Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

Spadschyna(2020)15.jpg
Неділя, 04 квітня 2021 09:27

Ренесансно-барокові читання

Лабораторія ренесансних студій, що є спільним проектом Класичного приватного університету та Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України,

 ЗАПРОШУЄ ДО УЧАСТІ

у Всеукраїнській науковій он-лайн конференції

«Ренесансно-барокові читання»,

що відбудеться 23–24 квітня 2021 року

 В умовах пандемії, яка загострює відчуття екзистенційної непевності індивідуума та руйнує усталені практики наукової комунікації, особливої актуальності й ціннісної значущості набуває апеляція до інтелектуально-творчого досвіду попередніх культурних епох, зокрема Ренесансу і Бароко.

Доба Відродження, в лоні якої зароджувалися гуманітарні студії та формувалися засади ренесансного діалогізму, виявилася надзвичайно продуктивною в плані осмислення широкого кола проблем, пов’язаних із місією та функціями культури й літератури під час складних онтологічних випробувань та цивілізаційних зрушень. Ревіталізація традицій Флорентійської неоплатонівської академії (гуртка Лоренцо Медічі), яка стояла біля витоків формування інтелігенції як теоретичного конструкту і його успішної соціокультурної реалізації, може стати одним із чинників інтенсифікації наукових пошуків вітчизняних ренесансознавців. Дослідження художніх текстів західноєвропейських та українських авторів XVXVII століть крізь призму новітніх підходів і методологій сприятиме розширенню загальних уявлень про специфіку художнього мислення і поетику тогочасся, про своєрідність творчих пошуків представників різних національних літератур.

Доба Бароко, як час поліаспектних аналітичних рефлексій над причинами нереалізованості глобального ренесансного проекту під назвою антропоцентризм, пропонує широке розмаїття раціоналістичних, інтуїтивних, метафізичних, містичних та ін. моделей пошуку стратегій подолання стану внутрішнього катастрофізму, які спроможні стимулювати сучасну свідомість на проведення цікавих паралелей, що в свою чергу сприятимуть успішному розв’язанню її власних проблем.

Конференція «Ренесансно-барокові читання» відбуватиметься у режимі відео-конференції в рамках масштабного проєкту «Дні Шекспіра в Україні 2021», ініційованого Українським міжуніверситетським навчально-науковим шекспірівським центром Запорізького національного університету,

В рамках конференції заплановано Пленарне засідання та робота семи секцій, а також презентація видання «Хуана Інес де ла Крус. Поезії (2015) + Театр (2016) + Світогляд (2017)» (Львів: Видавництво Анетти Антоненко).

Орієнтовна тематика секційних засідань «Ренесансно-барокових читань»:

Секція 1. Світоглядні парадигми та естетичні системи Ренесансу і бароко

Робота секції спрямована на обговорення теоретичних питань, що постають перед дослідниками ренесансних і барокових художніх текстів (філософські ідеї та естетичні концепції Високого Відродження, траєкторії їх руху та вектори розвитку; психологічна атмосфера пізнього Ренесансу і її вплив на тематику, ідеаріум і поетикальні особливості літературних творів; виклики порубіжжя епох та їх художні експлікації в мистецтві слова і театральних практиках), а також проблем, пов’язаних із складною взаємодією ренесансу, маньєризму і бароко в художньому мисленні тогочасся.

Секція 2. «But life is what none can express ...»: Поезія Ренесансу і бароко – взаємозумовленість формальних і семантичних змін

За часів бароко відбувалася переоцінка ідеалістичних уявлень Ренесансу про природу людини і світу. Людина бароко дивилася на світ і себе саму крізь більш складну оптику, яка увиразнювала динаміку й драматизм, робила мінливе зображення реалістичнішим. Митців XVII ст. цікавило реальне життя конкретної особистості з усім розмаїттям емоцій, складністю духовних станів і процесів. Поезія стала важливим інструментом дослідження і формою оприлюднення творчих відкриттів. Учасникам секції пропонується звернути увагу на еволюцію змістового наповнення та формальні особливості ренесансної й барокової поезії (зокрема і в компаративному аспекті).

Секція 3. Ренесансно-барокова проза: візії та дискусії

Тематика прозових творів ХІVXVII століть виявляється доволі різноманітною і корелює як з актуальними питаннями суспільно-політичного чи релігійного контексту, так і з любовно-психологічними і морально-етичними аспектами приватного життя індивідуума. Тож закономірно, що жанровий діапазон ренесансної і барокової прози значно ширший, ніж за часів античності чи Середньовіччя. Поява й розвиток нових методологій літературознавчих досліджень (екокритика, новий історизм, наратологія, геопоетика та ін.) відкривають нові горизонти у вивчення ренесансних і барокових романів, новел, трактатів, памфлетів тощо. Це дозволяє, приміром, глибше зрозуміти поетикальну специфіку ренесансного роману, який нерідко поєднував пасторальні, шахрайські, любовно-авантюрні, галантно-героїчні та соціально-побутові мотиви. Крім того, нові ракурси дослідження дають можливість виявити в тогочасній прозі паростки тих тенденцій, які наберуть потужності в культурі наступних епох і призведуть до появи нових жанрових модифікацій (готика, фентезі, детектив, психологічний роман тощо.). Не менш плідним може виявитися й розгляд крізь призму нових підходів літератури факту, низової комічної прози, полемічних творів релігійного чи естетичного спрямування. Секція запрошує учасників до інтелектуального діалогу та обміну ідеями стосовно актуальних проблем вивчення ренесансно-барокових прозових текстів. а також до осмислення перспективних напрямків дослідження літератури того періоду.

