УкраїнськаEnglish
23 травня 2019 р. в межах «Книжкового Арсеналу» відбулася
25 травня в Музеї шістдесятництва (вул. Олеся Гончара, 33
Літературознавцю не так просто підготувати виступ до
Учасники шевченкознавчого семінару до 125-річчя від дня
  Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
17 квітня 2019 р. у Черкаському національному університеті
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відділ
 • У дзеркалі перекладів та едицій: Україна — Словаччина
  У дзеркалі
  23 травня 2019 р. в
 • Дні науки
  Дні науки
  25 травня в Музеї
 • Команда інституту літератури долучилась до Медичних пікніків
  Команда
  Літературознавцю не
 • Вечір пам’яті літературознавця, історика, перекладача, археолога, бібліографа Леоніда Махновця
  Вечір пам’яті
  31 травня  о 16.00
 • Восьмий шевченкознавчий семінар
  Восьмий
  Учасники
 • Читання пам’яті Віктора Дудка
  Читання
    Інститут
 • «Боліло серце за Україну: спогади про Віталія Дончика»
  «Боліло серце
  16 квітня 2019 року
 • Художній світ Тараса Шевченка і його сучасність
  Художній світ
  17 квітня 2019 р. у
 • Презентація видань відділу шевченкознавства
  Презентація
  Інститут літератури
 • Іван Кошелівець «Можна одверто? або Туга за катарсисом (статті, огляди, рецензії, інтерв’ю»
  Іван
  Побачила світ книга
 

Наші видання

Cervantes.jpg

Генералюк Леся Станіславівна

Доктор філологічних наук, мистецтвознавець, старший науковий співробітник сектора слов’янських літератур.

Наукові інтереси:

 • література в системі мистецтв і гуманітарних наук;
 • українська і російська література ХІХ – початку ХХ століття;
 • образотворче мистецтво;
 • взаємодія і синтез мистецтв

Вибрані праці:

Монографія:

 Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва. — К.: Наукова думка, 2008. — 544 с.: іл.

Статті:

 1. Катерина Білокур і Тарас Шевченко: етнічні виміри творчості // Катерина Білокур. Філософія мовчазного бунту: зб. наук. праць. – К.: Стилос, 2011. – С. 146-164.
 2. Вплив культурної аури садиб українського дворянства на картину світу Тараса Шевченка // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук праць. – К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – Вип. 8. – С. 47-54.
 3. Алгоритми і варіанти концепту «картина»: вплив образотворчого мистецтва на літературний стиль Шевченка // Укр. мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 1-2. – С. 112-123.
 4. Проблема интеракционизма в творчестве Ивана Бунина: гипотипозис и его варианты // Słowianie Wschodni na emigracji: literatura-kultura-język. – Opole: Wyd-wo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. – (Seria «Studia i Szkice Slawistyczne»: 10). – S. 71-82.
 5. Термінопоняття на позначення результатів інтеракцій між літературою та візуальними мистецтвами: екфразис та гіпотипозис // Українська наукова термінологія: зб. матеріалів. – К.: Наук. думка, 2010. – № 3. – С. 53-68.
 6. Город и храм в поэзии Максимилиана Волошина: экфразис или архитектурный пейзаж-гипотипозис? // Мова і культура (наук. журнал). – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. ІІ (138). – С. 299-305.
 7. «Тому що ілюстрація». Історія однієї довільної інтерпретації твору Шевченка // Образотворче мистецтво. – 2010. – № 2/3 (73). – С. 6-9.
 8. Взаємодія літератури і мистецтва. Начерк теорії словесно-візуальних інтеракцій / Леся Генералюк // Studia methodologica: наук. альманах. – Вип. 29. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 81-88.
 9. Міжвидова взаємодія у літературній творчості Тараса Шевченка: гіпотипозис-жанр // Рідний край: альманах. – Полтава: вид-во ПДПУ, 2009. – № 1 (20). – С. 91-100.
 10. Феномен Шевченка і мистецький поступ в країнах Європи на початку – в середині ХІХ ст. // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: зб. наук. праць. – Вип. 10. – Луганськ: ЛДІКМ, 2009. – С. 96-110.
 11. Портрет-гипотипозис в поэзии М. Волошина // Взаимодействие литературы с другими видами искусства: ХХІ Пуришевские чтения: сб. статей и материалов междунар. конф. – М.: Литера, 2009. – С. 94-95.
 12. До проблеми комплексної рецепції творчості митця-універсаліста: образ-концепт // Наукові записки. Проблеми рецептивної поетики: зб. літературознавчих статей. – Вип. 84. – Сер.: Філолог. науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2009. – С. 44-60.
 13. Міжвидовий інтеракціонізм: «кінематографічність» як наслідок Шевченкової синестезії // Укр. мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 2. – С. 88-97.
 14. Світлоефекти – один із варіантів вербально-іконічної взаємодії у творчості Шевченка // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету імені Івана Огієнка: філолог. науки. – Вип. 18. – Кам'янець-Подільський: ПП Аксіома, 2009. – С. 194-198.
 15. Гіпотипозис у творчості Шевченка – визначальний засіб моделювання візуального образу України // Слово і час. – 2009. – № 3. – С. 3-18.
 16. Проблема універсального митця: культура ХІХ століття крізь призму вербально-іконічних взаємовпливів // Українська мова та література. – Ч. 8 (600). – Лютий, 2009. – С. 5–13.
 17. Пейзаж-гіпотипозис (пластичний пейзаж) у творчості Шевченка // Актуальні проблеми слов'янської філології: міжвузівський зб. наук. статей. Лінгвістика і літературознавство. – Вип. ХХ. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток Лтд», 2009. – С. 39-47.
 18. Т. Шевченко, «Старець на кладовищі». Специфіка зображально-словесної комунікації з адресатом // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 2 (70). – С. 8-10.
 19. До проблеми міждисциплінарних досліджень в українській гуманітарній науці (літературознавчо-мистецтвознавчий дискурс) // Методологічні проблеми гуманітарних досліджень. – Кам'янець-Подільський, 2009. – С. 16-27.
 20. Художник і літератор Тарас Шевченко в контексті європей¬ських мистецьких напрямів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: щомісячний наук.-метод. журнал. – 2009. – № 3 (344). – С. 56-59.
 21. Прийом «кінематографізму» у літературній творчості Шевченка в контексті взаємодії мистецтв // Наукові записки Тернопільського пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. – Сер.: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – Вип. 26.– С. 330-344.
 22. Євангельські теми і ремінісценції в мистецтві Шевченка: словесно-іконічний паралелізм // Мистецтвознавство України: зб. наук. праць. – К.: СПД Пугачов О.В. – НК, 2008. – Вип. 9. – С. 271-281.
 23. Чи ілюстрував Шевченко «Полтаву» Пушкіна? (спостереження в руслі взаємодії літератури і образотворчого мистецтва) // Образотворче мистецтво. – 2008. – № 1 (65). – С. 54-57.
 24. Екфразис у Т. Шевченка і Т. Готьє (до проблеми взаємодії мистецтв у творчості Шевченка) // Слово і час. – 2008. – № 3. – С. 45-55.
 25. «Блудний син». Символіка графічної серії Шевченка в контексті взаємодії літератури і образотворчого мистецтва // Студії мистецтвознавчі. – 2008. – Ч. 1. – С. 56-72.
 26. Поетичність у структурі мистецьких творів Шевченка і питання міжвидового інтеракціонізму // Художня культура. Актуальні проблеми: наук. вісник. – Вип. 5. – К.: Інтертехнологія, 2008. – С. 355-377.
 27. Синтез наукового і естетичного освоєння світу Шевченком (до проблеми постренесансної особистості) // Феномен Т. Г. Шевченка в контексті соціокультурних та освітніх процесів: 4 Всеукраїнська наук.-метод. конф. – К.: Грамота, 2007. – С. 249-263.
 28. Образ дерева і семіотика візуально-просторових концептів (поезія, проза, малярство Т. Шевченка) // Слово і час. – 2006. – № 6. – С. 21-31.
 29. Образи-концепти – інтегральне ядро поезії, прози, малярства Шевченка (вступні зауваження) // Слово Т. Г. Шевченка в полікультурному середовищі: матеріали 3 всеукраїнської наук.-метод. конф.: 26–27 квітня 2006 року. – Сімферополь: НАТА, 2006. – С. 26–30.
 30. Синестезійність світосприйняття Шевченка – маляра і поета // Шевченкознавчі студії: зб. наук. праць. – К.: Київський ун-т, 2005. – Вип. 7. – С. 29-35.
 31. Вплив академізму на формування Шевченка – маляра і поета // Материалы IV междунар. семинара «Шевченковский Петербург». – С-Пб., 2005. – С. 63-72.
 32. Візуальний код Шевченка // Слово і час. – 2004. – № 3. – С. 52-60.
 33. Візуальна концепція гармонії у творчості Шевченка // Тарас Шевченко і народна культура. Зб. пр. міжнар. 35-ї наук. шевченківської конф.: У 2 кн. – Черкаси: Брама-Україна, 2004. – Кн. 1. – С. 204-211.
 34. Феномен синестетизму в творчості Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура: зб. праць міжнар. 33 наук. шевченківської конф. – К.; Черкаси: Брама, 2001. – С. 274–279.
 35. Синестезія як феномен творчого мислення // Творчість свободи як свобода творчості. Матеріали 6-ї міжнар. наук.-практичн. конференції. – К.: НТУУ «КПІ»,, 2001. – С. 113-114.
 36. Мотив пам'яті у творчості Т. Шевченка: іконологічні нотатки // Тарас Шевченко і українська культура ХХІ століття: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнського симпозіуму. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2000. – С. 32-43.
 37. Взаємодія мистецтв у творчості Шевченка. Література й образотворче мистецтво // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – № 1. – С. 69–79.
 38. Пластический портрет в поэзии М. Волошина // Язык и культура. Третья междунар. конф. – Т. 1: Доклады. – К.: Collegium, 1994. – С. 246-256.
 39. У пошуках гармонії (взаємодія мистецтв у творчості М. Волошина) // Слово і час. – 1994. – № 2. – С. 79-84.

Рецензії, мистецькі огляди:

 1. Чи знаємо нашу класичну літературу? // Слово і час. – 2008. – № 12. – С. 92-93.
 2. Хранитель пам'яті: синкретизм творчості Юрія Лесюка / Альбом. – Л., 2007. – 48 с.
 3. З погляду вічності // Література плюс. – 2001, липень. – Ч. 5 (30).
 4. Печали свет из лабиринтов памяти // Art-line. – 1999. – № 5-6. – С. 59-61.
 5. Блудний дух романтизму // Слово і час. – 1997. – № 5/ 7. – С. 63.
 6. Новітній синестетизм Я. Гніздовського: "Коли звук перетворюється в образ" // Українське слово. – 1996. – 17. 09.

Е-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