УкраїнськаEnglish
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відділ
Запрошуємо 10 та 11 листопада відвідати Дні науки, які
27 вересня 2018 року в Інституті літератури
28 вересня у стінах Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка
22 вересня Інститут літератури вже традиційно узяв участь у
Нещодавно архівні фонди відділу рукописних фондів і
22 вересня об 11:00 у парку ім. Т. Шевченка розпочнуться
 • V Текстологічні читання пам’яті Миколи Сиваченка. Програма
  V
  Інститут літератури
 • Вчена рада Інституту літератури підтримала висновок комісії, створеної для аналізу фактів плагіату в монографії Д.Дроздовського
  Вчена рада
  НАЦІОНАЛЬНА 
 • Дні науки-2018
  Дні науки-2018
  Запрошуємо 10 та 11
 • З думкою про нове академічне зібрання Шевченкових творів (до 100-річчя Національної академії наук України)
  З думкою про
    В Інституті
 • «Міряти високою мірою»: наукова сесія в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, приурочена 100-річчю Національної академії наук України
  «Міряти
    30 жовтня 2018
 • Згадуючи Нілу Зборовську
  Згадуючи Нілу
  27 вересня 2018
 • В Інституті літератури відзначили 100-річчя Ігоря Качуровського
  В Інституті
  28 вересня у стінах
 • Інститут літератури на Наукових пікніках-2018
  Інститут
  22 вересня Інститут
 • Цінне поповнення архівних фондів Інституту літератури
  Цінне
  Нещодавно архівні
 • Наукові пікніки 2018
  Наукові
  22 вересня об 11:00
 

Наші видання

spadshch.jpg
Субота, 24 березня 2018 15:30

Художній вимір та історичні контексти життєтворчості Івана Огієнка

Міністерство освіти і науки України    Національна академія наук України

 

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка та Інститут історії України НАН України

 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

Факультети української філології та журналістики й історичний

 

Університет імені Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща)

 

Кафедра українознавчих студій Торонтського університету (Канада)

 

 

 

Шановні колеги!

 

11 - 12 жовтня 2018 р. у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбудеться Міжнародна наукова конференція

 

«ХУДОЖНІЙ ВИМІР ТА ІСТОРИЧНІ КОНТЕКСТИ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ІВАНА ОГІЄНКА»,

 

(присвячена 100-річчю від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка)

 

Наукова проблематика конференції:

 

1.      Іван Огієнко і Кам’янець-Подільський державний український університет.

 

2.      Духовна і науково-педагогічна діяльність І. Огієнка в контексті українського національного відродження.

 

3.      Іван Огієнко як письменник, літературознавець, перекладач.

 

4.      Мовознавчі студії Івана Огієнка.

 

5.      Іван Огієнко і державотворчі процеси в Україні.

 

6.      Питання історіографії, джерелознавства життя та діяльності І. Огієнка.

 

7.      Література Поділля у контексті світової класики.

 

8.      Історія Поділля у європейському та всесвітньому контексті.

 

9.      Актуальні проблеми української та всесвітньої історії.

 

 Напрями роботи конференції – історичний, філологічний. 

 

Реєстрація учасників конференції 11 жовтня з 800 до 1000 год. у вестибюлі головного корпусу університету (вул. Огієнка, 61).

 

Матеріали публікуватимуться у збірниках «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія філологічна» та «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки», включених до Переліку фахових видань України з філологічних та історичних наук і проіндексованих у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus (IC), GOOGLE SCHOLAR.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, польська та російська.

 

Для участі в конференції просимо надіслати електронною поштою до 5 вересня 2018 р. заявку, в якій вказати тему, інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, телефон) і текст доповіді обсягом 8-12 повних сторінок. Для учасників конференції без ученого ступеня обов’язкова рецензія наукового керівника. Організаційний внесок – 250 грн.

 

Для заочної участі у конференції необхідно до 5 вересня 2018 р. надіслати заявку (взірець заявки див. нижче) і текст статті (8-12 стор.), а також перерахувати організаційний внесок у розмірі 150 грн.

 

Оплата оргвнеску здійснюється після схвалення матеріалів до друку (про що авторам буде повідомлено додатково до 5 вересня 2018 р.)

 

–     поштовим переказом на адресу: Джурбій Тетяна Олександрівна, кафедра історії української літератури та компаративістики, факультет української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вул. Огієнка, буд. 61, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300 (для оплати оргвнеску учасника конференції ФІЛОЛОГІЧНОГО НАПРЯМУ);

 

–     Олійник Сергій Васильович, кафедра історії України, історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вул. Татарська, буд. 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300 (для оплати оргвнеску учасника конференції ІСТОРИЧНОГО НАПРЯМУ)

 

–     банківською карткою, реквізити якої будуть повідомлені в особистому електронному листі.

