Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

cover1.jpg
Вівторок, 10 січня 2017 19:27

ІІ Міжнародна наукова конференція «Слов’янські студії»

Міністерство освіти і науки України

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Міністерство освіти і науки Республіки Болгарія

 

Академія наук Республіки Болгарія

Національна академія наук України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Миколаївська обласна державна адміністрація

Рада національних товариств Миколаївської області

Громадська організація Терновське болгарське дружество

 

Україна, 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Інститут філології, кафедра української філології, теорії та історії літератури.

10, 68 Desantnykiv Str., Mykolayiv, 54003, Department of Ukrainian philology, theory and history of literature, Institute of Filology, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine.

 Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ Міжнародній науковій конферен-ції «Слов’янські студії», присвяченій 150-річчю заснування Південно-слов’янського пансіону Тодора Мінкова.

Під час конференції відбудеться традиційне широке обговорювання проблем функціонування та розвитку слов’янських мов і літератур у загальноєвропейському та світовому контексті. Також розглядатимуться питання історії становлення та розвитку Південнослов’янського пансіону, з’ясовуватимуться різні аспекти навчання балканської молоді на теренах України в ІІ половині ХІХ століття.

Основні завдання конференції – зміцнення глибинних зв’язків між слов’янськими мовами й культурами різних країн, осягнення їхнього місця в контексті інослов’янських культур, інтенсифікація слов’янознавчих філологічних досліджень за рахунок розширення співпраці з фахівцями різних країн.

Конференція відбуватиметься 21–22 квітня 2017 року на базі кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

У рамках конференції планується робота круглого столу на тему «Роль Південнослов’янського пансіону Тодора Мінкова в підготовці національних еліт для балканських країн» та культурна програма.

Наукова проблематика конференції

Секція «Мовознавство»

1.                Типологія підходів до філософії слов’янських мов.

2.                Динамічні процеси в лексичних системах слов’янських мов.

3.                Фразеологія в слов’янському культурно-етнічному просторі.

4.                Теоретичні проблеми категорійної граматики слов’янських мов.

5.                Слов’янські мови в релігійному дискурсі.

6.                Слов’янські мови в історико-типологічному й контрастивному висвітленні.

7.                Сучасні теорії тексту в слов’янському мовознавстві.

Секція «Літературознавство»

1.      Слов’янські літератури: історія і сучасність.

2.      Слов’янські літератури у творчому взаємозв’язку.

3.      Слов’янські літератури в загальноєвропейському/світовому контексті.

4.      Слов’янська міфологія і фольклор у мистецькому дискурсі.

5.      Міфи релігій світу, традиційні образи і сюжети у слов’янських літературах.

6.      Поетика слов’янських літератур.

7.      Слов’янські культурні традиції в умовах глобалізації та етнізації.

Секція «Історія слов’ян»

1.                Історія південних слов’ян.

2.                Історія західнослов’янських народів.

3.                Східні слов’яни в контексті регіональних досліджень.

4.                Висвітлення історії слов’янських країн у літературних творах.

5.                Етнологічні питання історії слов’ян.

6.                Слов’янські народи в історії Миколаївщини.

7.                Слов’янство в сучасних світових політичних процесах.

Робочі мови конференції: слов’янські та англійська.

Форми участі: очна та заочна.

Проїзд, проживання – за рахунок учасників конференції.

Реєстраційний внесок(включає витрати на технічне та інформаційне забезпечення заходу, каву-брейк, обід) для учасників конференції з України – 200 грн., для іноземних учасників – 10 євро.

Для участі у конференції просимо надсилати заявки електронною поштою до 10 квітня 2017 року (бланк заявки додається).

