гриф Інституту

Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України

Про Інститут Контакти
Координаційна Рада Спеціалізована Рада Аспірантура / Докторантура
Конференції Публікації Новини Державні закупівлі

Публікації

Тут презентовано публікації науковців Інституту, а також праці, видані під грифом Інституту, за останні 5 років . З наведеними виданнями можна ознайомитися в бібліотеці Інституту.

 

Монографії

 

Боронь О. Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: Рецепція та інтертекстуальні зв'язкиБоронь О. Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: Рецепція та інтертекстуальні зв'язки. — К.: Критика, 2014.

У книжці досліджено контактно-генетичні зв’язки повістей Шевченка з творами англійського і французького письменства, розглянуто численні інтертекстуальні відсилання у Шевченковій прозі до знакових явищ згаданих літератур, обґрунтовано деякі типологічні паралелі.

 

 

 

Боронь О. Поет і його прозаБоронь О. Поет  і  його  проза:  генеза,  семантика  і  рецепція Шевченкової творчости [Збірка статей]. – К.: Критика, 2015. – 344 с.

У книжці Олександра Бороня зібрано статті, в яких проаналізовано деякі засадничі образи Шевченкової поезії, їхню структуру, семантику і типологію, розглянуто окремі аспекти генези та поетики його прози, контекст й інтертекстуальні зв’язки повістей, досліджено маловивчені сторінки рецепції творчости поета та історії шевченкознавства, а також стан і перспективи сучасних шевченківських студій.

 

 

 

 

 

Брайко О. В. Проза Володимира Винниченка 1902-1910-х років: Проблеми поетикиБрайко О. В. Проза Володимира Винниченка 1902-1910-х років: Проблеми поетики: Монографія / Олександр Брайко; Національна академія наук України; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. — К.: ВД «Стилос», 2011. — 303с.

У монографії з'ясовуються такі визначальні принципи творчого мислення митця і складники художнього образу, як експери-ментальність, ігрове моделювання проблематики, ідеологізм. Простежено еволюцію сюжетобудови прози В. Винниченка 1900-1910-х рр., поетику деталі, наративні особливості. Творчість письменника розглядається у стильовому контексті української літератури початку XX ст.
Для викладачів, аспірантів, науковців, студентів. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

Волощук Є. Чарівна флейта МодернуВолощук Є. Чарівна флейта Модерну. Духовно-естетичні тенденції німецькомовної модерністської літератури ХХ ст. у ліриці Р. М. Рільке, прозі Т. Манна, драматургії М. Фріша: монографія / Євгенія Волощук. — К.: ВД Дмитра Бураго, 2008. — 528 с.

Зміст монографії становить дослідження особливостей розвитку модерністського напряму в німецькомовній літературі. У теоретичній частині книги на широкому історико-літературному матеріалі розглядаються загальні проблеми модернознавства, а також провідні духовно-естетичні тенденції й принципи поетики німецькомовного модернізму.

 

 

 

 

Гальченко С. Історія текстуГальченко С.  Історія тексту : джерелознавчі і текстологічні аспекти творчості П.Г. Тичини, В.М. Сосюри та Остапа Вишні / Сергій Гальченко ; Нац. акад. наук україни, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2014. – 688 с. – (Проект «Наукова книга»).
У книжці подаються дослідження переважно рукописної спадщини трьох видатних українських письменників ХХ ст. – П.Г. Тичини, В.М. Сосюри і Остапа Вишні. Автор досліджень та перших публікацій численних творів названих письменників упродовж багатьох років проводив пошукову роботу по збиранню насамперед архівних першоджерел, здійснював формування особових фондів та укладав наукові описи рукописної спадщини, готував до друку перші публікації та науково-критичні видання їхніх творів.
Крім текстологічних та джерелознавчих досліджень, у книзі в розділах «Додатки» друкуються тексти поетичних збірок і окремих творів П.Г. Тичини і В.М. Сосюри, більшість яких перебувала під забороною і була вилучена з літературного процесу, а також листи і щоденники Остапа Вишні, які розшукав і вперше опублікував із науковими коментарями автор цієї книжки.

 

 

 

Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтваГенералюк Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва. — К.: Наукова думка, 2008. — 544 с.: іл.

Авторка показує Шевченка-поета й Шевченка-художника в єдності його творчої природи. В роботі вперше досліджено міжвидову взаємодію мистецтв у доробку Шевченка, здійснено апробацію термінології на позначення причин і явищ літературно-мистецького інтеракціонізму (синестезія, екфразис, гіпотипозис), проведено зіставлення творчих досягнень Шевченка з творчістю західноєвропейських та російських митців.
Зі змісту монографії: науково-прикладні зацікавлення поета-художника: археологія, історія; археографічна комісія; скульптура, гравірування; особливості Шевченкової індивідуальної картини світу; взаємодія мистецтв у творчості Шевченка (музика і література; візуалізація і слово; „кінематографізм”); ілюстрації до літературних творів; проблема автоілюстрацій; система шевченківських образів-концептів та їх специфіка; образ-концепт дерева тощо.

 

 

 

Герасименко Н. Популярна література кінця ХХ – початку ХХІ ст. / Ніна Герасименко ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Тернопіль : Джура, 2010. – 264 с.

Українська белетристика, масова чи популярна проза – явище багато в чому нове, неоднозначне й суперечливе. У монографії оглянуто низку авторитетних зарубіжних концепцій масового мистецтва, простежено історію наукового вивчення проблеми, проведено аналіз явища від його теоретичних обрисів до художніх особливостей української популярної прози 1990–2000-х років. У дослідженні запропонована авторська версія жанрової класифікації української белетристики, спеціальну увагу приділено типології персонажів, сюжетів та деяких специфічних художніх прийомів, характерних для популярної прози.

 

 

 

 

Гундорова Т. Кітч і література. ТравестіїГундорова Т. Кітч і література. Травестії. — К.: Факт, 2008. — 284 с. — (Сер. „Висока полиця”).

Монографія Тамари Гундорової — оригінальна версія взаємин літератури і кітчу впродовж двох століть — від класицизму до постмодернізму, від Енея-парубка до Вєрки Сердючки, від колоніального кітчу „котляревщини” до ідеологічного кітчу соцреалізму. Персонажами книжки стали також кітч жіночої белетристики, сецесійний кітч, героїчний кітч, карнавальний кітч доби постмодернізму, а також естетика і філософія кітчу. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. )Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм. – К.: Критика, 2013. – 344 с.

Монографія відомої дослідниці сучасної та модерної української літератури, ґендерної проблематики, культури постмодернізму професора Тамари Гундорової виходить у світ другим виданням, істотно переглянутим і збільшеним майже вдвічі порівняно з виданням 2005 року – одним із найуспішніших інтелектуальних бестселерів на вітчизняному книжковому ринку. У дослідженні, жанр якого сама авторка визначає як розвідку з коментарем із «кінця постмодерну», осмислюється література українського постмодернізму як простір мовних, тілесних, психологічних і геокультурних трансформацій, здійснюваних в ігровий спосіб. Метафорою  українського постмодернізму служить «післячорнобильська бібліотека» -  як набір текстів, топосів, топограм, цитат, дискурсів, баїв, сюжетів, імен, канонів, розгорнених на переломі ХХІ століття. Післячорнобильський текст українського постмодернізму витлумачується при цьому як карнавалізований і пост-апокаліптичний текст. «Чорнобиль» виступає при цьому словом-символом, що позначає ситуацію присутності після травми. Оригінальна концепція  постмодернізму у монографії вибудується  на основі методології нуклеарної критики, оскільки для відомих філософів постмодернізму – від Дериди до Бодріяра – постмодерн недвозначно асоціюється з ядерною епохою. Зрештою, для авторки оптикою служить ситуація «кінця постмодерну», що дозволяє Т.Гундоровій розгорнути, а в деяких випадках і скорегувати своє бачення постмодернізму в українській літературі.

 

 

 

 

 

Гундорова Т. ПроЯвлення слова: дискурсія раннього українського модернізму Гундорова Т. ПроЯвлення слова: дискурсія раннього українського модернізму / Тамара Гундорова. — Вид. друге, перероб. та доп. — К.: Критика, 2009.

Передчуття духу постмодерну в середині 1990-х дало змогу в першому варіанті монографії розглядати злами та переходи нової свідомості початку ХХ століття в українській літературі як варіант справдженого модерну. Із перспективи після-постмодерної нового змісту набувають авторчині тези про трансмодерність українського модерного проекту, про існування інших модернізмів: національних, гендерних, колоніальних, про явище модернізму як естетичного гнозису.

 

 

 

 

Гундорова Т.</a> Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та есеїГундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та есеї / Тамара Гундорова. – К.: Грані-Т, 2013. – 548 с.

Сучасна література, Чорнобиль, меланхолія, популярна культура і кіч — такі теми нової книжки одного з найавторитетніших українських літературознавців, доктора філологічних наук, члена-кореспондента Національної Академії наук України Тамари Гундорової. Загалом книжка присвячена постколоніальним аспектам сучасної української культури, а центральним у ній є питання про «транзитну культуру».

У книзі аналізуються твори Оксани Забужко і Юрія Андруховича, Ліни Костенко і Євгенії Кононенко, Сергія Жадана й Сашка Ушкалова, Івана Драча та Світлани Йовенко, Ірени Карпи і Михайла Бриниха. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

Тамара Денисова. Історія американської літератури XX століття Денисова Т. Н. Історія американської літератури / Тамара Денисова; НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. — 487с.; іл.

Пропонована книжка — друге, розширене і доповнене видання першої написаної в Україні систематизованої історії літератури Сполучених Штатів Америки, в якій докладно й виважено представлені основні течії, напрями, феномени, постаті, твори, найяскравіші й найвпливовіші в художньому доробку країни, вагомі для світового літературного розвитку. Авторка, яка майже півстоліття присвятила вивченню предмета, вільно оперує величезним обсягом художніх творів різних жанрів, спирається на новітні теорії й методики дослідження, вироблені сучасною, зокрема американською і вітчизняною, літературною наукою. Науково вивірена і сучасна, написана популярною мовою книжка адресована викладачам, дослідникам, студентам і всім, хто намагається зрозуміти особливості естетичного розвитку і суспільної свідомості США, а також має живий інтерес до культури і хоче зрозуміти її плин у ХХ сторіччі. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

Дончик В. Г. Доля української літератури — доля України: Монологи й полілоги Дончик В. Г. Доля української літератури — доля України: Монологи й полілоги / Віталій Дончик; Національна академія наук України; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. — К.: Грамота, 2011. — 640с.

