Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 • Урочиста академія з нагоди 100-річчя від Дня народження професорки Нонни Копистянської
  Урочиста
  Кафедра світової
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  Дорогі друзі,
 

Наші видання

cover1.jpg
Середа, 13 грудня 2017 13:55

Українська література в загальноєвропейському контексті

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Кафедра української літератури

Німецько-українське наукове об’єднання ім. Ю. Бойка-Блохина (Мюнхен, Німеччина)

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Херсонський державний університет

 

Запрошуємо до участі в Міжнародній науковій конференції  «Українська література в загальноєвропейському контексті», яка відбудеться  19-21 квітня 2018 року на базі кафедри української літератури ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Конференція присвячена 80-річчю від дня народження доктора філологічний наук, професора  Лідії Григорівни Голомб.

 

Напрямки роботи конференції:

1.     Українська література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

2.     Поетика літературного твору.

3.     Краєзнавство, фольклористика.

4.     Мова художнього твору.

5.     Теоретичні засади та світовий контекст української літератури.

6.     Методика викладання української літератури в навчальних закладах.

7.     Лідія Голомб – літературознавець.

Регламент роботи конференції:

19.04.2018 р. – реєстрація учасників, відкриття конференції, пленарне засідання, секційні засідання;

20.04.2018 р. – секційні засідання, заключне пленарне засідання, культурна програма;

21.04.2018 р. – від’їзд учасників конференції.

 

Для участі в конференції необхідно до 20 лютого 2018 року надіслати на електронну адресу oksana-kuzma@ukr.net 

·        анкету (Додаток 1);

·        текст статті, оформлений відповідно до вимог (для тих, хто бажає мати публікацію);

·        відскановану рецензію наукового керівника (для учасників, які не мають наукового ступеня);

·        копію чека про оплату організаційного внеску (200 грн.). Організаційний внесок включає в себе витрати на видання програми конференції, сертифіката учасника, технічне та інформаційне забезпечення заходу.

 Про включення теми доповіді до програми конференції та статті до збірника «Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства» учасники будуть повідомлені до 20 березня 2018 року. Оплата за публікацію матеріалів здійснюється після цього повідомлення. Статті докторів наук друкуються безкоштовно.

Організаційний внесок (200 грн.) та оплата публікації статті (40 гривень за сторінку) сплачуються на рахунок у Приватбанку 5168757341733741 на ім’я Козик Мар’яни Іванівни.

 

Статті учасників конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць “Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства”, включеному до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 820 від 11 липня 2016 р.).

Приймаються до друку лише наукові статті, у яких є такі необхідні елементи:

-          постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями;

-          аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання зазначеної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

-          формулювання мети дослідження;

-          виклад основного матеріалу;

-          висновки з новим обґрунтуванням подальших розвідок у цьому напрямку.

Вимоги до оформлення публікації:

·         текст оформляється в редакторі Word 2003 (TimesNewRoman, 14 pt, інтервал 1, 5, абзацний відступ – 1, 2), усі поля 2 см;

·         інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку.

·         ім’я та прізвище автора вгорі з правого боку сторінки (через рядок від УДК) напівжирними літерами, у дужках звичайним курсивом назва міста, де працює автор;

·         відцентрована назва статті друкується напівжирними великими літерами;

·         під назвою статті – анотація українською мовою реферативного змісту (2 абзаци), а також ключові слова (5-7 термінів);

·         у тексті посилання подається у квадратних дужках, де перше число вказує номер посилання, а друге – сторінку джерела, звідки взято цитату [9, с. 147];

·         список літератури подається через рядок після тексту статті під заголовком Список використаної літератури в алфавітному порядку й оформляється згідно з вимогами державного стандарту (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008. Форма 23, с. 9–13), наприклад:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.       Давидюк В. Ф. Первісна міфологія українського фольклору / Віктор Феодосійович Давидюк. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 310 с.

2.       Ковтун Н. М.  Архетип як історико-філософський феномен / Н. М. Ковтун // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І.Франка. – 2007. – № 32. – С. 8-12.

·         ілюстративний матеріал друкується тільки курсивом;

·         після списку літератури подається анотація іноземною (англійською, німецькою або французькою) мовою із зазначенням прізвища та ініціалів автора, назви статті та ключових слів (5–7 термінів) (аналогічно до варіанту українською мовою);

·         після анотацій подаються відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, телефон);

·         обсяг статті – від 8 до 12 сторінок.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, надіслані після вказаної дати, а також ті, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до їх оформлення.

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників. Оргкомітет сприяє розміщенню учасників конференції в готелях м. Ужгорода за індивідуальним запитом. 

       Контактні телефони:

§    050 603 42 55 – Кузьма Оксана Юріївна, доцент кафедри української літератури

§    066 267 03 56 – Козик Мар’яна Іванівна, ст. лаборант кафедри української літератури

Оргкомітет конференції

Додаток 1

Заявка

на участь у Міжнародній науковій конференції

«Українська література в загальноєвропейському контексті»

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові  
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада  
3. Установа (повна назва)  
4. Тема доповіді  
5. Секція (орієнтовно)  
6. Форма участі (очна або заочна)  
7. Контактна адреса, телефон  
8 Е-mail  
9. Потреба в оформленні офіційного запрошення (так або ні)  
10. Потреба в готелі (так або ні)  

 

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

25

Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві

Монографія докторки філологічних наук, член-кореспондента...

NEWSKIT_травня

25

Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»

18 травня Ігор Павлюк взяв...

NEWSKIT_травня

25

Збірка поезій Миколи Сулими "Моя Японія" на читацькому форумі вдячності

23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки...

NEWSKIT_травня

23

Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»

Другий рік поспіль Інститут літератури...