Проїзд, проживання, харчування – коштом учасників конференції.

 

 

 

Вимоги до змісту та

 

технічного оформлення тексту статті:

 

Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01. 2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи:

 

–      постановка проблеми в загальному та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;

 

–      аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми, і на які спирається автор;

 

–       виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 

–       формулювання мети статті (постановка завдання);

 

–       виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 

–       висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок.

 

У першому рядку перед прізвищем автора в лівому кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом).

 

Текст набирається шрифтом «Times New Roman», розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1 см. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см.

 

У тексті не допускається вирівнювання пропусками.

 

Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

 

Посилання на використані джерела в тексті робити за зразком [2, с. 364; 5, с. 127; 7-9], де перша цифра – номер джерела в списку використаних джерел, номер сторінки через кому, декілька джерел через крапку з комою або через дефіс.

 

За необхідності  примітки (коментарі) до тексту  оформляти так: у тексті за допомогою функції «Верхній індекс» ставиться порядковий номер примітки (напр.:...1 ...2), а після тексту статті (до «Списку використаних джерел і літератури із заголовком «Примітки» (у центрі) наскрізною нумерацією подається текст примітки.

 

Після тексту статті (приміток) у центрі подається заголовок «Список використаних джерел і літератури» та в алфавітному порядку наводяться використані джерела (спочатку «кирилицею», потім «латиницею»). Список використаних джерел і літератури оформлюється за вимогами Національного стандарту України: ДСТУ 9302:2015 (Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2106).

 

У списку необхідно розрізняти тире та дефіс.

 

Після «Списку використаних джерел і літератури» подаються анотації – українською (до 800 знаків) та англійською мовами (1800-2000 знаків) із зазначенням ініціалів і прізвищ авторів, назви статті та слів: “Анотація”, “Summary” і ключових слів (7-12 слів).

 

Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, будуть відхилені.

 

 

 

Зразок оформлення матеріалів:

УДК

 

П.Г. Соломейко, О.С. Крицький

 

НАЗВА СТАТТІ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ

 

Анотація

 

Ключові слова:

 

Текст статті

 

Примітки

 

Список використаних джерел

 

Summary

 

Key words:

 

Список використаних джерел (взірець)

 

1.      Безхутрий Ю. М. Художній світ Миколи Хвильового URLhttp://www philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/Bezkhoutry.pdf.

 

2.      Каракуця О. М. Фразеологізми української мови з компонентом душа (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.: 10.02.01. «Українська мова» / О. М. Каракуця. Харків, 2002.  19 с.

 

3.      Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української літературної мови: Проблемні питання: навч. посіб. К. : Вища шк., 1994. 670 с.

 

4.      Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм – мовна картина світу» // Східнословянські мови в їх історичному розвитку: збірник наукових праць. Запоріжжя, 2006. С. 146–151.

 

5.      Evans V., Green М. Cognitive Linguistics. An Introduction. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. 830 p.

 

6.      Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі - ЦДАВО України). Ф. 2188. Оп.1. Спр.4. Арк.6-12.

 

Контакти:

тел.: 067 94 94 221 (Джурбій Тетяна Олександрівна ) (філологічний напрям)

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

тел.: 09756636661 (Олійник Сергій Васильович) (історичний напрям)

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Заявка

 

на участь у Міжнародній науковій конференції «Художній вимір та історичний контексти життєтворчості Івана Огієнка»

 

11-12 жовтня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський

 

Прізвище, ім’я та по батькові___________________________________________________

 

Назва статті:__________________________________________________________________

 

Наукова проблематика:_________________________________________________________

 

Установа:_____________________________________________________________________

 

Посада:________________________________________________________________________

 

Вчене звання, науковий ступінь:_________________________________________________

 

Поштова адреса: (для учасників з України № відділення «Нової пошти»________________

 

E-mail:_______________________________________________________________________

 

Телефон:_____________________________________________________________________

 

Очна / заочна участь___________________________________________________________

 

Участь у культурній програмі___________________________________________________

 

Учасники можуть самостійно забронювати номер в одному із готелів міста.

 

Культурна програма включає екскурсію містом.

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

Notice: Undefined variable: c_links_count in /home/ilshorg/domains/ilnan.gov.ua/public_html/modules/mod_news_kit/mod_news_kit.php on line 75