Секція 4. Актуальні проблеми дослідження української літератури епохи

Ренесансу та Бароко

Українська література ХУІ –ХУІІІ ст., незважаючи на низку ґрунтовних студій, що присвячені аналізу певних аспектів, досі достатньо не вивчена навіть на рівні текстів, не кажучи про особливості поетики, джерела творів, топіку тощо. Необхідно враховувати й багатомовність української літератури доби Ренесансу та Бароко, адже вона творилася книжною українською, церковнослов’янською, польською, латинською та наближеною до російської мовами. Тож пропонуємо учасникам звертати увагу насамперед на маловивчені твори, написані різними мовами, а також використовувати новітні дослідницькі методології, що дасть можливість виявити досі невідомі явища, характерні для літератури тієї епохи.

Секція 5. Інтермедіальні проекції ренесансно-барокових текстів у просторі інших мистецтв

Візуальне сприйняття світу є важливим чинником формування світогляду індивідуума, структурування його уявлення про красу та потворність, спрямування мистецьких уподобань та визначення особистої естетичної позиції. Ренесанс і Бароко – періоди переважно зорової рецепції текстів, які були орієнтовані на ласих до сенсацій та кривавих видовищ глядачів театральних дійств і нечисленних інтелектуалів-читачів. Тож, портрети відомих митців, ілюстрації до їхніх текстів та візуальна поезія, які розкривають специфіку взаємин між автором та його адресатом, є важливим матеріалом для наукової рефлексії. Ренесансно-барокова творчість зберігає популярність і серед сучасних реципієнтів, які надають перевагу сценічним та кінематографічним версіям відомих творів, до певної міри передоручаючи режисерам вдумливе читання та інтерпретування першоджерел. Тож у контексті роботи цієї секції доволі цікавим бачиться і розгляд сучасних інтермедіальних проекцій давнього спадку.

Секція 6. Біблійнийдискурс в літературах Ренесансу і Бароко

Робота секції націлена на з’ясування ролі та місця Святого Письма в різних національних літературах вказаного періоду. Біблія відіграла величезну роль у розвитку давньої української літератури з огляду на те, що українське письменство XIXVIII століть має здебільшого релігійний характер і цим істотно відрізняється від більшості тогочасних європейських літератур, наприклад, від сусідньої польської, де різноманітні релігійні елементи існували поруч зі світськими відносно рівноважно. Коли йдеться про істотний вплив Біблії на давню українську літературу, то дослідники мають на увазі не тільки численні біблійні цитати, алюзії, ремінісценції, що є у творах українських письменників XIXVIII століть, не тільки використання книг Святого Письма Старого та Нового Заповіту як невичерпного джерела тем, сюжетів, образів та різноманітних сталих виражальних засобів, але й цілу низку питань, пов’язаних із біблійною герменевтикою, передовсім явище префігурації. У рамках цієї секції продуктивним бачиться також і обговорення широкого кола проблем, пов’язаних з функціонуванням біблійного дискурсу в західноєвропейському культурному просторі, на який сутнісно впливали Реформація і контрреформація, а також складні перипетії міжконфесійної боротьби в межах однієї держави, нації чи етнічної спільноти.                                          

Секція 7. Шекспірівський канон між ренесансом, маньєризмом і бароко: тексти і контексти

Творчість і постать Вільяма Шекспіра є ключовою для розуміння специфіки Відродження в Англії. Водночас, пізній період літературної активності видатного митця відзначається домінуванням елементів маньєристичної та барокової поетики. В рамках секції пропонується розглянути широке коло питань – від специфіки взаємодії ренесансного і барокового у творчому доробку Шекспіра до новітніх тенденцій сучасного шекспірознавства.

 

 

Для участі у конференції необхідно до 5 квітня 2021 надіслати заповнену заявку на електронну пошту: renaissance.conference.zp@gmail.com

 

Літературознавчі статті учасників конференції (обсяг 8-20 сторінок)будуть надруковані в фаховому журналі «Ренесансні студії» (випуск 33-34, 2021; категорія Б, IndexCopernicus). Правила оформлення статей див. на сайті журналу http://rs-journal.kpu.zp.ua. 

 

Організаційний внесок, необхідний для видання програми конференції, сертифікатів та інших організаційних витрат, –  100 грн. ( картка Приватбанк 5168742206800876 Черняк Ю.І., з позначкою: конференція, ПІБ автора).

 

Доповіді докторів наук (без співавторів) друкуються безкоштовно, доктори наук і керівники секцій оргвнесок не сплачують.

 

Контактний телефон /viber +380739043935  Наталія Гутарук ( з 16.00 до 20.00)

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