Українська
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 • «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  «Виявляється,
  Інститут літератури
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 

Наші видання

kanon.jpg

Черняк Юрій Іванович

Кандидат філологічних наук, доцент, науковий співробітник відділу зарубіжної україністики.

Наукові інтереси:

-       українське шекспірознавство;

-         зарубіжне шекспірознавство і діаспорні шекспірівські студії;

-       постколоніальний дискурс.

Дисертація:

Специфіка актуалізації ціннісної семантики «Гамлета» В.Шекспіра в українському шекспірівському дискурсі. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2011. 

Розділи у колективних монографіях:

 1. Перші українські переклади В. Шекспіра в ідеологічному контексті доби // Манускрипт: літературно-художній і культурологічний альманах / [гл. ред. М. М. Голубєв]. – Сімферополь : СГТ, 2012. – С. 6-19.
 2. Ukraine // The Oxford Companion to Shakespeare / Ed. by Michael Dobson & Stanley Wells. – Oxford: Oxford University Press, 2016. – P. 540-541.
 3. Key topoi of the Ukrainian Shakespearean discourse of the late 19th – mid 20th Century. . //  ”...A sea-change into something rich and strange: Shakespeare Studies in Contemporary Ukraine”. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2020. P. 61–82.

Публікації:

 1. Черняк Ю. І. Поняття «дискурс» в категоріальній сітці сучасної філологічної науки // Держава та регіони. – Серія : Гуманітарні науки. – № 3. – Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2006. – С. 9–16.
 2. Черняк Ю. І. Основні стратегії популяризації творчості Шекспіра у молодіжному середовищі (аналіз зарубіжного досвіду) // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007– Вип. 119 (2). – С. 236-240.
 3. Черняк Ю. І. Шекспірівський Гамлет як антропологема рефлективної налаштованості індивідуума (спроба філософського аналізу) // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех ; Нац. пед. ун-т імені М. П.Драгоманова ; Творче об’єднання «Нова парадигма». – Вип. 80. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – С. 31–44.
 4. Черняк Ю. І. Аксіологічна семантика образу Гамлета в контексті смисложиттєвих пошуків особистості // Ренесансні студії. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – Вип. 14–15. – С. 3–27.
 5. Черняк Ю. І. Інтердисциплінарні виміри проблеми типології дискурсів та літературознавча аналітика // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2010. – С. 94–100.
 6. Черняк Ю. І. Шекспірівський дискурс в Україні ХІХ ст.: специфіка і механізми структурування // Держава та регіони. – Серія : Гуманітарні науки. – № 3. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – С. 42–46.
 7. Черняк Ю. І. Літературний дискурс як рецептивний феномен  / Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2011. – № 11(222). – С. 124-130.
 8. Черняк Ю. Національні модифікації романтичного топосу геніальності Вільяма Шекспіра // Ренесансні студії / гол. ред. Торкут Н. М. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Вип. 18–19. – С. 195-213.
 9. Черняк Ю. І. Перші українські переклади В. Шекспіра в ідеологічному контексті доби // Манускрипт: літературно-художній і культурологічний альманах / гл. ред. М. М. Голубєв. – Сімферополь : СГТ, 2012. – С. 6-19.
 10. Черняк Ю.. Гамлетівська інтертекстуальність у поемі В. Стуса «Ця п‟єса почалася вже давно» // Ренесансні студії / гол. ред. Торкут Н. М. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – Вип. 20-21. – С. 199-210.
 11. Chernyak Y. Shakespeare as a Sovietism: the red lines on the map of the Ukrainian Shakespeareana // Romanian Shakespeare Journal. – Bucarest, 2013. –  № 1 (1). – P. 12–17.
 12. Черняк Ю. І. ЛІТЕРАТУРНИЙ ДИСКУРС ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ ФЕНОМЕН // Держава та Регіони : Науково-виробничий журнал. – Серія : Гуманітарні науки. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. – № 4. – С. 19-23.
 13. Torkut N., Cherniak Y. Ukrainian Hamlet and «hamletizing» Ukraine: «Will you play upon this pipe?» // Ренесансні студії / гол. ред. Торкут Н. М. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 22. – С. 98-115. (у співавторстві з Торкут Н.М.)
 14. Храброва Г. М., Черняк Ю. І. Художні стратегії формування іміджу королеви Єлизавети в літературі англійського Ренесансу // Держава та Регіони : Науково-виробничий журнал. Серія : Гуманітарні науки. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2015. – № 1. – С. 8-15.
 15. Cherniak Y. Ukraine // The Oxford Companion to Shakespeare / Ed. by Michael Dobson & Stanley Wells. – Oxford: Oxford University Press, 2016. – P. 540-541.
 16. Черняк Ю. І. Кінематографічна гамлетіана як інтермедійні ре/деконструкції шекспірівського тексту // Література в дзеркалі літератури: Всеукраїнська наукова конференція (XV Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер). – Дніпро, 2017. – С. 33-34.
 17. Торкут Н., Черняк Ю. Рецепція Шекспіра в контексті зміни культурних парадигм як об’єкт наукових рефлексій // Ренесансні студії / гол. ред. Торкут Н. М. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 29-30. – С. 260-271.
 18. Cherniak Y. I. Key topoi of the Ukrainian Shakespearean discourse of the late 19th – mid 20th Century. . //  ”...A sea-change into something rich and strange: Shakespeare Studies in Contemporary Ukraine”. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2020. P. 61–82.
 19. Черняк Ю. І. МОДЕЛЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ БІОГРАФІЇ В. ШЕКСПІРА В УКРАЇНСЬКІЙ РАДЯНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ // Література й історія : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (08–11 жовтня 2020 р.): у 2-х ч. / редкол. : Н. В. Горбач (відп. ред.), В. М. Ніколаєнко (ред.-упоряд.), І. М. Бакаленко (техн. ред.) та ін. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020. Ч. 2. – С. 149-153.
 20. Черняк Ю. І. ШЕКСПІРОВЕ СЛОВО У МІЖСЕМІОТИЧНИХ ПЕРЕКЛАДАХ: ОБРАЗ ОФЕЛІЇ В МИСТЕЦТВІ ЖИВОПИСУ ХІХ ст. // Слово як факт і фактор літератури. Всеукраїнська наукова конференція (ХVІІІ Філологічні читання пам'яті Н. С. Шрейдер): Матеріали / Упорядник Т. Є. Пічугіна. – Дніпро : Тріменс ЛТД, 2021. – С. 82-84.

Інша наукова діяльність та співпраця з освітніми закладами:

-       Співробітник Українського шекспірівського центру ЗНУ (на громадських засадах).

-       Член Європейської асоціації шекспірознавців (ESRA)

-       Член редколегії та технічний редактор фахового збірника «Ренесансні студії» (категорія Б).

-       Співорганізатор постійнодіючого наукового семінару із ренесансних студій для викладачів, аспірантів і студентів Класичного приватного університету;

-       Член оргкомітету і журі щорічного Всеукраїнського шекспірівського конкурсу студентських дослідницьких та креативних проєктів імені Віталія Кейса, що проходить під егідою МОН України та під патронатом Союзу Українок Америки.

-       Співорганізатор щорічного міжнародного проєкту «Дні Шекспіра в Україні», ініційованого Українським шекспірівським центром.

-       Член оргкомітету науково-мистецького форуму «Музи не мовчать») (20 – 25 червня 2022 р.).

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