Книжка українського літературознавця (історика літератури, критика), академіка НАН України В. Дончика — це своєрідне вибране, до якого ввійшли розвідки автора про українське письменство 1960-2010 років. Тут уміщено статті, портрети, нотатки, полемічні репліки, самокритичні коментарі, бібліографічні довідки. Ця мозаїчна історико-літературна хроніка дає уявлення про особливості, тенденції, явища й проблеми художнього процесу різних десятиліть «доби на переломі», доби суперечливої, але все ж позначеної необхідним для мистецької творчості імперативом тяглості й спадкоємності. За аргументами у своїй розмові автор звертається до Шевченка і Франка, Грушевського, Єфремова, Чижевського, Гончара, Ліни Костенко, Григора Тютюнника, Загребельного, Дзюби, Вінграновського, Гуцала і багатьох інших українських письменників і вчених, розгортаючи на сторінках книжки цікавий і вдумливий полілог. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

Дончик В. Любіть УкраїнуДончик В. Любіть Україну, або Яку державу ми будуємо? / Віталій Дончик. – Київ : Бібліотека газети «Літературна Україна», 2015. – 128 с. – (Бібліотека газети «Літературна Україна». – 2015. – № 13).
Нова книжка відомого літературознавця Віталія Дончика починається скрушними (але ж якими здавна актуальними!) запитаннями: «Чи замислювалися ви над тим, чому в нашої мови так багато неприхильників? Мова Шевченка й Лесі Українки, Стефаника й Кобилянської, Коцюбинського, Тичини й Рильського, Маланюка й Осьмачки, Малишка й Стельмаха, Гончара й Григора Тютюнника – мова самобутньої літератури, в якій сотні славних імен, мова неперевершеної української пісні, в якій дихає вічність і якій немає ліку, мова милозвучна, багата, розмаїта, та хоч би яка, – вона нам рідна, і цим усе сказано. Чим вона завинила й перед ким?»
Саме на ці запитання дає відповідь у талановитій, чесній книжці знаний український інтелектуал, знавець літератури і взагалі, в усіх її вимірах, культури – Віталій Дончик. 

детальніше

 

 

 

Дроздовський Д. Між «демонічним» та «історіософським»: Вільям Шекспір у рецептивних проекціях від МУРу до після-постмодерну : Монографія. — К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. — 108 с.

У першому розділі цього шекспірознавчого дослідження, виданого в рік 450-річчя від дня народження англійського генія, окреслюються рецептивні стратегії у трансформаційній динаміці української еміграційної літератури 1940-1960-х рр., а також визначається модерністська (символістська) ревізія Шекспірової творчості в колі Мистецького Українського Руху. У другому розділу розкриваються інваріантні особливості шекспірівського тексту, експресіоністська поетика шекспірівських перекладів, здійснених у 1940-1960-і рр. Висвітлюються шекспірознавчі візії Ігоря Костецького й Т. Осьмачки, яких науковець називає творцями українського еміграційного шекспірівського канону. Також у монографії досліджується шекспірівська імпровізація та її розуміння тими представниками МУРу, які відіграли ключову роль у формуванні української діаспорної шекспіріани середини ХХ ст. Дослідження містить і англомовний розділ «Shakespearean Global Discourse: Post-postmodern Outlines», у якому у вигляді концептуальної англомовної статті представлено результати дослідження в першому і другому розділах, а також окреслено питання сучасного шекспірознавства в річищі новітніх підходів компаративістики. Передусім акцентовано на трансмедіальних адоптаціях шекспірівського тексту в сучасному кінематографі (зокрема і наявних у ньому ґендерних, анти-пост/колоніальних трансформацій тощо): «Prospero or Prospera? Gender Transgressive Exclusion in Julie Taymor’s Version of The Tempest (2010)», «Shakespearean (Inter)modality: Exploring The Lovely Bones». Дослідник переконливо доводить, що присутність Шекспіра в українській еміграційній літературі 1940-1960-х рр. спричинила низку інтерпретацій, стала поштовхом до створення у 1957 р. Українського шекспірівського товариства на еміграції (приклад інституціоналізації шекспірівського дискурсу), а також результувала появою перекладів. Рецептивні стратегії української еміграційної літератури (передусім у період МУРу) стосовно творчості В. Шекспіра мали кілька векторів: заперечення романтичних інтерпретацій, представлення письменника як «новатора» і «аванґардиста» (І. Костецький, послуговуючись цими поняттями, відштовхується від праць російських формалістів), як репрезентанта барокової поетики; використання нових поетикальних засобів відповідно до розвитку української художньої мови тощо. Актуальність монографії пов’язана з потребою вивчення української літератури ХХ ст. у контексті європейського і світового художнього досвіду. Особливості перекладів Шекспірових творів в українській еміграційній літературі досі не були предметом наукового вивчення в річищі літературознавчої компаративістики.

 

 

 

У межах чи поза межами? (Творчість Вільяма Стайрона в контексті художніх пошуків новітньої доби)Дубініна О. У межах чи поза межами? (Творчість Вільяма Стайрона в контексті художніх пошуків новітньої доби) / Олена Дубініна; Національна академія наук України; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – К.: «Наукова думка», 2011. – 360 с.

У праці вперше у вітчизняному та світовому літературознавстві здійснено спробу комплексного аналізу всієї творчості видатного американського письменника другої половини ХХ ст. Вильяма Стайрона (1925 – 2006). Багатоплановий ідейно-тематичний базис творчості автора (його твори присвячено проблемам нонконформізму, екзистенціалізму, расизму, фашизму, мілітаризму) проаналізовано у нерозривній єдності з його естетичними пошуками (трансформація оповідальних структур, поєднання суб’єктивного та об’єктивного типу оповіді, діалогічність романного мислення, поліфонічність звучання наративного голосу, маніпуляція модусами автобіографічності, фікціональності, документальності, широка інтертекстуальність, синестезія мистецтв тощо). Водночас творчість письменника стала предметом уваги не сама по собі – у роботі показано глибинний зв’язок доробку В. Стайрона із національною художньою традицією, а також суспільною думкою й літературним життям доби. Проза автора розглядається як важлива складова сучасного літературного процесу і може слугувати блискучим зразком художніх пошуків новітньої доби. На прикладі аналізу творчості Стайрона спостережено важливий і поки що недостатньо досліджений естетичний процес поєднання традиції та антитрадиційних художніх новацій, що було властиво для багатьох письменників ХХ ст. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

Єсипенко Д. Повісті Бориса ГрінченкаЄсипенко Д. Повісті Бориса Грінченка «Серед темної ночі» та «Під тихими вербами»: історія текстів і тексти в історії. – К., 2015. – 160 с.

У книжці вперше в українському літературознавстві комплексно вивчаються в текстологічному і джерелознавчому аспектах повісті Бориса Грінченка «Серед темної ночі» та «Під тихими вербами». Детально розглядається історія публікації творів у журналі «Киевская старина», а також окремими відбитками, співпраця автора з редакторами. Також визначено місце видань повістей у контексті розвитку українського книгодрукування 1900–1920-х рр., відображено етапи їх едиційної історії 1910–2010-х рр., з’ясовано час і характер редакторського втручання у тексти. Знайомство з історією створення та публікації дозволяє виявити «білі плями» грінченкознавства та уникнути шаблонного висвітлення спадщини письменника

 

 

 

Жулинський М. Він знав, 'як много важить слово…Жулинський М. Він знав, „як много важить слово…”. — К.: ВЦ „Просвіта”, 2008. — 136 с.

Ідея цієї книжки зародилася 1996 р., коли головний редактор газети „Час/Time” В'ячеслав Чорновіл замовив автору цикл статей про еволюцію поглядів Івана Франка. Цикл з'явився під назвою „Признаюся, я ніколи не належав до вірних тої релігії…”, присвячених ставленню Івана Франка до марксистської ідеології.

 

 

 

 

 

Жулинський М. Нація. Культура. ЛітератураЖулинський М. Нація. Культура. Література: національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури. / Микола Жулинський. — К.:  „Наукова думка”, 2010. — 560 с.

У збірнику статей представлено роздуми автора над націо-нально-культурними міфами та реаліями українського суспіль-ства, перспективою його національного самовизначення, роз-крито ідейно-естетичні пошуки української літератури. Книга розрахована на літературознавців, істориків, аспірантів, студентів, викладачів, учнів старших класів, усіх, хто небай¬дужий до українського слова і долі нації. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

Микола Жулинський. Слово на сторожі націїЖулинський М. Слово на сторожі нації / Микола Жулинський. – Київ : «Український письменник», 2015. – 1012 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Книга «Слово на сторожі нації» – це добірка влучних літературно-критичних робіт, есеїв та мемуарів, присвячених всім тим, хто свого часу доклав зусиль до українського націєтворення, хто стояв на сторожі слова і словом завойовував нові вершини й відстоював своє майбутнє своєї країни.

 

 

 

 

 

Микола Жулинський. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителямЖулинський Микола. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський.  — К.: Либідь, 2011.  — 1152с., іл.

Цю свою книжку відомий критик, літературознавець, громадський діяч, професор, академік НАН України Микола Григорович Жулинський замислював як велику шпаргалку — підручний літературознавчий матеріал із текстами. З п'ятидесяти нарисів- есеїв, героями яких є як широко-, так і маловідомі українські митці, автор творить велике панно  — цілісний портрет національної літератури XIX  — XX ст. Провідна ідея книжки: змагання за своє світобачення для багатьох українських письменників було змаганням за збереження цілісності української культури, за збереження і розвиток української мови, а отже  — української нації. Важливим складником цієї своєрідної антології є художні тексти, ретельно дібрані до кожного нарису, серед них  — раритетні чи призабуті. Для тих, хто вивчає чи викладає українську літературу, всіх небайдужих до історії й сучасності української словесності. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

Затонский Д.В. История одной судьбы: повести, рассказЗатонский Д.В.  История одной судьбы: повести, рассказ. — К.: ИД Дмитрия Бураго, 2007. — 356 с.

Вперше представлена в повному обсязі художня та автобіографічна проза видатного українського літературознавця, академіка НАН України Дмитра Затонського. Центральне місце займає автобіографічна повість „Історія однієї долі”. В ній автор не лише осмислює власний життєвий шлях, а й створює надзвичайно цікаву картину складного часу свого дитинства та юності.

 

 

 

 

 

 

Коваленко Л. Ми - люди майбутнього, ми - не минулі: статті, рецензії, щоденники, спогади, поезії, листиКоваленко Л. „Ми — люди майбутнього, ми — не минулі”: статті, рецензії, щоденники, спогади, поезії, листи / упоряд. Н. Л. Калениченко, О. Б. Поліщук; вступ. слово М. Г. Жулинського. — Дніпродзержинськ: ВД „Андрій”, 2008. — 512 с.: іл.

Леонід Миколайович Коваленко — відомий український літературознавець і критик, член СПУ. Вміщені у книжці статті й рецензії, фронтовий щоденник, солдатські спогади, поезії і листи до фронтових друзів розкривають його душу — людини чесної, сумлінної, з твердими принципами й поглядами, людини „фронтової міри”, як говорили про нього співробітники.
В книзі вміщено такі статті й рецензії: про Павла Тичину (Павло Тичина і поезія слов'ян; Відлуння могутнього таланту; Широчінь, глибина, пристрасть); про Андрія Малишка (Народнопоетичне слово у творчості Андрія Малишка; Традиції і новаторство у творчості Андрія Малишка); про Олеся Гончара (На світових обширах; Планета, Комишанка і воля Порфира Кульбаки; Високі зорі людяності) тощо.

 

 

 

 

Кодак М. Микола Хвильовий як митець-психологКодак М. Микола Хвильовий як митець-психолог. — Луцьк: ПВД „Твердиня”, 2008. — 196 с.

У книжці висвітлюється творчий внесок українського письменника Миколи Хвильового в оновлення і розвиток психологічної прози „переходової доби” — 20-30-х років ХХ ст. Показано людинознавчі здобутки митця, розмаїття словесно-образного мислення цього дерзновенного новатора й експериментатора.

