Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

Spadschyna(2020)15.jpg
Вівторок, 05 липня 2016 18:00

Світова література в сучасному науковому дискурсі (заявка до 20.09)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА

 Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології запрошує Вас взяти участь у

 Міжнародній науково-практичній конференції

«Світова література в сучасному науковому дискурсі»

 

10-11 листопада 2016 року

 

Наукова проблематика конференції:

1.    Класична спадщини античності і неоміфологізм сучасної літератури.  

2.    Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту.         

3.    Жанрові трансформації і розширення дискурсивних властивостей художнього тексту.         

4.    Літературна антропологія як дослідження діалектичної єдності культурних, аксіологічних, психологічних і тілесних сфер «художнього буття» персонажу.                 

5.    Автор – текст – читач і рецептивний потенціал художнього дискурсу.            

6.    Інтертекстуальність як спосіб моделювання художньої реальності тексту.             

7.    Мультикультуралізм: соціокультурні аргументи модернізації класичного канону.           

8.    Інтермедіальні виміри художнього дискурсу.                                                                          

9.    Сучасна художня проза у дзеркалі наративних стратегій.

10. Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору.

 

У межах конференції планується робота круглого столу

«Літературознавство в парадигмі сучасної української філологічної освіти: проблеми і перспективи»

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції будуть опубліковані після завершення конференції у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія», затвердженому ВАК України як фахове видання.

Форми участі у міжнародній науково-практичній конференції:

І. Очна:

1.     Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.

2.     Доповідь на секційному засіданні – до 15 хв.

3.     Публікація статті у «Віснику Харківського національного університету

       імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія».

ІІ. Заочна:

1.               Публікація статті у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія».

            Для очної участі у міжнародній науково-практичній конференції просимо надіслати до 20 вересня 2016 р. на електронну адресу ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) оргкомітету: а) заявку учасника (бланк додається); б) копію квитанції про сплату організаційного внеску. Для науковців, які беруть очну участь у конференції, сплата за публікацію статті відбуватиметься під час реєстрації перед початком конференції. Подається роздрукований та електронний тексти статті.

            Для заочної участі просимо надіслати до 20 вересня 2016 р. на електронну адресу ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) оргкомітету: а) заявку учасника (бланк додається); б) текст статті; в) копію квитанції про оплату за публікацію статті; г) копію квитанції про сплату організаційного внеску.

            Статті публікуються в авторській редакції. Вартість публікації однієї сторінки – 30 грн.

            Оргкомітет залишає за собою право відбору статей до публікації. Для докторів наук публікація безкоштовна.

            Участь у міжнародній науково-практичній конференції та необхідні витрати – за рахунок направляючої сторони.

Організаційний внесок 250 гривень – для очної участі; 100 – для заочної.

Оплата організаційного внеску проводиться поштовим переказом на ім’я:

Чеп’якова Інна Юріївна

вул. Дерев’янко, 19, к. 804

Харків

61018

Адреса та телефон для контактів:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Чекарева Євгенія Сергіївна

Бессараб Олександр Володимирович (+38067 101 80 25);

Семенець Ольга Сергіївна (+38050 404 74 02)

Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології, філологічний факультет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Свободи, 4, м. Харків,  61077. Tел. (057) 707-51-06

 

Вимоги до оформлення публікацій

Для публікації матеріалів у збірнику необхідно підготувати текст статті в роздрукованому вигляді та в електронній формі. Файл зі статтею слід подати до редколегії на CD або надіслати електронною поштою на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Роздрукований та електронний варіанти повинні бути ідентичними. Текст статті повинен бути ретельно відредагований та перевірений автором і завірений його підписом. За помилки в поданих матеріалах відповідає автор статті.

Вимоги до документа:

• файл має бути створений у редакторі Word і збережений у форматі *.doc або *.rtf;

• файл має бути названий прізвищем автора статті. Ім’я файлу набирається

латинським шрифтом (наприклад, Butko.doc; Butko.rtf).

Послідовність структурних елементів та вимоги до набору статті:

1. УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.

2. Ініціали та прізвище автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.

3. Назва закладу, де працює автор. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.

4. Назва статті. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі букви великими.

5. Анотації (цей структурний елемент не має заголовків «анотація» тощо)

• подаються українською, російською, англійською мовами;

• обсяг кожної анотації становить не менш ніж 500 знаків;

• перед кожною анотацією наводяться прізвище й ініціали автора та назва статті відповідною мовою;

• до анотацій додаються ключові слова;

• текст анотації друкується звичайним шрифтом через один інтервал.

6. Текст статті. Відповідно до постанови ПРЕЗИДІЇ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ від 15.01.2003 р. № 7-05/1 змістове оформлення статті має містити такі елементи: а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття; в) формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; д) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

• Текст набирається шрифтом «Times New Roman», розмір – 14 п., міжрядковий

інтервал – 1,5. Параметри сторінки: згори, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см.

• Не допускається заміна тире знаком дефіса і навпаки.

• Сторінки не нумеруються.

• Абзацний відступ – 0,6 см. Не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску.

• Текст вирівнюється по ширині.

• Виділення фрагмента тексту можливе напівжирним шрифтом та курсивом (підкреслення не допускається).

• Бібліографічні посилання друкуються у квадратних дужках.

Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки розділяються двокрапкою. Для зазначення діапазону сторінок використовується знак тире без пропусків ліворуч і праворуч від тире. Номери сторінок, що відносяться до одного джерела, розділяються комою. Номери джерел розділяються крапкою з комою. Наприклад: [4:25], [4:25–27], [4:25; 7:32–33; 12:16, 25], [4; 7; 12].

7. Література. Перед списком використаної літератури пишеться слово «Література» звичайним шрифтом.

Використані джерела друкуються за абеткою. Кожне джерело починається з абзацу.

Оформлення бібліографії згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 3, 2008 р.

 

Статтю супроводжує на окремій сторінці інформація про автора:

• прізвище, ім’я, по батькові;

• науковий ступінь, місце роботи, посада;

• домашня адреса, електронна адреса, мобільний і робочий телефони;

• особистий підпис.

 

Статті аспірантів і здобувачів подаються з відгуком наукового керівника.

Невиконання зазначених вимог буде причиною відхилення запропонованої статті.

Висновки оргкомітету щодо участі у конференції, запрошення та детальну інформацію щодо перебігу конференції буде надіслано на Вашу адресу до 1 листопада 2016 р.

 

Сподіваємось на плідну наукову співпрацю!

З повагою, оргкомітет.


Заявка УЧАСНИКА

 

Міжнародної науково-практичної конференції

«Світова література в сучасному науковому дискурсі»

10-11 листопада 2016 р.

 

Прізвище, ім'я та по-батькові:

Домашня адреса:

 

                                   (вулиця, номер будинку, квартира, населений пункт, держава, індекс)

Контактний телефон, факс:
Е-mail:

Вчений ступінь: 

Вчене звання:

Посада та місце роботи:

 

                                           (повна назва установи, відділу, факультету, кафедри, адреса)

Назва доповіді:
Анотація (400-500 знаків):
Форма участі:
Необхідність бронювання місця в готелі:

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