської «Александрії» (на основі українських списків XIV-XVІІ ст.) // Глобалізація / Європеїзація і розвиток національних слов’янських культур. – К., 2016. – С.99-100.

124.      Південнослов’янські та західні впливи в києворуському письменстві // Слово і час. – 2016. – №8. - С. 90-94.

125.      Відгомони творів про Бориса і Гліба в східнословянській агіографії ХІІ – ХІІІ ст. // Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці. – Харків : Акта, 2016. – С. 41-45.

126.      Пелешенко Ю. Народні звичаї та особливості ментальності у московсько-новгородських землях у творах київських митрополитів кінця XIII– першої половини XV ст. // Ліствиця Якова: Збірник на пошану професора Леоніда Ушкалова з нагоди його шістдесятиріччя. – Харків: Майдан, 2016. – С.281-295.

127.      Пелешенко Ю.Особливості поетики «Похвального Слова Євтимію Тирновському» Григорія Цамблака // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень. Матеріали міжнародної наукової конференції до Дня словянської писемності і культури (Київ, 24 травня 2017 р.). – К., 2017. – С.108-109.

128.      Пелешенко Ю. Духовні виміри барокових «місць пам’яті» [рец. на: Ісіченко Ігор, архиєпископ. Духовні виміри барокового тексту. Літературознавчі дослідження. - Харків: Акта, 2016. – 580 с.] // Слово і час. - 2018. - №3. - С.107-115 / у співавторстві з Наталією Пелешенко.

129.      Пелешенко Ю. Основні проблеми дослідження української літератури пізнього Середньовіччя // Актуальні проблеми сучасної української медієвістики. - Чернігів, 2018. - С.25-44.

130.      Пелешенко Ю. Особливості поетики мартирію «Муки Іоанна Нового Сучавського» Григорія Цамблака // Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи. - К., 2018. - С.48-49.

131.      Пелешенко Ю. Народні звичаї та особливості ментальності мешканців московсько-новгородських земель кінця ХІІІ – першої половини ХV ст. // Ізборник 2012-2016. Дослідження. Критика. Публікації. - К., 2018. - С.12-29.

132.      Пелешенко Ю. Про «Похвальне слово Євтимію Тирновському» Григорія Цамблака // Ізборник 2012-2016. Дослідження. Критика. Публікації. - К., 2018. - С.228-231.

133.      Пелешенко Ю. Григорій Цамблак. Похвальне слово Євтимію Тирновському / Публікація, переклад і примітки Ю.Пелешенка // Ізборник 2012-2016. Дослідження. Критика. Публікації. - К., 2018. - С.232-279.

134.      Пелешенко Ю. «Слово похвальне трьом отрокам і пророку Даниїлу» Григорія Цамблака зі збірника Почаївської лаври XVI ст. // Культуротворча місія Почаївського василіянського монастиря /Упоряд. архиєп. Ігор Ісіченко. - Харків: Акта, 2018. - С.8-36.

135.      Пелешенко Ю. «Слово на Вознесіння Господнє» Григорія Цамблака: особливості поетики // Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку. - К., 2019. - С.57-58.

136.      Пелешенко Ю. «Слово в святий Великий Четвер» Григорія Цамблака (Вступна стаття, оригінальний текст, переклад сучасною українською мовою) // UcrainicaMediaevalia. – 2019. - №2. – С.87-102.

137.  «Слово на славне вознесіння Господа нашого Ісусв Христа» Григорія Цамблака (Переднє слово та підготовка тексту // Спадщина. – 2020. - №15. – С.119-132.

 

 

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