 

 

 

 

 

Кодак М. Огром Євгена Плужника-поета Кодак М. Огром Євгена Плужника-поета / Микола Кодак; Національна академія наук України; Інститут літератури ім. Т. Шевченка. — Луцьк: Твердиня, 2009. — 192 с.

Розглядається поетична творчість Євгена Плужника (1898 — 1936). Найбільше місця приділено його поемам — „Галілей” та „Канів”, а також розглянуто дві прижиттєві збірки — „Дні” (1926), „Рання осінь” (1927) та рукописну „Рівновага” (1933). Остання побачила світ лише 1966 року у складі „Вибраних поезій”. Окрім того, в полі зору М. Кодака й вірші Є. Плужника, що не ввійшли до збірок.

 

 

 

Кодак М. Драматика Миколи КулішаКодак М. Драматика Миколи Куліша («Патетична соната») / Микола Кодак. – Луцьк : поліграфічно-видавничий дім «Твердиня», 2011. – 112 с.

У книжці розглядаються риси поетики відомої драми М. Куліша: пафос, символізація, елементи комізму й мелодраматизму, персонажні ролі, театральність, перегуки із класичною реалістичною традицією. В інтерпретації задіяно інструментарій аналітичної психології.

 

 

 

Кодак М. Семіосфера Миколи Бажана : роздуми над творчістю Майстра / Микола Кодак. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 140 с.

Микола Бажан (1904–1983) – знакова постать нашого культуропростору, і не лише минулого. Вона й нині органічно бачиться на духовних висотах вітчизняного ландшафту. Багатьом з вершинних явищ нашої, та й світової, культури: музичної, будівничої, пластичної – поет надав чеканний словесно-образний відповідник, вкарбувавши їх в українську ментальність і операційний фонд сукупного інтелекту нації.
Відомий український літературознавець пропонує сучасному читачеві нове, незаанґажоване, передовсім – різними ідеологічними доктринами, прочитання ранніх збірок, а також великоформатних творів М.Бажана, як-от: «Будівлі», «Число», «Сліпці», «Політ крізь бурю», «Чотири оповідання про надію», «Уманські спогади», «Нічні концерти» та ін.

 

 

Колосова Н.А. Артефакты Колосова Н.А. Артефакты : монография / Колосова Н. А. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2013. — 288 с.

«Загадочные неопознанные объекты» существуют и в пространстве культуры, как материальной, так и духовной; фантасты уже давно их именуют «артефактами». Хотя культурологи нашли множество других применений для слова «артефакт», автор книги солидарен с фантастами и считает, что загадочные объекты культуры, будоражащие сознание ни одного поколения людей, должны иметь своё имя. Эта книга посвящена литературным артефактам, в ней исследуются тексты-артефакты и высказывания-артефакты, ставшие катализатором культурного диалога, растянувшегося во времени ни на одно столетие.


ЗМІСТ
детальніше

Ч.1 (ЧИТАТИ / СКАЧАТИ) детальніше
Ч.2 (ЧИТАТИ / СКАЧАТИ) детальніше

 

 

 

 

Колосова Н.А. Загадка-ответ. О литературе и культуре 1920-1940 годов Колосова Н. Загадка-ответ. О литературе и культуре 1920-1940 годов /
Н. А. Колосова. ― К.: Изд. дом Дмитрия Бураго, 2011. ― 574 с.

(ЧИТАТИ / СКАЧАТИ)
детальніше

Предлагаемое вниманию читателя исследование реконструирует во времени и в интертекстуальном диалоге культуры смысл многих текстов, которые описывались как форма, но не читались как содержание по причине их непонятности или мнимой «бессмыслицы», загадки текстов скрывают ответы этого сложного времени. В книге также представлены творческие портреты лидеров литературных объединений: Л. Н. Лунца «Серапионовы братья», А. И. Введенского одного из лидеров «чинарей» и «ОБЭРИУтов». ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

Котик І. Екзистенційний вимір людини в поезії Юрія Тарнавського Котик І. Екзистенційний вимір людини в поезії Юрія Тарнавського / Ігор Котик; НАНУ; Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т. Г. Шевченка. — Львів, 2009. — 176 с. — („Літературознавчі студії”. Вип. 14).

У монографії досліджується поезія Юрія Тарнавського з погляду екзистенційної наснажености. Простежено еволюцію проблематики, систматизовано й проінтерпретовано найважливіші елементи концептуального поля „людина” в авторській поетичній картині світу. Екзистенційні мотиви, котрі становлять одну з домінант творчості українсько-американського письменника й пов’язують два десятка його збірок, мають еврестичний характер, а не виконують функцію ілюстрацій заздалегідь визначених ідей. Еволюцію творчості Тарнавського позначено тенденцією до звільнення образу людини від раціонального, тяжінням до підкреслення нераціонального у людській природі. ЗМІСТ детальніше

 

 

Лебідь Є. Метатекст поезії Тараса Шевченка та українська література : давня і нова доба / Євгенія Лебідь ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К. : Наукова думка, 2012. – 171 с. – (Проект «Наукова книга» (молоді вчені).

Монографія присвячена дослідженню метатексту поетичної спадщини Т.Шевченка та її зв'язку з українською літературою давньої та нової доби. Завдяки методикам сутруктурального та постструктурального літературознавства здійснено оцінку впливу попередніх текстів на його поезію. Виснуто й обгрунтовано ідею про існування універсального коду української літератури, що збагачувався та конкретизувався національними рисами, забезпечував цілісність літературного процесу. Основну увагу приділено образно-тематичним константам (тема свободи волі, христологічні мотиви, образи духовного лідера, страждаючої матері, воїна-захисника). Також у праці досліджено метатекстову модель в українській літературі та в поетичній творчості Т.Шевченка, що засвідчує надтекстовий характер, багаторівневу структуру авторської роботи над твором; проаналізовано його художні переклади «Слова о полку Ігоревім», представлені як метатексти.

 

 

 

Лущій С.
Художні моделі буття в романах В. ПідмогильногоЛущій С. Художні моделі буття в романах В. Підмогильного / Світлана Лущій; Національна академія наук України; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка.– К.: «Стилос», 2008. – 152 с.

У монографії ґрунтовно проаналізовано романи відомого прозаїка «розстріляного відродження» В. Підмогильного «Місто» і «Невеличка драма». Проблема сенсу буття розглядається як одна з головних у творчості письменника і досліджується в контексті романів В. Винниченка, М. Івченка, В. Петрова (Домонтовича), Є. Плужника та ін., а також у типологічному ряді близьких за мотивами прозових творів О. де. Бальзака, Гі де Мопассана, А. Франса, Ж.-П. Сартра. Використано широкий історичний та філософський контексти, як національний, так і зарубіжний, залучено невідомі архівні матеріали та праці закордонних літературознавців. Вперше було зроблено акцент на дослідженні специфіки онтологічного мислення та художнього світу В. Підмогильного. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

Лариса Мірошниченко. Леся Українка: Життя і текстиМірошниченко Л. П. Леся Українка: Життя і тексти / Передмова М. Х. Коцюбинської. – К.: «Смолоскип», 2011. – 264 с.

Творчість Лесі Українки – пристрасного лірика – органічно злита з її особистістю, і події її життя, до найінтимніших моментів «біографії душі», стають природним, украй важливим коментарем для розуміння текстів, так само як тексти – ключем до її життя.
Текстологічні дослідження, у ході яких постають усе нові й нові об'єкти спостережень (події, манускрипти, епістолярій, спогади, іконографія), часом розгортаються у великі панорамні картини «життєтворчості», становлячи документально обґрунтовану генеалогію творів. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

Наливайко Д. Компаративістика й історія літературиНаливайко Д. Компаративістика й історія літератури. — К.: Акта, 2007. — 426 с.

Розглядаються питання компаративістики й історії літератури. Побудована на матеріалі українсько-європейських літературних зв'язків різних часів, від доби відродження до ХХ ст. Книжка складається переважно зі студій, в яких висвітлюються різні факти та форми літературних генетико-контактних зв'язків України й Західної Європи.

 

 

 

 

 

Овчаренко Н. Парадигма пам'яті: канадський дискурс : (творчий портрет Тімоті Ірвінга Фредеріка Фіндлі)Овчаренко Н. Парадигма пам'яті: канадський дискурс : (творчий портрет Тімоті Ірвінга Фредеріка Фіндлі) / Наталія Овчаренко. - К. : Ін Юре, 2011. - 259с.

Монографію присвячено творчій постаті відомого англо-канадського письменника Т. І. Ф. Фіндлі. Окреслюється його художнє поле у тісному зв'язку із широким літературним контекстом Канади кінця минулого століття. Вирізняються головні ідейно-естетичні домінанти, що виявили себе у міфопоетичному, антивоєнному дискурсах і у психологічній дихотомії «людина-світ», а також поетикальні особливості постмодерністської парадигми, властивій творчості письменника.
Розраховано на вчених-літературознавців, студентів-філологів, широке коло читачів, зацікавлених проблемами канадської літератури. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

Омельчук О. Літературні ідеали українського вістниківстваОмельчук О. Літературні ідеали українського вістниківства / Олеся Омельчук; Національна академія наук України; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка.– К.: «Смолоскип», 2011. – 336 с.

У монографії досліджується літературна критика, художні твори, культурологічні розробки представників українського вістниківського кола: Д. Донцова, Є. Маланюка, І. Гончаренка, Ю. Клена, Ю. Липи, Л. Мосендза, Д. Віконської, Н. Ґеркен-Русової, О. Теліги, Р. Єндика, Л. Луціва та ін. Аналізуються особливості вістниківського літературно-критичного стилю, концепти і стратегії, скеровані на формування бажаного літературного наративу та національного культурного простору. Авторка простежує взаємодію вістниківських ідей з різними естетичними та ідеологічними парадигмами першої половини XX ст. Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться культурними тенденціями міжвоєнного часу, розвитком і специфікою українського літературного процесу XX ст. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

Поліщук О. Автор і персонаж в українській новітній прозіПоліщук О. Автор і персонаж в українській новітній прозі / Олена Поліщук; Національна академія наук України; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – К. : ПЦ «Фоліант», 2008. – 176 с.

У монографії розглянуто особливості новітньої української літератури, зокрема досліджено специфіку різноманітних зв'язків автора і персонажа, процеси трансформації їхніх функцій в українській прозі 1990-х років – початку ХХІ ст. Випрозорено індивідуальні риси творчості Юрія Андруховича, Юрія Іздрика, Оксани Забужко, Євгена Пашковського, Галини Пагутяк та представників молодого літературного покоління (Ірени Карпи, Тані Малярчук, Любка Дереша). (ЧИТАТИ / СКАЧАТИ) детальніше

 

 

 

 

Радишевський Р. Українська полоністикаРадишевський Р. Українська полоністика : проблеми, школи, сильветки / Ростислав Радишевський. – К., 2010. – 620 с.

