УкраїнськаEnglish
В Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 5
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО
19-21 червня 2019 року в Інституті літератури ім. Т. Г.
31 травня 2019 року в Музеї книги і друкарства України
24 травня 2019 року Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка
23 травня 2019 року в рамках «Книжкового Арсеналу»
25 травня в Музеї шістдесятництва відбулися Дні науки, у
 • Дев’ятий шевченкознавчий семінар
  Дев’ятий
  В Інституті
 • Дев’ятий шевченкознавчий семінар:  до 85-річчя від дня народження Миколи Павлюка (1934–2011)
  Дев’ятий
  Дев’ятий
 • Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука
  НАУКОВИЙ ЦЕНТР
 • «У полі літературознавства “ставав на кожну ниву”: до 90-річчя від дня народження Ф.П.Погребенника»
  «У полі
  25 червня 2019 в
 • XV Міжнародна наукова конференція молодих вчених
  XV Міжнародна
  19-21 червня 2019
 • Презентація книги Івана Кошелівця «Можна одверто? або Туга за катарсисом».
  Презентація
  6 червня 2019 року
 • Звитяжець української медієвістики
  Звитяжець
  31 травня 2019 року
 • Модернізм. Фемінізм. Орієнталізм. Пам’яті Соломії Павличко
  Модернізм.
  24 травня 2019 року
 • Шевченко на кожен день
  Шевченко на
  23 травня 2019 року
 • Весняні Дні науки – 2019
  Весняні Дні
  25 травня в Музеї
 

Наші видання

kuznietsov.jpg

Сулима Віра Іванівна

Сулима Віра Іванівна — кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу давньої української літератури.

 

Наукові інтереси:

 • Історія української літератури ХІ-ХХІ ст.;
 • Новітні інтерпретації творів давнього письменства;
 • Релігійно-біблійна парадигма літературознавчих досліджень;
 • Теорія і методика сучасної медієвістики;
 • Музеєзнавство.

 

Вибрані праці:

Книги:

 1. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ, 2009. – 17,3 ум.-друк. арк. - (у співавт. з М.П. Ткачуком, В.Л.Смілянською та М.М. Сулимою)
 2. Біблія і українська література. Навчальний посібник. -  К., 1998.  -  21 др. арк.
 3. Не десять соколів: Роман, повісті. - К.: Радянський письменник, 1989. – 17,5 ум.-друк. арк. – Тираж 15 000 прим. (Художник – В. П. Васильєв).

Статті:

 1. Три етюди з марева пам'яті. Спогади про А.Гр. Погрібного // У кн..: Життя і чин Анатолія Погрібного. Наукові розвідки, статті, спогади. / Київ: ВЦ «Просвіта», 2011 р. – 487 с. - С. 373 – 378.
 2. «Діалог в ореолі смутку й сивини. Спогади про М.Н.Москаленка» // У кн.: Михайло Москаленко. Статті. Публіцистика. Спогади про Михайла Москаленка». / К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2011 р. - С. 475-485
 3. «До питання про традиції учительно-проповідницької літератури Київської Русі у творчості Володимира Мономаха і Григорія Сковороди»/ Переяславські Сковородинівсь-кі студії: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – 336 с. - С. 124-129.
 4. «Жила я просто, ясно, тихо…» (З нагоди 70-ліття Ірини Жиленко)/ ж.«Дивослово», 2011, квітень, - С. 49 - 56
 5. «Морфологія «Снів» Тараса Шевченка в контексті біблійних оніричних пророцтв» / Слово і час. – 2011. - № 3.- С. 12 - 20.
 6. «До питання про апокрифічні джерела давньоукраїнської літератури» / Gente Ukrainus, natione Ukrainus (Літературні шляхи старожитної України). Збірник наукових праць на пошану доктора філол. наук, проф. Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя. – Київ: «Євшан-зілля», 2010. – С. 445-450.
 7. «Біблійні географічні назви як концепти і їх художньо-стильова функція в поезії Тараса Шевченка» / Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Вип. 12. (КНУ ім.. Т.Ш.). - 2009. – С. 163-172.
 8. «ПЫТАТИ ПОТОНКУ БОЖЕСТВЕНЫХ ПИСАНЇИ: філософія Клима Смолятича у вимірах біблійної екзегези та герменевтики» / Слово і час. – 2009. - № 12. – С. – 17-28.
 9. «Біблійні географічні назви як концепти і їх художньо-стильова функція у творах Г. Сковороди» / Григорій Сковорода - джерело духовної величі та сучасність (наук. матер. Переяслав-Хмельницьких XIV Сковородинівських читань) / – К., 2009. – Вип. ІІ. – С. 195 - 203.
 10. Біблійний концепт покори/послуху/смирення у дзеркалі українській поезії ХІХ-ХХ ст. – Науковий вісник Миколаївського державного університету. Випуск 22. Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Миколаїв: МДУ, 2009. – С. 199 – 204.
 11. «Слово о полку Ігореві» як драма-декламація (жанрово-композиційний дискурс). - Слово і час. – 2008. - № 5. – С. 25
 12. Візантійська проповідницька традиція на сторінках Ізборника Святослава 1073 р.- Біблія і культура: Зб. наук. ст.: Вип. 8-9. – Чернівці, 2008.- С. 204—217
 13. Воскресіння Господнє у діалозі Григорія Сковороди Потоп Зміин (XVIII ст.) та у Великодніх проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.): особливості герменевтики та поетики Воскресіння Господнє у діалозі Григорія Сковороди Потоп Зміин (XVIII ст.) та у Великодніх проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.): особливості герменевтики та поетики. - Sacrum і Біблія в українській літературі. – Люблін, 2008.- С. 407-415.
 14. Становлення проповідництва Київської Русі: особливості літературної екзегези і поетики. - Медієвістика. Випуск 4. Одеса, 2006. – С. 29 – 39.
 15. Пролог як пам'ятка ораторсько-проповідницької прози Київської Русі: жанри, тематика, поетика.- Споконвіку було Слово…»: Збірник на пошану професора Олександра Александрова з нагоди його 60-річчя. – Одеса: «Астропринт», 2007. - С. 373 – 380.
 16. Біблійна концепція всесвітньої історії у хроніках Іоанна Малали, Георгія Синкелла та Георгія Амартолаю- Антипролог: Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. – К.: ВД «Стилос», 2007.- С.98 – 122
 17. Інтерпретація євангельської теми Преображення Господнього у філософських трактатах Григорія Сковороди (ХVIII ст.) і проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.) Інтерпретація євангельської теми Преображення Господнього у філософських трактатах Григорія Сковороди (ХVIII ст.) і проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.). - Григорій Сковорода – джерело духовної величі і сучасність. Зб. наукових праць. Тернопіль, 2007. - С. 304 -312.
 18. Біблійні концепти і проповідницька традиція української літератури (на прикладі концепту води) // Слово і час. - № 12 – 2007. – С. 3 – 14.
 19. Традиції старокиївської ораторсько-учительної прози у провідях Василя Гречулевича (1791–1870) // Літературознавчі студії. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології. Випуск 19. Частина 2. – Київ, 2007. – С. 199 – 203.
 20. Становлення проповідництва Київської Русі: особливості літературної ексгези і поетики // Медієвістика. — Одеса, 2006. — Вип. 4. — С. 29–39.
 21. Біблійні книги в стародавній Україні // Біблія і культура: Зб. наук. ст.: Вип. 7. – Чернівці, 2005.- С. 64-74.
 22. Йоаникій Галятовський у творчому трактуванні Івана Франка // ЗНТШ. Том CCL ( т. 250). Праці Філологічної секції. – Львів, 2005. - С. 539 – 547
 23. Свята Трійця і троїста символіка: до питання про літературну генезу української народної поезії. - "Слово і час", 2005. № 6.. 14 ст.
 24. Смерть як життя на острові у вічності: художнє моделювання світу в романі "Острів у вічності" В. Дрозда. - Журнал "Слово і час". – 2004. - № 8. – С. 15 – 22.
 25. Свята Трійця в українській літературі ХІ-ХУ ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення. - Матеріали У конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство. – Чернівці: Рута. – 2003. С. 180-185.
 26. Вивчення Біблії в курсі української літератури. // Jews and slavs. Зб. наук. ст. Volume 5. Jews and ukrainians. Jerusalem. – 1996.– С. 57 - 64.
 27. Свята Трійця у творі Кирила Турівського "Слово на собор Святих Отців"// Література. Фольклор. Проблеми поетики. Зб. наук. ст. Вип. 13. – Київ, 2002. - 0,7др. арк.
 28. Свята Тройця у творах Кирила Турівського. // Біблія і культура. Зб. наук. ст. Вип. 4. – Чернівці, 2002. - 1др. арк.
 29. Деякі аспекти рецепції образу біблійної Святої Трійці в книжній словесності ХІ-ХП ст. // Варшавські українознавчі записки. 11-12. За ред. С. Козака. – Варшава. – 2001. – С.45-61.
 30. Образ Святої Трійці в "Розповіді філософа" (за "Повістю минулих літ"): апологія, екзегеза, поетика / Біблія і культура. Зб. наук. статей. Вип. 3. – Чернівці. – 2001. – С. 91 –98.
 31. Євангельські архетипи "Марії" Уласа Самчука // Біблія і культура. Зб. наук. статей. Вип. 1. – Чернівці. – 2000. – С.90-94.
 32. Біблія в Україні. // Журнал "Світло". – №1 – 1996. – С.66-69
 33. Пантелеймон Куліш і Біблія // Газета "Наша віра". – Вересень 1994 р. - № 16-17.

 

Участь у закордонних конгресах та конференціях:

 • Ізраїль (Єрусалим);
 • Польща (Варшава);
 • Польща (Люблін).

 

Викладання:

 • Київський Національний університет ім. Шевченка — 2005;
 • ДДП Університету "Києво-Могилянська Академія" — 1994—1997.

 

Інша діяльність:

 • Член Національної спілки письменників України, прозаїк.

 

Електронна адреса:  sulyma2012 (at) gmail.com

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ

Sep

05

Дев’ятий шевченкознавчий семінар

В Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...

Sep

02

Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука

НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО ШІСТДЕСЯТНИЦТВА ІНСТИТУТУ...