Публікація матеріалів

Статті, підготовлені на основі доповідей, будуть опубліковані у фахових збірниках: «Наукові праці : науково-методичний журнал. Філологія. Мовознавство» (наказом МОН України від 12.05.2015 року № 528 цей журнал включено до переліку наукових фахових видань з філологічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук), «Наукові праці : науково-методичний журнал. Філологія. Літературознавство» (збірник затверджено як фаховий наказом МОН України від 12.05.2015 року № 528), «Наукові праці : науково-методичний журнал. Історія» (збірник затверджено як фаховий наказом МОН України від 21.12.2015 року № 1328)та «Чорноморський літопис» (збірник друкується як фахове видання, затверджене постановою президії ВАК України від 31.05.2011 року № 1-05/5).

Просимо до 10 травня 2017 року надсилатиелектронний варіант статті обсягом від 8 до 12 сторінок машинопису, фото квитанції про грошовий переказ, заявку (бланк заявки додається) на адресу: v_ponkratova@mail.ru.

Вартість публікації (програма конференції, збірник статей, пересил-ка матеріалів Укрпоштою)для учасників з України – 380 грн., для іноземних учасників – 20 євро.  Статті докторів наук друкуються безоплатно.

Вимоги до оформлення статей

До публікації приймаються статті, що відповідають вимогам постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1.

Зокрема, основний зміст статті має відповідати такій композиції:

1.        Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

2.        Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

3.        Формулювання цілей статті (постановка завдання).

4.        Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

5.        Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у напрямі.

Статті подаються в електронному вигляді, набраними в текстовому редакторі Microsoft Word із розширенням *.doc (назва файлу – транслітерація прізвища першого автора латиною). Шрифт TimesNewRoman 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см, поля – 2 см. Графіки та рисунки виконувати вбудованими засобами Word, посилання в тексті обов’язкові.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

-        індекс УДК (вирівнювання по лівому краю);

-        прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, місто, країна, електронна адреса (вирівнювання по правому краю);

-        назва статті (великими літерами жирним шрифтом із вирівнюванням по центру);

-        анотації українською, російською та англійською мовами. Анотації українською та російською мовою – 100150 слів (характеристика основної теми, проблеми, мета, узагальнені результати). Анотація англійською мовою – 200250 слів, подається одним абзацом, не копіює скорочену анотацію, подану українською мовою. Анотація надається згідно з вимогами SCOPUS’а як структурований реферат і повинна обов’язково містити такі елементи: предмет, тема, мета роботи, методологія, наукова новизна, галузь застосування результатів, висновки;

-        ключові слова українською, російською та англійською мовами (5–8 слів, відокремлюються одне від одного крапкою з комою);

-        основний текст статті;

-        література;

-        наприкінці подається додаткова інформація англійською та російською мовами: прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), місце роботи, місто, країна; назва статті.

Для аспірантів і здобувачів обов’язковою єрецензія наукового керівника або доктора наук за фахом публікації (чи її відсканований варіант).

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам конференції. Редколегія залишає за собою право здійснювати редагування статті.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Секретар оргкомітету конференції «Слов’янські студії» – викладач кафедри української філології, теорії та історії літератури ЧНУ ім. Петра Могили,відповідальний секретар журналу «Наукові праці : науково-методичний журнал. Філологія. Мовознавство» Понкратова Валентина Миколаївна.

Тел.:      +38 050 254 00 14;

Е-mail:v_ponkratova@mail.ru.

 

Сподіваємося на плідну співпрацю!

Оргкомітет

 

                                                                                                   Додаток

ЗАЯВКА

учасника IІ Міжнародної конференції «Слов’янські студії»

(м. Миколаїв, 2122 квітня 2017 р.)

 

Прізвище, ім’я по батькові (повністю)

 

Установа (повна назва)

 

Науковий ступінь, учене звання, посада

 

Тема доповіді/статті

 

Назвасекції

 

Поштова адреса

 

Контактний телефон

 

Електронна адреса (заповнити обов’язково)

 

Необхідність у житлі

 

Форма участі в конференції (очна/заочна)

 

Коло наукових зацікавлень

 

ПІБ наукового керівника, його науковий ступінь, учене звання і місце роботи (для аспірантів, здобувачів)

 

 

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