Книжка презентує найважливіші досягнення материкової української полоністики ХХ ст. – початку ХХІ ст. Розкрито історію становлення шкіл та осередків, окреслено сильветки авторитетних дослідників, розглянуто їхні наукові здобутки, описано суголосні мистецтво-, літературо-, мово- та перекладознавчі проблеми, подано бібліографію вибраних полоністичних праць науковців та письменників. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

Ольга Романова. Кіноромани Алена Роб-Ґрійє: (Аспекти синтезу мистецтв)Романова О. Кіноромани Алена Роб-Ґрійє: (Аспекти синтезу мистецтв): монографія / Ольга Романова; Національна академія наук України; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 244 с.

Монографію присвячено творчій постаті відомого французького письменника, кінематографіста, представника «Нового роману» Алена Роб-Ґрійє. Окреслюється особливості творчої манери письменника та взаємодія різних видів мистецтва в його романах. Розраховано на вчених-літературознавців, студентів-філологів, широке коло читачів, зацікавлених проблемами французької літератури. ЧИТАТИ/СКАЧАТИ детальніше

 

 

 

 

 

 

Ольга Романова. Образ Середньовіччя. Нариси про французький історичний роман Романова О. Образ Середньовіччя. Нариси про французький історичний роман / Ольга Романова. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 120 с.

Монографію  присвячено  деяким  особливостям  французького  історичного  роману ХІХ – ХХ століття. Розглядається питання створення та функціонування естетико-філософської моделі Середньовіччя у романах Ж. Мішлє, Ж.-К. Гюїсмана та П. Клоссовські. Розраховано на вчених-літературознавців, студентів-філологів, широке коло читачів, зацікавлених проблемами французької літератури. ЧИТАТИ/СКАЧАТИ детальніше

 

 

 

 

 

 

Рязанцева Т. Бранець вічності. Аспекти поетичної творчості Олекси СтефановичаРязанцева Т. Бранець вічності. Аспекти поетичної творчості Олекси Стефановича. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2007. – 106 с.

У книзі аналізується творчий доробок О. Стефановича (1899—1970) — одного з найвидатніших українських поетів-емігрантів ХХ ст. Творчість українського митця розглянуто в парадигмі європейської метафізичної поезії, у зіставленні з творами М. Цвєтаєвої та Ф. Гарсіа Лорки. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

Свербілова Т. Такі близькі – такі далекі... : (жанрові моделі української та російської драми від модерну до соцреалізму в аспекті порівняльної поетики)Свербілова Т. Такі близькі – такі далекі... : (жанрові моделі української та російської драми від модерну до соцреалізму в аспекті порівняльної поетики) / Тетяна Свербілова. – Черкаси : ТОВ «МАКЛАУТ», 2011. – 560 с.

Монографію присвячено проблемам компаративної поетики російської та української драми та визначення культурної ідентичності кожної у найважливіших етапах взаємодії та трансформації жанрів: від ХІХ ст. до 30-х рр. ХХ ст. Застосовуються загальнонаукові концепції нелінійного розвитку культури, випадкових і закономірних процесів, теорія вибуху в культурі. Пропонується метод моделювання жанрової еволюції драми ХІХ – ХХ ст. На шляху від містерії до трагікомедії та мелодрами в координатах трьох принципів опису і відповідно трьох моделей жанрової трансформації: лінійної (історичної), циклічної (пульсуючої) та вибухової (хаосу). Зіна жанрових парадигм російської та української драми у реаліях модерну, авангарду, соцреалізму постає як взаємодія різних механізмів вибухового та поступового розвитку в культурі. Розділяються ракурси діахронії та синхронії в моделях формульної літератури соцреалізму як системи неканонічних жанрів масової культури, та в різновекторних текстах формульних та інноваційних жанрів. У порівняльній поетиці жанрів російської та української драми поєднуються компаративні методики пошуку аналогій та методики типологічного зіставлення. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

Свербілова Т. Від модерну до авангарду: жанрово-стильова парадигма української драматургії першої третини ХХ століттяСвербілова Т. Від модерну до авангарду: жанрово-стильова парадигма української драматургії першої третини ХХ століття / Тетяна Свербілова, Наталя Малютіна, Людмила Скорина; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Черкаси, 2009. — 598 с.

Не претендуючи на всеохопність, автори мали на меті повернути в коло літературознавчої рецепції низку призабутих текстів, творів маловідомих авторів і запропонувати нові інтерпретації класики. Новизна дослідження забезпечується тим, що українська драматургія 1900 — 1930-х років розглядається крізь призму модерних інтерпретаційних методик. Предметом уваги стала драматургія Лесі Українки, О. Олеся, В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги, Я. Мамонтова, О. Корнійчука, І. Микитенка тощо. Автори зачіпають питання жанру „оптимістичної трагедії” як кітчу, колгоспної трагедії, „колгоспного водевілю”, ліричної („рожевої”) комедії, „виробничої” драми, мелодрами і кримінальної драми, історичної драми.

 

 

 

Тарнашинська Л. „Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології”Тарнашинська Л. „Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології”. – К. : Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”. – 2008. – 534 с.

ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

 

 

Тарнашинська Л. Cюжет доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століттяТарнашинська Л. Cюжет доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. —Київ: Академперіодика, 2013. – 678 с.

ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

 

 

Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (історико-літературний та поетикальний аспекти)Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво : профілі на тлі покоління (історико-літературний та поетикальний аспекти) / Людмила Тарнашинська ; Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : Смолоским, 2010. – 632 с.

У монографії досліджуються історико-літературний та поетикальний аспекти українського шістдесятництва в іменах. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

 

Ткачук Р. Творчість митрополита Іпатія Потія та полемічна література на межі ХVI – початку ХVІІ ст. Джерела. Риторика. ДіалогТкачук Р. Творчість митрополита Іпатія Потія та полемічна література на межі ХVI – початку ХVІІ ст. Джерела. Риторика. Діалог / Р.Ф. Ткачук; Національна академія наук України; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 240 с.

У монографії проаналізовано творчість видатного полеміста кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. Іпатія Потія в контексті релігійної суперечки тієї доби. Охарактеризовано культурно-історичне пігрунтя трактатів уніатського митрополита. Полемічні писання, гомілетичний та епістолярний доробок Іпатія Потія розглянуто з позиції риторичного мистецтва. Цей підхід дав можливість дослідити персвазивні стратегії полеміста. Простежено тенденції розвитку полемічного письменства в Україні. ЗМІСТ детальніше

 

 

Федорук О.  Перше видання Шевченкових «Гайдамаків» : історія книжки / Олесь Федорук; НТШ в Америці, Ін-т джерелознавства НТН-А, Ін-т критики. – К. : Критика, 2013. – 152 с. – Ювілейний проект НТШ-А для вшанування 200-річчя від дня народження Т. Шевченка.

Працю Олеся Федорука «Перше видання Шевченкових «Гайдамаків»: історія книжки» випущено – спільно з розвідкою-інтерпретацією професора Григорія Грабовича – як коментар до факсимільного відтворення першодруку Шевченкової поеми (1841 року), що його вперше в історії українського книговидання здійснюють Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці, Інститут джерелознавства НТШ-А та Інститут Критики. У дослідженні переглянуто та узагальнено друковані й архівні джерела, пов’язані з історією написання, виходу в світ і поширення твору. У додатку вміщено критично вивірений текст першого видання поеми.

 

 

 

Харчук Р.Б. Сучасна українська проза: постмодерний період: навч. посіб.Харчук Р.Б. Сучасна українська проза: постмодерний період: навч. посіб. — К.: ВЦ „Академія”, 2008. — 248 с. — (Альма матер).

У навчальному посібнику йдеться про особливості розвитку сучасної української прози з огляду на такі її естетичні орієнтири, як неопозитивізм, неомодернізм, передпостмодерні явища, постмодернізм, феміністичне письмо, альтернативне самовираження, різноманітні межові стильові явища. Розкрито також зміст літературно-естетичної дискусії про постмодернізм і його особливості в українському письменстві. Аналіз творчості найпомітніших у цьому часі прозаїків поєднано із розкриттям домінантних ознак стильових течій, які вони представляють. Акцентується увага на таких іменах української літератури, як: Валерій Шевчук, Марія Матіос, В'ячеслав Медвідь, Євген Пашковський, Олесь Ульяненко, Степан Процюк, Володимир Діброва, Богдан Жолдак, Лесь Подерв'янський, Юрій Винничук, Юрій Андрухович, Юрко Іздрик, Тарас Прохасько, Оксана Забужко, Євгенія Кононенко, Сергій Жадан, Ірена Карпа, Любко Дереш, Світлана Поваляєва, Таня Малярчук. В кінці книги є короткий словник-довідник.

 

 

 

 

Олександр Чертенко. Життя у фрагменті: проза Макса Фріша між ентузіазмом і сумнівомЧертенко О. Життя у фрагменті: проза Макса Фріша між ентузіазмом і сумнівом: Монографія / Олександр Чертенко; Національна академія наук України; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. — К.: «Наукова думка», 2012. — 216 с.

У монографії вперше в Україні здійснюється комплексне дослідження прози видатного швейцарського письменника Макса Фріша (1911—1991). У фокусі аналізу знаходяться передусім «неканонічні» тексти автора — рання проза (роман «Юрґ Райнгарт», 1934, та повість «Відповідь із тиші», 1937), обидва завершені літературні щоденники (1946—1949 та 1966—1971 рр.), а також пізня повість «Монток» (1975). Розвиток світогляду письменника від беззастережного ентузіазму через динамічну рівновагу ентузіазму та сумніву до пост-модерної апології сумніву розглядається у книжці крізь призму ключової для модернізму та постмодернізму категорії фрагмента. Паралельно цей рух співвідноситься із загальним вектором розвитку німецькомовної літератури XX ст., одним із найпоказовіших представників якої, власне, і був Фріш.
Видання адресується науковцям, викладачам університетів, студентам-філологам та всім, хто цікавиться німецькомовною, зокрема швейцарською, літературою минулого століття. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

Яковина О. Метафізика в поезії: Україна ХVІІ століттяЯковина О. Метафізика в поезії: Україна ХVІІ століття / Оксана Яковина — Львів, 2010.

У моноґрафії автор шукає зустрічі метафізичного світовідчуття людини зі світоглядом конкретної доби як засобу самопізнання через поетичну творчість. Метод, запропонований увазі читача, дає можливість пов'язати сучасну проблематику теорії літератури з медієвістичними пошуками в контексті національної ментальности та реліґійної традиції. Через компаративно-культуролоґічний, філософський, теолоґічний та літературознавчий аналізи поетичних текстів барокової доби від-роджується забутий в Україні погляд на метафізику. Проблеми персоналізму та ієрархії, смирення і динамізму волі людини, свободи і залежности від Бога... Ці та інші смисли творять "образ світу", невпізнавано змінений людиною нашого часу. Характер метафізичного мислення, реконструйований у даній праці за допомогою барокових текстів, допомагає зрозуміти спорідненість українських духовних і соціальних традицій із загальноєвропейськими. Автор намагається сама і запрошує читача пізнати неповторність сутнісного існування через метафізику поетичного слова, яка заворожує своєю незалежністю від історичного часу. (ЧИТАТИ / СКАЧАТИ) детальніше

 

 

Яковина О. Тарас Шевченко : істина – некомунікативна реальність / Оксана Яковина, Олександр Слободян. – К. : ВД «Києво-Могилян. ак.», 2013. – 312 с.

Шевченко – людина, для якої принциповим було визнання як своєї, так і іншої думки, іншої культури, іншого світовідчуття. Він відкрито, насичено і чесно переживав реальність. І в цьому – релігійність його пізнання світу. Читачу запропоновано дослідження, з якого відкривається шлях Тараса Шевченка від поета до актуалізації його пророчого покликання. Праця переглядає набуті переконання щодо творчої особистости митця й поглиблює методологічні пошуки в гуманітарній науці.

 

 

наверх

 

Колективні видання / Наукові збірники

 

Агатангел Кримський : учений, письменник, українець: збірник наукових працьАгатангел Кримський : учений, письменник, українець: збірник наукових праць. — Луцьк: Волинська книга, 2007. — 128 с. : іл.

Розкриваються деякі питання життя і творчості Агатангела Кримського, його внесок у світове сходознавство, мовознавство, він як редактор і видавець наукової літератури, учений-енциклопедист, літературний критик. Вимальовується автопортрет вченого крізь призму його епістолярії. Вміщено статтю Валентини Затинної „Волинські письменники — лауреати обласної літературно-мистецької премії Агатангела Кримського”.

 

 

 

 

 

Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму / за ред. Т. І. ГундоровоїЄвропейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму / за ред. Т. І. Гундорової. — К.: ВД „Стилос”, 2008. — 160 с.

У збірнику наукових статей досліджуються різні аспекти „окциденталізму”, „західництва” та „європеїзму” в українській літературі під кутом зору меланхолії — особливого типу дискурсу, спрямованого на компенсацію ідеальної втрати та подолання розщепленої ідентичності. Розглядаються „римський комплекс” українського окциденталізму від романтизму до модернізму, європеїзм в аспектах імперського та колоніального дискурсів, досліджуються постмодерні та постколоніальні варіанти описування ідентичності у творчості Ю. Андруховича, О. Забужко, Ю. Тарнавського, С. Жадана, аналізується рецепція європейської ідентичності в діалогічному зв'язку з формулюванням національної і літературної традицій.

 

 

 

З трудів і днів Максима РильськогоЗ трудів і днів Максима Рильського / Національна академія наук України; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка; Київський літературно-меморіальний музей М.Т. Рильського. – К. : «А.С.К.», 2009. – 656 с. : портр.

До даного видання включено вибрану лірику та поетичні переклади М. Рильського, біографічні матеріали, маловідомі спогади про поета.
Враховуючи інтерес дослідників творчості М. Рильського та широкого кола сучасних читачів до матеріалів біографічного характеру, публікується слідча справа 1931 р., коли поета було ув’язнено до Лук’янівської тюрми в м. Києві, уривки спогадів Ю. Клена й поетичне «Посланіє», стаття Є. Маланюка. Про це йдеться також у новелі «Поет народу» у О. Довженка.

 

 

 

 

Історія української культури. У п'яти томахІсторія української культури. У п'яти томах. – К. : Наук. думка, 1998–2012.

Т. 1: Історія культури давнього населення України (2001).
Т. 2: Українська культура XIII – першої половини XVII століть (2001).
Т. 3: Українська культура другої половини XVII–XVIII століть (2003).
Т. 4, кн. 1, 2: Українська культура першої половини ХІХ ст. (2008).
Т. 5, кн. 1, 2: Українська культура ХХ – початку ХХІ століть (2011).

 

 

 

 

 

 

Критика прозиКритика прози / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту ім. Т.Г. Швченка НАН України. – К. : Грані-Т, 2011. – 328 с. – (De profundis).

Ця книжка – свого роду «путівник» сторінками сучасної української прози. Її автори – фахові літературознавці з сектора критики Львівського відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (на сьогоднішній день – це окрема установа) – аналізують найцікавіші, на їхній погляд, прозові книжки, що вийшли в Україні протягом останніх п'яти років. У поле їх критичного зору потрапили нові твори Оксани Забужко, Юрія Андруховича, Григорія Гусейнова, Галини Пагутяк, Олеся Ільченка, Сергія Жадана та інших провідних письменників, які визначають обличчя сучасної української прози, а також деякі цікаві перекладні видання, що варто прочитати зацікавленим українським читачам.
ЗМІСТ: (частина 1) детальніше (частина 2) детальніше (частина 3) детальніше

 

 

 

 

Магія А.П. ЧеховаМагія А.П. Чехова : матеріали Міжнародної науково-мистецької конференції до 150-річчя з дня народження письменника. – К., 2010. – 95 с.

ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

 

 

Модернізм після ПостмодернуМодернізм після Постмодерну / За ред. Т. І. Гундорової. – К.: Поліграфічний центр „Фоліант”, 2008. – 319 с.

Мета збірника – засвідчити рівень вивчення модернізму в Україні, а також привернути увагу до найхарактерніших ознак модерністської творчості, яка лишається потужним чинником літературної практики і після постмодерну. Окремі підрозділи присвячені різним аспектам модернізму, котрий постає і культурною антропологією, і письмом, і стилем, і рецепцією. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

Микола Гоголь. Інтерпретації: зб. на основі матеріалів міждисциплінарної наук. конф.Микола Гоголь. Інтерпретації: зб. на основі матеріалів міждисциплінарної наук. конф. Микола Гоголь. Інтерпретації : зб. на основі матеріалів міждисциплінарної наук. конф. „Інтерпретація творів М. Гоголя в ХХ – ХХІ ст.”, проведеної Центром кінематографччних студій 8 квітня 2009 року НаУКМА / упорядник Лариса Боюховецька. – К. : ред журналу „Кіно-Театр”, вид-во „Задруга”, 2009. – 196 с. : фото. – (Б-ка журналу „Кіно-Театр”).

Збірник підготовлений Центром кінематографічних студій НаУКМА до 200-річчя геніального письменника. Українські дослідники аналізують проблемні моменти у творчості й біографії Гоголя, мистецтвознавці і критики осмислюють великий масив вистав і фільмів за його творами.
Збірник супроводжується фотографіями з кадрами із фільмів та виставами за творами Гоголя, афішами, а також фото вілли княгині Волконської в Римі, де бував Гоголь, ресторану, в якому любив обідати письменник, меморіальної дошки в Римі. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

На горах Киевских: фольклор и литературные памятники УкраиныНа горах Киевских: фольклор и литературные памятники Украины / вступительное слово президента Академии наук Украины, академика Б.Е. Патона ; общая ред. И составление члена корреспондента Нац. Академии наук Украины Н.М. Сулимы ; авторы вступительной статьи и комментариев член-корреспондент НАН Украины Н.М. Сулыма и доктор филологических наук Ю.В. Пелешенко. – М. : Художественная литература, 2010. – 712 с. : ил. – (Классика литератур СНГ).

У книзі представлені класичні зразки фольклору і літератури України. Її основою стала усна поезія українського народу. У перший український том, складений в тісній співпраці редакції видавництва «Художня література» з фахівцями Національної академії наук України, увійшли: перший києво-руський пам'ятник літописного жанру «Повість минулих літ», фрагменти з Києвського та Галицько-Волинського літописів, такі зразки паломницької літератури, як «Життя та мандри ігумена Данііла», вершинний пам'ятник давньої літератури «Слово о полку Ігоревім», пам'ятник української агіографії Києво-Печерський патерик, твори письменника ХІІІ ст. Серапіона Володимирського, «козацькі літописи» Самовидця, Грабянки, Величко, мемуарно-історичні пам'ятники ХІV–ХVІІ ст. Смотрицького, Григоровича-Барського, і особливо широко – твори Григорія Сковороди, такі як «Сад божественних пісень». Крім того, велике місце в книзі займає фольклор – українські казки та думи.

 

 

 

 

 

Національні варіанти літературної компаративістиНаціональні варіанти літературної компаративісти / Національна академія наук України; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка; Д.С. Наливайко ,Т.Н. Денисова ,О.В. Дубініна . – К.: Видавничий дім «Стилос», 2009. - 750 с.

У колективній монографії розглядається виникнення й розвиток порівняльного літературознавства в різних європейських країнах (зокрема у Франції, Німеччині, Великобританії, Іспанії, Україні, Росії, Польщі, Чехії, Словаччині) та у СПІА. Виходячи із наднаціональних інваріантів літературної компаративістики, автори зосереджують увагу на проблематиці методології й методі національних шкіл цієї галузі науки, її міждисциплінарних зв'язках, історії й сучасному стані. Для літературознавців, викладачів, аспірантів, студентів. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

Родословие Н.В. Гоголя: статьи и материалыРодословие Н.В. Гоголя : статьи и материалы / Департамент культуры города Москвы ; «Дом Н.В. Гоголя» - мемориальный музей и научная библиотека; Гоголеведческий центр Нежинского государственного университета имени Н. Гоголя; Институт литературы им. Т.Г. Шевченко НАН Украины ; под общей редакцией В.П. Викуловой ; составитель и автор вступительной статьи П.В. Михед. – Москва : ФЕСТПАРТНЕР, 2009. – 336 с. : 1 л.

Книга містить статті вчених різних країн, присвячені дослідженню родоводу великого письменника та відповідні матеріали біографів, критиків та письменників. До сьогодні ці документи існували в важкодоступних для сучасного читача джерелах, в тому числі й іншими мовами. Зібрані разом, вони представляють історію осмислення проблеми та вперше публікуються під однією обкладинкою.
Книга видана роійською мовою. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. АнтологіяСучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія / Науковий проект і загальна редакція члена - кореспондента НАН України, доктора філологічних наук Дмитра Наливайка. - К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. - 487с.

Пропоноване видання має на меті сприяти виходу вітчизняної компаративістики на світовий рівень. «Антологія» містить статті, розвідки й розділи з монографій відомих учених світу, в яких висвітлюються ключові проблеми теорії й методики компаративних досліджень. У виданні подано окремі праці як класичної (Д. Чижевський, В. Жирмунський), так і сучасної компаративістики, проте основну увагу приділено саме новітнім підходам та концепціям порівняльного вивчення літературних явищ.
Відбір матеріалів здійснюється таким чином, щоби він відбивав основний вектор руху в цій галузі, його характерні парадигми й тенденції, зокрема інтегрування й трансформації порівняльним літературознавством концепцій і методологій феноменології, герменевтики, структуралізму, рецептивної естетики, інтертекстуальності тощо.
Видання покликане знайомити науковців, аспірантів, студентів, учителів з набутками світової науки в галузі компаративістики. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектахNEW! Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектах : матеріали наукової конференції 15 лютого 2011 року : до 140-річчя від дня народження Лесі Українки / Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького. – К., 2011. – 308 с. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

Українська  гуманітаристика:  діалог  культур між  Сходом  і ЗаходомУкраїнська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом. Зб. статей / За заг. ред. проф. Семенюка Г.Ф. — К. : Агентство «Україна», 2011. − 131 с.

У збірнику представлено матеріали виступів учасників трьох академічних дискусій у рамках проекту Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України і журналом світової літератури «Всесвіт») Українська гуманітаристики: діалог культур між Сходом і Заходом. Дискусія, яка відбулася 9 вересня 2010 p., була представлена чільними науковцями проф. Оксаною Пахльовською та Іваном Бондаренком, артикулювала ключові питання цього діалогу між культурами Заходу і Сходу. Наступна дискусія (1 грудня 2010 р.) і окреслювала проблеми культурного розвитку мов, літератур, суспільної ситуації між культурами центру (з імперським спадком) та периферії (які перебували в залежності від імперій) у минулому й у сучасному глобалізованому світі. Третя дискусія (1 квітня 2011 р.) стосувалася визначення ключових проблем перекладу як презентації України в глобалізованому світі та осмислення ролі перекладу для самоусвідомлення нації. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція: колективна монографіяУкраїнсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція: колективна монографія. – Донецьк : «Ноулідж» Донецьке відділення, 2010. – 133 с.

