Українська
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
З великою приємністю повідомляємо, що Альманах «Вічність
Щорічні заходи ЦДЛФ — приклад сталого розвитку традиційних
15 січня 2024 року стартував проєкт «Сценічна шекспіріана:
Колектив Інституту щиро радіє успіху наших колег, що за
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 • Урочиста академія з нагоди 100-річчя від Дня народження професорки Нонни Копистянської
  Урочиста
  Кафедра світової
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  Дорогі друзі,
 • Презентація альманаху «Вічність трива цей день. Художні хроніки війни»
  Презентація
  З великою
 • Міжнародна конференція «Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі»
  Міжнародна
  Щорічні заходи ЦДЛФ
 • Інтерв'ю з Тамарою Гундоровою:
  Інтерв'ю з
  Пропонуємо Вашій
 • Сценічна шекспіріана: майстер-класи з театральної критики
  Сценічна
  15 січня 2024 року
 • Наші співробітники у другому турі Шевченківської премії
  Наші
  Колектив Інституту
 

Наші видання

post.jpg
Четвер, 17 листопада 2016 08:09

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ (подання до 1.04)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

 ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д. УШИНСЬКОГО»

філологічний факультет

кафедра української та зарубіжної літератур

 

18 - 20 травня 2017 року відбудеться Міжнародна науково-

теоретична конференція  «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

 

Проблематика конференції:

1.     Українська література ХХ – поч. ХХІ ст. і проблеми компаративістики.

2.     Проблеми інтертекстуальності і українська література.

3.     Античність і українська література.

4.     Проблеми історико-типологічного дослідження художніх творів.

5.     Інтерпретація вічних образів і сюжетів в українській літературі.

6.     Художній переклад і літературні взаємозв’язки.

 

Видання матеріалів конференції планується до початку її роботи. Доповіді будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Проблеми сучасного літературознавства», періодичному виданні Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, затвердженому постановою ВАК України (від 30. 03. 2011 р. № 1-05/3) як фахове видання з філологічних наук.

 

 

Просимо надсилати матеріали обсягом до 10 повних сторінок у такому оформленні:

-                     на аркушах формату А-4

-                     на верхньому рядку зліва УДК;

-                     назва доповіді подається великими літерами напівжирним шрифтом посередині рядка;

-                     нижче ім’я, прізвище напівжирним курсивом, науковий ступінь, звання, посада, місце роботи, електронна адреса курсивом посередині рядків;

-                     через інтервал подається анотація українською мовою (2 – 3 речення) із зазначенням ключових слів;

-                     через інтервал подається основний текст статті;

-                     після тексту статті через інтервал розміщується «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» (великими літерами напівжирним шрифтом), який розташовується в алфавітному порядку і оформлюється за останніми вимогами ВАК України. – Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30);

-                     через інтервал після списку джерел подається російською мовою назва статті, ім’я, прізвище, науковий ступінь, звання, посада, місце роботи курсивом посередині рядків; далі анотація з ключовими словами російською мовою (2 – 3 речення);

-                     через інтервал після російськомовного варіанту подається англійською мовою назва статті, ім’я, прізвище, науковий ступінь, звання, посада, місце роботи курсивом посередині рядків; далі розширена анотація з ключовими словами курсивом англійською мовою;

-                     через два інтервали подається «REFERENCES» (список використаних джерел) латиницею;

-                     шрифт TimesNewRoman, розмір 14 кеглів, інтервал 1,5; поля – 2 см з усіх боків;

-                     посилання у тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням номера в алфавітному порядку і сторінки [1, с. 48];

-                     Необхідно використовувати однотипні лапки («….»); здійснюючи набір тексту, варто розрізняти символи дефісу (-), тире (–);

-                     виноски в кінці сторінки (статті) не допускаються.

 

До збірника приймаються статті (українська, російська, англійська мови), що відповідають тематиці видання і мають такі необхідні елементи (згідно з постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1):

      постановка проблеми, її зв’язок із важливими завданнями;

      аналіз останніх досліджень і публікацій із проблеми, виокремлення невирішених її частин;

      формулювання мети статті;

      виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів;

      висновки дослідження та перспективи подальших розвідок із напряму.

 

Автори статей повністю відповідають за достовірність викладених фактів, цитат, посилань. Тексти іноземною мовою мають бути оформлені граматично та лексично правильно. Редакційна колегія збірника залишає за собою право відбору та редагування надісланих матеріалів.

Видання матеріалів здійснюється за кошти авторів. Вартість однієї сторінки – 40 грн. Оргвнесок – 70 грн. Статті докторів наук друкуються безкоштовно.

Для публікації матеріалів у збірнику необхідно надіслатина електронну адресу:

kafedra35uzl@mail.ru:

    електронну версію наукової статті (7-12 сторінок). Назва файлу – прізвище автора латинськими літерами, формат файлу – rtf (наприклад: Petrova.rtf);

    електронну версію резюме статті (1 – 1,5 сторінки) англійською мовою, яка буде розміщена на web-сторінці видання відповідно до наказу № 1111 Монмолодьспорту України від 17.10.2012 р. «Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України»;

    відскановану квитанцію про оплату публікації та резюме статті англійською мовою;

    відскановану рецензію;

    відомості про автора (наукове звання, ступінь, посада, місце роботи/навчання, адреса для листування).

 

Матеріали просимо надсилати до 1 квітня 2017 року.

Оплата проїзду та проживання – за рахунок учасників конференції.

Контактні телефони: (048) 715-56-82 (кафедра української та зарубіжної літератур).

 


Зразок оформлення:

УДК…….

НАЗВА СТАТТІ

 

Іван Петров, канд. філол. наук,доц.,

Назва навчального закладу

електронна адреса

Анотація українською мовою з ключовими словами.

 

Текст статті

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.     Гегель Г. В. Ф. Эстетика: в 4 т. / Г. В. Ф. Гегель. – М.: Искусство, 1968 – 1973. – Т. 3. – 1971. – 622 с.

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

 

Иван Петров, канд. филол. наук, доц.,

Название учебного заведения

 

Аннотация с ключевыми словами на русском языке

 

TITLE OF THE ARTICLE

 

Ivan Petrov, Candidate of Philological Sciences Senior Lecturer

South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, Odessa, Ukraine

 

Розширена анотація з ключовими словами англійською мовою(250 – 300 знаків.

 

 

REFERENCES

 

1.     Veselovsky, A. N. (1989), Istoricheskaja poetika [Historical Poetics], Moscow, Higher School [in Russian].

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