У колективній монографії на матеріалі культурних фактів і творчості письменників різних періодів літературного розвитку зроблено спробу розкрити нові аспекти історії української і польської літератур, проаналізувати особливості взаєморецепції українського й польського письменства, визначити точки дотику і відштовхування на рівні авторських текстів. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

Українки в історії: нові сторінкиУкраїнки в історії : нові сторінки. – К. : Либідь, 2010. – 264 с. : іл.

Збірка нарисів про видатних українок – вчених, освітянок, громадських діячок, письменниць, мисткинь тощо – є продовженням книги «Українки в історії» (Київ, 2004, 2006), що здобула визнання не лише в Україні, а й за її межами.
ЗМІСТ: (частина 1) детальніше (частина 2) детальніше

 

 

 

 

 

 

Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш, О. Боронь, І. Дзюба [та ін.]Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш, О. Боронь, І. Дзюба [та ін.].; НАН України, Ін-т л-ри  ім. Т.Г.  Шевченка. — К.: Наук. думка, 2008. — 376 с.

Книжка містить тексти найбільшого за обсягом розділу „Теми і мотиви поезії Шевченка”, який входить до 4-го тому „Шевченківської енциклопедії”. Розглядаються наступні теми і мотиви поезії Шевченка: Україна, добро і зло, воля, слава, помста, революціонізм, час, мотив шляху, доля, любов, родина, самотність, смерть, майбутнє, біблійні мотиви у творчості Шевченка; агіографія християнська в літературній творчості Шевченка.

 

 

 

 

Філологічні науки, 1996: наук.-допом. бібліогр. покажч.Філологічні науки, 1996: наук.-допом. бібліогр. покажч. / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; авт.-уклад. Козак О. О. — К.: ВД „Стилос”, 2007. — 528 с.

Щорічник інформує про літературу, яка представляє усі тенденції розвитку філологічних наук на сучасному етапі. Описано збірники. Зачіпаються питання з мовознавства, фольклору, літературознавства.

 

 

 

 

 

Шевченко Т. Пророк. Поеми. ПоезіїNEW! Шевченко Т. Пророк. Поеми. Поезії / Тарас Шевченко ; [упорядкування текстів та коментарі С.А. Гальченка] ; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Національна академія наук України. – Харків : вид-во «Клуб сімейного дозвілля», 2010. – 416 с. : портр. – (Шедеври на всі часи). ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

 

Шевченківська енциклопедіяNEW! Шевченківська енциклопедія : в 6 т. − Т. 1: А−В / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. − К., 2012. − 744 с. : [693] іл. + кольор. вклейка.

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. − Т. 2: Г−З / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. − К., 2012. − 760 с. : [819] іл. + кольор. вклейка.

Шевченківська  енциклопедія  :  в  6  т.  —  Т.  3:  I–Л  /  НАН  України,  Ін-т  л-ри  ім.  Т.  Г.  Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. — К., 2013. — 888 с. : [1176] іл. + кольор. вклейка.

 Шевченківська  енциклопедія  :  в  6  т.  —  Т.  4:  M–Па  /  НАН  України,  Ін-т  л-ри  ім.  Т.  Г.  Шевченка  ;  редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. — К., 2013. — 808 с. : [953] іл. + кольор. вклейка.

 Шевченківська  енциклопедія  :  в  6  т.  —  Т.  5:  Пе–С  /  НАН  України,  Ін-т  л-ри  ім.  Т.  Г.  Шевченка  ;  редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. — К., 2015. — 1040 с. : [904] іл. + кольор. вклейка.

 Шевченківська  енциклопедія  :  в  6  т.  —  Т.  6:  Т–Я  /  НАН  України,  Ін-т  л-ри  ім.  Т.  Г.  Шевченка  ;  редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. — К., 2015. — 1120 с. : [802] іл. + кольор. вклейка.

Викладено основні відомості про життя, творчість і особистість Тараса Шевченка, його епоху та оточення, місце в національній та світовій культурі, підсумовано понад півторасторічний досвід вивчення всіх аспектів шевченкіани в українському та зарубіжному шевченкознавстві.

 

 

Шевченків світШевченків світ : науковий щорічник / Черкаський науковий центр шевченкознавчих досліджень, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, Черкаська обласна державна адміністрація, Черкаська обласна рада, Осередок наукового товариства Шевченка в Черкасах. – 2015. – Вип. 8. – 156 с.

 

 

 

наверх

 

 

 

Періодика

 

Американські літературні студії в Україні – Вип. 7 Американські літературні студії в Україні / Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук. – Вип. 8: Сучасна американська драма: тенденції, постаті, тексти / відп. редактори Н. О. Висоцька, Т. Н. Денисова. – К. : Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, 2014. – 377 с.детальніше

 

 

 

 

 

 

 

Винниченкознавчі зошити – Вип. 4Винниченкознавчі зошити / Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою ; Винниченкознавча наукова лабораторія. – Вип. 4. – Ніжин : [видавництво НДУ ім. М. Гоголя], 2011. – 208 с. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

 

 

Гоголезнавчі студії. / Гоголезнавчий центр ; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Вип. 3 (20). – [Ніжин] : [НДУ імені Миколи Гоголя], 2013. – 508 с. – («Гоголезеавчі студії» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя).

У збірник увійшли статті, в яких висвітлені різні проблеми творчої спадщини Миколи Гоголя, україно- і російськомовна бібліографія.

 

 

 

 

 

 

Київські полоністичні студії – Т. ХIXКиївські полоністичні студії. Т. ХХІІ / наук. ред. та упоряд. Р. Радишевський ; редкол. М. Г. Жулинський, Р. Радишевський, Ю. Булаховська [та ін.] ; КНУ імені Тараса Шевченка, Ін-т філології, Ін- л-ри імені Т. Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – К. : [Кафедра], 2013.

 

 

 

 

 

 

 

Леся Українка і сучасність: збірник наукових праць Леся Українка і сучасність : збірник наукових праць / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Т. 6. – Луцьк : [РВВ Волин. Нац. ун-ту ім. Лесі Українки], 2010. – 709 с.
Збірник містить дослідження, у яких висвітлено широкий спектр наукового осмислення життя і творчої спадщини Лесі Українки, її літературного та родинного оточення. Представлено літературознавчі, мовознавчі, джерезнавчо-текстологічіні, архівні та бібліографічні матеріали.
Збірник видається за сприяння Науково-дослідного інституту Лесі Українки ВНУ ім. Лесі Українки у співпраці з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

Літературна компаративістика. – Вип. IV. – Ч. I–ІІ. – К.: ВД «Стилос», 2011 Літературна компаративістика. — Вип. ІV.: Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. — Ч. I—ІІ. — К.: ВД „Стилос”, 2011. детальніше

 

 

 

 

 

 

 

їЛітературознавчі обрії. Праці молодих учених — Том 19. — 2014.детальніше Літературознавчі обрії. Праці молодих учених — Том 20. — 2014.детальніше Літературознавчі обрії. Праці молодих учених — Том 21. — 2014.детальніше

 

 

 

 

 

 

 

Пізнавати кордони — переступати кордони — долати кордони / упор. Г.Р. Бріттнахер, Є.В. Волощук, О.П. Чертенко. — К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. — 256 с. — (Понад кордонами: Студії німецькомовної літератури; Вип. 1) Понад кордонами: Студії німецькомовної літератури; Вип. 1.
Пізнавати кордони — переступати кордони — долати кордони / упор. Г.Р. Бріттнахер, Є.В. Волощук, О.П. Чертенко. — К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. — 256 с.

ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

 

«Ґуллівер у Швейцарії». Макс Фріш — інтелектуал на перехресті традицій і культурПонад кордонами: Студії німецькомовної літератури; Вип. 4.
«Ґуллівер у Швейцарії». Макс Фріш — інтелектуал на перехресті традицій і культур / упор. М. Унзер, Є.В. Волощук, О.П. Чертенко. — К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. — 256 с.

У збірникові наукових праць «"Ґуллівер у Швейцарії". Макс Фріш — інтелектуал на перехресті традицій і культур», в основу якого лягли матеріали однойменної міжнародної конференції, проведеної 25-27 листопада 2012 р. на базі Житомирського державного університету ім. І. Франка, зроблено спробу висвітлити низку мало досліджуваних аспектів творчості цього класика швейцарської літератури, а також звернути увагу на його зв'язки з літературою та культурою XX ст. Дане видання призначене науковцям-філологам, викладачам університетів, студентам, а також усім, хто цікавиться швейцарською літературою. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

Спадщина. Літературне джерелознавство. Текстологія. — Том 6. Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. —  К.: Laurus, 2012. — Том 7. детальніше

 

 

 

 

 

 

 

наверх

 

Бібліографії

 

Бібліотека Івана Франка : науковий опис : у 4 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; Український вільний ун-т. – Т. 2 / [над томом працювали : Н. Баштова, Г. Бурлака (наук. керівник проекту), Н. Гаврилюк, В. Єрмак, Л. Каневська, Р. Кисельов, Н. Лисенко, Т. Маслянчук, Б. Цимбал, Л.Чернишенко (керівник творчої групи)]. – Київ : [ПАТ «Віпол»], 2015. – 720 с.
Іван Франко від часу навчання у гімназії й до кінця життя збирав бібліотеку, дбайливо зберігаючи її. Нині ця багатотисячна книгозбірня є складовою частиною архіву письменника у Відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.
У зібранні, яке охоплює період від ХVІ до початку ХХ століття, представлено видання понад двадцятьма мовами з різноманітних галузей знань. Бібліотека зберігає свідчення невтомної роботи письменника над текстами, автографи його творів та етнографічних записів.
У другому томі – науковий опис книжок з порядковими номерами 1201–2600.
В Україні видання наукового опису особистої бібліотеки здійснюється вперше.

 

 

 

Микола Гоголь: українська бібліографія Микола Гоголь: українська бібліографія / уклад., упоряд. : П. Михеда, Л. Гранатович, Н. Кузьменко. — К.: Академпеідика, 2009. — 258 с.

Бібліографічний покажчик містить переклади творів Гоголя українською мовою, що ведуть свій початок від 1850 року — часу першого перекладу повісті „Тараса Бульба”, і завершується 2007 роком. Бібліографовані переробки творів письменника, призначені для сцени, а також адаптовані для певної аудиторії. Базову основу покажчика складають літературно-критичні праці українських вчених, які були написані в Україні та в діаспорі.

 

 

 

 

П'ядик Ю. Українська поезія кінця ХІХ – середини ХХ ст.: бібліографія: антологіяП'ядик Ю. Українська поезія кінця ХІХ – середини ХХ ст. : бібліографія : антологія / Юрій П'ядик ; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України ; Український державний центр «Мала академія наук» ; Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору України. – К. : К.І.С., 2010. – Т. І : А – В..

До видання ввійшли бібліографія творчості й літератури про поетів, які друкували вірші українською мовою в кінці ХІХ – середині ХХ ст., зразки їхньої творчості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черняков Б. Микола Лукаш : біобібліографічний покажчик. 1953–2005 Черняков Б. Микола Лукаш : біобібліографічний покажчик. 1953–2005 / Борис Черняков; відповідальний редактор Степан Захаркін; Український науковий інститут Гарвардського університету; Інститут Критики; Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці. – К. : Критика, 2007. – 576 с. : портр. – («Відкритий архів»).

ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

Якщо не я, то хто? : біобібліографічний покажчик наук. праць Тамари Іванівни Гундорової / [уклад. Т. Стальна, Н. Кикоть] ; Укр. Вільний Університет ; Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України. – Мюнхен, 2015. – 112 с.
Видання містить основні матеріали біографічного плану, бібліографічний покажчик, а також вибрані інтерв’ю професора, доктора філологічних наук, члена-кореспондента НАН України Т.І. Гундорової. У покажчику в хронологічному порядку наводяться праці Т.І. Гундорової, опубліковані з 1977 по 2015 рік. Нумерація наскрізна для розділів «Хронологія друкованих праць» і «Література про життя і творчість». У межах кожного року матеріал розташовано в такій послідовності: книги, статті, рецензії, упорядкування та коментарі, відповідальне редаугвання, підписи тощо. Рецензії на друковані праці Т.І. Гундорової подаються після їхнього опису.

 

 

 

наверх

 

Видання творів / Упорядкування

 

Альбом Тараса Шевченка 1845 року : наук. дослідження, комент. / Сергій Гальченко ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Веселка, 2013. – 32 с.

 

 

 

 

Олександер Барвінський. Спомини з мого життяБарвінський О. Спомини з мого життя / Упор. А. Шацька, О. Федорук; ред. Л. Винар, І. Гирич.– К.: Смолоскип, 2004 – 2010.– Т. 1 – 2004. – 528 с.

Барвінський О. Спомини з мого життя/ Упор. А. Шацька; коментар Б. Янишина; ред. Л. Винар, М. Жулинський. - К.: ВД «Стилос», 2004 – 2010.– Т. 2 – 2010. – 1120 с.

О. Барвінський писав мемуари з 1915 р. аж до своєї смерті у 1926 р., довівши розповідь до квітня 1907 р.
До першого тому увійшли перші дві частини „Споминів з мого життя” О. Барвінського, які були видані за життя автора у 1912-1913 роках. Перший з цих томів був підготовлений О. Барвінським та його сином Богданом до перевидання, але не був надрукований. Ці спогади - безцінний документ цілої епохи політичного, громадського і культурного життя західноукраїнських земель 1860-1880 років, залишений нащадкам одним з його найактивніших діячів. ЗМІСТ детальніше
До другого тому увійшли третя та четверта частини мемуарів Олександра Барвінського «Спомини з мого життя», які він писав з 1915 по 1926 роки. Повний текст цих частин друкується вперше. Спогади висвітлюють політичне, громадське і культурне життя західноукраїнських земель 1888-1894 рр., а також контакти галицьких діячів з наддніпрянцями. ЗМІСТ детальніше
Книги призначені для науковців і всіх, хто цікавиться історією.

 

 

 

Володимир ВинниченкоВинниченко В. Оповідання / Володимир Винниченко ; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України, Українська Вільна Академія Наук у США. – Київ : «Сакцент плюс», 2015. – 800 с. : портр.
До видання увійшли найвідоміші оповідання Володимира Винниченкка. Велика робота щодо ґрунтовного вивчення рукописів його творів та всіх прижиттєвих видань, до яких він був причетний, а також з’ясування історії кожної пубілкації була проведена вченими Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України за сприяння Української Вільної Академії Наук у США. Особливістю цього видання є велика текстологічна робота, здійснена упорядниолм та видавництвом «Сакцент Плюс» щодо встановлення основного тексту творів, який максимально наближений до творчої волі автора.

 

 

 

Остап Вишня. Вишневі усмішки. Заборонені твориВишня О. Вишневі усмішки. Заборонені твори / Остап Вишня ; упорядкування, передмова та примітки С.А. Гальченка ; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевчнка Національної академії наук України. – Харків : видавництво «Клуб сімейного дозвілля», 2010. – 384 с.

Усі твори подаються за найточнішим останнім виданням 1988–1989 рр. Усі тексти додатково звірені з першими публікаціями творів та з архівними примірниками й рукописами, переданими внуками Остапа Вишні Мар'яною та Павлом Євтушенками до відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН Украни.
ЗМІСТ: (частина 1) детальніше (частина 2) детальніше

 

 

 

 

 

Висоцький В. Поеми. Лірика. Сатира / Володимир Висоцький ; упорядкув., передмова та прим. Р. Радишевського ; Ін-т філології КНУ імені Тараса Шевченка, Міжнар. шк.. україністики, НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2012. – 432 с. – (Проект «Б-ка пол.. л-ри»). – Укр., пол.

 

 

 

 

 

Гоголь Н.В. Афоризмы. Изречения. Сентенции Гоголь Н.В. Афоризмы. Изречения. Сентенции / составители Татьяна Михед, Павел Михед; вступительная статья Павла Михеда,. – Спб. : изд-во «Пушкинский Дом», 2010. – 256 с. : портр.

Афоризми, вислови та сентенції, які вміщені в книзі, вибрані з художньо-публіцистичних творів та листів М.В. Гоголя. В книзі дотримується жанрово-хронологічний принцип публікації гоголівських текстів. Всі представлені висловлювання М.В. Гоголя мають відповідні посилання, що вказують на твір, а також том та сторінку видання творів письменника. У вступній статті пояснюються причини звернення письменника до афористичності мовлення, його функції, окреслені джерела афористики М.В. Гоголя.

 

 

 

 

 

 

Гоголь М. Розмисли про божественну літургію.Гоголь М. Розмисли про божественну літургію. Духовна проза / Микола Гоголь ; упорядник Павло Михед ; переклад Тетяни Михед. – Ніжин : [ФОП Лук’яненко В. В.], 2011. – 202 с.
До книги увійшли «Розмисли про Божественну Літургію», а також вперше перекладені українською мовою духовні твори Миколи Гоголя, написані в останнє десятиліття його життя. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

 

Григорий Сковорода. Полное собрание сочиненийГригорий Сковорода. Полное собрание сочинений. – Т. 1: Трактаты и диалоги / Пер. на рус. язык Р. Е. Киселева, под ред. С. Йосипенка. – К.: «Богуславкнига». – 432 с.

Це видання є першим з 1973 року повним виданням творів Григорія Сковороди російською мовою. При підготовці текстів видавці враховували сучасні текстологічні вимоги та принципи перекладу. В перший том видання увійшли «Жизнь Григория Сковороды» М. Ковалинського та більша частина трактатів і діалогів Григорія Сковороди, розташованих у хронологічному порядку.
Вступне слово Митрополита Володимира детальніше
ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

Михайло Грушевський. Зібрання творів: У 50 т. – Т. 12Грушевський М. С. Зібрання творів: у 50 т. – Львів: Світ, 2011. – Т. 12: Проза, драматургія, переклади (1883–1886). / Упор., передм, коментарі Г. М. Бурлаки – 558 с. – (Серія: „Літературно-критичні та художні твори”: Поезія (1882–1903).

У дванадцятому томі 50-томного зібрання праць М. Грушевського, який продовжує серію „Літературно-критичні та художні твори”, представлена рання літературна творчість М. Грушевського періоду його навчання у гімназії (1882 – 1886): поезія, проза, драматичні проби, переклади. Ці твори мають свою літературну вартість, доповнюють наші уявлення про великого вченого і політика, а також цікаві як документи доби. Більшість із них за життя автора не була опублікована, тому в т. 12 подаємо їх за архівними рукописами.
Видання розраховане для науковців та всіх, хто цікавиться красним письменством. ЗМІСТ детальніше

 

 

Драй-Хмара М. ТвориДрай-Хмара М. Твори /Михайло Драй-Хмара ; Нац. акад. наук України Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка, Українська Вільна академія наук (США). – Київ : Наукова думка, 2015. – 712 с. : портр.

У книзі вміщено поезії та поетичні переклади, літературознавчі праці, статті, рецензії, матеріали наукової діяльності, щоденник 20-х років і листування М. Драй-Хмари.

 

 

 

Маслянка Ю. Вибрані праці з літературознавства та фольклору. – Пер. з пол. / Юліан Маслянка ; наук. ред.. та упоряд. Р. Радишевський ; Ін-т філології КНУ імені Тараса Шевченка, Міжнар. шк. україністики, НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка  [та ін.] . – К., 2013. – 288 с.

 

 

 

Олесь О. Твори у двох томах Олесь О. Твори у двох томах / О. Олесь. – Т. І : Лірика (еміграційна спадщина). – К. : [Міжнар. школа україністики], 2009. – 574 с. : портр. – (Літературні палімпсести).

У виданні представлено творчу спадщину відомого українського поета О. Олеся (Олександра Івановича Кандиби) періоду його еміграції (1919–1944 рр.).
До першого тому ввійшли збірки лірики (книги ХІІ і ХІІІ, «Книжка без нави»), поеми, а також поезії різних років. Видання здійснено на основі еміграційного архіву О. Олеся, який зберігається у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України.
Передмова і загальна редакція член-кор. НАН України Ростислава Радишевського. Упорядкування і примітки Р.Радишевського, Н. Лисенко. 

 

 

Падура Т. Вибрані твори / Томаш Падура ; упорядкув., передмова та прим. Р. Радишевського ; Ін-т філології КНУ імені Тараса Шевченка, Міжнар. шк. україністики, НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2012. – 624 с. – (Проект «Б-ка пол.. л-ри»). – Укр., пол.

 

 

 

Повернені шевченківські раритети Повернені шевченківські раритети / авт. проекту С. Гальченко;упорядкування, наук. опис колекції, приміт. С Гальченка,
Н. І. Лисенко. - Дніпродзержинськ: ВД «Андрій», 2010. – 288 с., 514 іл.

У книзі „Повернені шевченківські раритети” представлено репродукції з оригінальних гравюр, рукописів, світлин, листів, унікальних видань (першого „Кобзаря” 1840 року та кількох саморобних рукописних „Кобзарів”, які поширювалися серед читачів у другій половині XIX ст.), а також інші матеріали, що були вивезені з України в 1943 році. Процес їх повернення розпочався ще на початку 1990-х років, а завершився в 2006 році, коли Українська Вільна Академія Наук у США передала найцінніші матеріали, які достойно поповнили рукописну і книжково-документальну шевченкіану Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

Олена Пчілка. «Золоті дні золотого дитячого віку...»Пчілка Олена. «Золоті дні золотого дитячого віку...»: автобіографічний нарис / О. Пчілка; упорядкув., підготов. текстів, передм. та приміт.
Л. П. Мірошниченко, А. В. Ріпенко: худож. оформ. О. А, Базилевича. —  К.: Веселка, 2011. —  79 с.

У 1928 р. видатній українській письменниці та громадській діячці, членові-кореспонденту Всеукраїнської Академії наук Олені Пчілці (Ользі Драгомановій, у заміжжі Косач) запропонували написати автобіографічний нарис до збірки оповідань.
Під талановитим пером авторки замість сухуватого життєпису поточилася цікава, барвиста, жвава розповідь про дитинство, яка, окрім високих мистецьких ознак, мала ще й непересічне пізнавальне значення, бо відтворювала картини життя в околицях Гадяча середини XIX ст., домашню атмосферу в родині Драгоманових, де виросли великі українці —  Олена Пчілка та Михайло Драгоманов. Це надзвичайно цікавий документ епохи і переконливий приклад сучасним батькам, як треба любити і виховувати дітей, як прищеплювати їм любов до рідної землі, рідного народу, рідного слова.
Упорядниці цього видання та авторки передмови —  наукові співробітники Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ Лариса Мірошниченко та Алла Ріпенко —  вперше відтворили авторський варіант останнього твору Олени Пчілки.
Книгу ілюстровано численними світлинами —  портретами та груповими знімками членів славної родини, сільськими та міськими пейзажами Полтавщини, які допомагають читачеві відтворити в уяві те, про що розповідає письменниця. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

Стус В. Зібрання творів у дванадцяти томах – Т. 5Стус В. Зібрання творів у дванадцяти томах / Василь Стус; Національна академія наук України; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Т. 5 : Палімпсести (найповніший незавершений корпус). – К. : вид-во «Факт», 2009. – 768 с. : портр., фото. – (Б-ка журналу «Київська Русь»).

 

 

 

 

 

 

 

Сяйво білого тіла: антологія української еротичної поезії / упорядник М. СулимаСяйво білого тіла: антологія української еротичної поезії / упорядник М. Сулима. — К.: Факт, 2008. — 424 с.

До збірки, названої рядком із вірша Михайла Семенка, ввійшла еротична лірика ХХ — поч. ХХІ ст., представлена іменами Павла Тичини, Михайла Семенка, Максима Рильського, Валер'яна Поліщука, Василя Атаманюка, Василя Бобинського, Володимира Сосюри, Леоніда Чернова (Малошийченко), Гео Шкурупія, Наталі Забіли, Миколи Бажана, Раїси Троянкер, Дмитра Павличка, Ліни Костенко, Миколи Вінграновського, Василя Стуса, Василя Голобородька, Світлани Йовенко, Дмитра Кременя, Тараса Федюка.
Кожен із поетів, представлених у збірці, то делікатно, то епатажно-відверто оспівує красу жіночого тіла (поетеси — красу тіла чоловічого), таїну інтимної близькості.

 

українська критикаУкраїнська літературна критика ХХ століття : антологія у двох томах / наук. ред. В. Дончик ; [відповідальний ред. О. Бартко ; упорядники та автори приміток О.А. Бартко, О.І. Гожик, А.В. Матющенко]. – Т. 1 : літературні дискусії першої половини ХХ ст. – Київ : Наукова думка, 2015. – 718 с.
Пропонована антологія у двох томах дає досить конкретне й повне уявлення про літературний процес минулого століття в Україні. В основі видання – численні літературні дискусії, що відбувалися протягом усього ХХ ст., тут представлено творчість чи не всіх провідних критиків цього періоду. Видання ознайомлює читача з панорамою літературної боротьби впродовж віку: зародженням та формуванням нових естетичних поглядів, спадкоємністю визначальних ідей, зміною мистецьких генерацій. Багатий літературно-критичний матеріал відтворює внутрішню напругу не лише полемічних протистоянь у питомо художніх питаннях, а й засвідчує послідовні зусилля української літератури і критики в обороні своєї нації, її мови і культурної самобутності. детальніше

 

 

Тарас Шевченко. Альбом малюнків 1845 рокуТарас Шевченко. Альбом малюнків 1845 року / Упорядкування, передмова та коментарі Сергія Гальченка. — Дніпродзержинськ: ВД «Андрій», 2012.

Альбом малюнків 1845 року – це частина того, що довелося побачити і зафіксувати художнику Київської археографічної комісії Т. Г. Шевченку під час його подорожей по містах і селах Київської і Полтавської губерній.
Малюнки аквареллю і сепією, зарисовки олівцем та фрагменти фольклорних записів – це частина того, що побачив і пережив мистець впродовж кількох місяців своїх мандрівок. Завдяки Шевченку маємо нині те, що збереглося лише на папері, але вже майже не існує реально – невблаганний час і нерозважлива людська діяльність знищили багато з того, що було б нині повноцінними сторінками історії України.

 

 

Тарас Шевченко в критиці. Т.1 : Прижиттєва критика (1839–1861) / заг. ред. Г. Грабовича ; упорядкув. О. Бороня, М. Назаренка ; тексти підготували О. Боронь, С. Гайдук, М. Назаренко за участи В. Іскорко-Гнатенко, П. Михеда ; наук. ред.. С. Захаркіна, О. Федорука ; комент. та пояснення О. Бороня, С. Захаркіна, М, Назаренка, О, Федорука ; НТШ в Америці, Ін-т джерелознавства НТШ-А, Ін-т критики. – К. : Критика, 2013. – 804 с.

 

 

Тарнашинська Л. Парасоля на кожен дощ: новели, оповідання, маленькі повістіТарнашинська Л. Парасоля на кожен дощ: новели, оповідання, маленькі повісті. — К.: Неопалима купина, 2008. — 260 с.

Герої оповідань та маленьких повістей, написаних у різні роки, — люди різного віку, життєвого
досвіду і світовідчуття. Житейські ситуації, в які вони потрапляють, — здебільшого звичайні, але часом досі несподівані, може, на перший погляд і смішні, — спонукають до пошуку точки опертя в цьому суперечливому світі як можливості зберегти своє справжнє „я”, душевну рівновагу та гармонію.

 

 

Шевченко Т. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т л-ри ім.. Т. Г. Шевченка ; Ін-т мистецтво знав.,фольклору та етнології ім.. М. Т. Рильського. – К. : Наук. думка, 2013.
Т.8 : Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1843–1847 / упорядкув. М. А. Корнійчук, Д. В. Степовика ; комент. Л. Д. Зінчук, Н. М. Клименко, М. А. Корнійчук [та ін.] ; ред. тому Г. А. Скрипник, Д. В. Степовик. – 584 с.
Т. 9 : Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1847–1850 / упорядкув. М. А. Корнійчук, Д. В. Степовика ; комент. Л. Д. Зінчук, Н. М. Клименко, М. А. Корнійчук [та ін.] ; ред. тому Г. А. Скрипник, Д. В. Степовик. – 544 с.

 


Шевченко Т. Альбом 1845 року : факс. відтворення / Тарас Шевченко ; наук. дослідження і комент С. Гальченка ; НАН України, Ін-т л-ри ім.. Т. Г. Шевченка. – К. : Веселка, 2013. – 42 арк. іл.

 


Шевченко Т. Більша книжка / Тарас Шевченко ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка 4 упорядник Сергій Гальченко. – К. : ТОВ «Вид-во «Кліо», 2013. – 720 с.

 


Шевченко Т. Три літа / Тарас Шевченко ; упорядкув., прим. С. Гальченка ; вступ. ст.. М. Жулинського. – К. : Либідь, 2013. – 376 с.

 


Shevchenko T. Kobzar / Taras Shevchenko ; примітки укр. мовою (частково) С.Гальченка. – Kyiv : Mystetstvo publishers, 2013. – 336 p.

 

наверх

 

Публікації про Інститут та співробітників

Благородний вимір наукового подвижництва : збірник наукових працьБлагородний вимір наукового подвижництва : зб. наук, пр. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; ред-кол.: М.Г. Жулинський (голова) [та ін.]. — К.: Наук. думка, 2012. — 272 с. — Укр., рос. — Бібліогр.: с. 253— 265.

Збірник присвячено пам'яті члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Ніни Євгенівни Крутікової. Друкуються статті з різних проблем історії російської та української літератури, авторами яких є її учні, друзі та співробітники, вміщено також спогади про неї і бібліографію наукового доробку вченої. Для науковців, студентів, аспірантів та широкого кола читачів, які цікавляться літературою і наукою. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

 

Вісімдесят і далі... : коротка історія Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України Вісімдесят і далі... : коротка історія Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – К. : видавничий дім «Стилос», 2010. – 224 с.

У книжці йдеться про формування структури однієї з найстаріших академічних установ, про її здобутки та напрями діяльності. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

 

 

Пухонська О. Творчість Ігоря Павлюка : проблематика та тропіка Пухонська О. Творчість Ігоря Павлюка : проблематика та тропіка / Оксана Пухонська. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2010. – 88 с.

У роботі вперше представлена художня система, окреслено своєрідну поетику творів сучасного автора Ігоря Павлюка. Також відстежено філософську рефлексію в ліриці поета, досліджено формально-змістову структуру його тексту. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

 

У мерехтінні найдорожчих лиць»: Згадуючи Михайлину Коцюбинську«У мерехтінні найдорожчих лиць» : Згадуючи Михайлину Коцюбинську. — К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. — 576 с.

Михайлина Коцюбинська (1931 — 2011) — знакова постать українського шістдесятництва, відомий літературознавець і критик, лауреат Шевченківської премії, людина, що до останнього подиху самовіддано працювала на ниві української культури, надолужуючи ті роки, коли була відлучена від улюбленої праці, зазнала переслідувань, цькування, заборони на професію та ім'я. Небога видатного письменника-класика, вона завжди відчувала колосальну відповідальність за славне ім'я. В її особі українство втратило не лише яскраву особистість, талановитого літератора, а й один із чільних моральних авторитетів — у час, коли особливо гостро таких людей потребуємо. Зі спогадів виразно постає привабливий та впізнаваний образ людини своєї доби, — і самої доби також: зокрема 60-х років минулого століття, «шістдесятництва» як складного й посутнього явища суспільного життя. Значна частина авторів також є героями свого часу: Василь Овсієнко, Євген Сверстюк, Микола Плахотнюк, Микола Горбаль... З їхніх спогадів постають, власне, образи-антиподи: світлий образ М. Коцюбинської та похмурий образ Системи, якій вона протистояла. Розділ «Публікації» містить цінні додатки, що доповнюють спогади в найкращий спосіб. Насамперед це недруковані за життя тексти М. Коцюбинської, а також епістолярій: її листи і листи до неї. Книжка поєднує ні з чим не зрівнянну «субстанцію» документальності — і пронизливий ліризм, просвітлений сум, надію, часом зблиски гумору, який так любила М. Коцюбинська. У розділі ілюстрацій представлені унікальні, надзвичайно цікаві та цінні світлини. ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

 

Навчальні посібники

Литература : хрестоматия-пособие. 10 кл.Волощук Е. Литература : хрестоматия-пособие. 10 кл. : учебное пособие для 10 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке / Евгения Волощук. – К. : «Литера ЛТД», 2011. – 511 с.
В хрестоматії вміщено художню літературу різих епох (від античності по ХІХ ст.). ЗМІСТ детальніше

 

 

 

 

 

 

Волощук Є. Світова література : хрестоматія-посібник : навчальний посібник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладівВолощук Є. Світова література : хрестоматія-посібник : навчальний посібник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Євгенія Волощук. – К. : «Літера ЛТД», 2011. – 512 с.
Хрестоматія запрошує до захоплюючої подорожі світовою літературою новітнього часу. ЗМІСТ детальніше

 

наверх