Українська
Україна відзначила День Гідності та Свободи, на жаль, в
Дорогі друзі, запрошуємо Вас на виставку благодійного
Після важкої хвороби на 89-му році життя відійшла Валерія
26 жовтня 2023 р. перестало битися серце Миколи Матвійовича
12 жовтня 2023 року відійшов у засвіти багаторічний
  Інститут літератури  ім. Т.Г.Шевченка НАН України,
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
 • Міжнародний науковий форум «Революція Гідності: на шляху до історії»
  Міжнародний
  Україна відзначила
 • Відкриття виставки благодійного аукціону
  Відкриття
  Дорогі друзі,
 • Вічна і світла пам'ять Валерії Смілянській
  Вічна і світла
  Після важкої
 • Вічна і світла пам'ять Миколі Матвійовичу Сулимі
  Вічна і світла
  26 жовтня 2023 р.
 • Вічна пам'ять Віктору Анастасійовичу Бурбелі
  Вічна пам'ять
  12 жовтня 2023 року
 • ІІІ КОШЕЛІВЕЦЬКІ ЧИТАННЯ
  ІІІ
    Інститут
 • Підсумки Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 155-літтю від дня народження Людмили Старицької-Черняхівської
  Підсумки
  26 вересня
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 

Наші видання

Spadschyna(2020)15.jpg
Вівторок, 10 січня 2017 19:27

ІІ Міжнародна наукова конференція «Слов’янські студії»

Міністерство освіти і науки України

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Міністерство освіти і науки Республіки Болгарія

 

Академія наук Республіки Болгарія

Національна академія наук України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Миколаївська обласна державна адміністрація

Рада національних товариств Миколаївської області

Громадська організація Терновське болгарське дружество

 

Україна, 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Інститут філології, кафедра української філології, теорії та історії літератури.

10, 68 Desantnykiv Str., Mykolayiv, 54003, Department of Ukrainian philology, theory and history of literature, Institute of Filology, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine.

 Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ Міжнародній науковій конферен-ції «Слов’янські студії», присвяченій 150-річчю заснування Південно-слов’янського пансіону Тодора Мінкова.

Під час конференції відбудеться традиційне широке обговорювання проблем функціонування та розвитку слов’янських мов і літератур у загальноєвропейському та світовому контексті. Також розглядатимуться питання історії становлення та розвитку Південнослов’янського пансіону, з’ясовуватимуться різні аспекти навчання балканської молоді на теренах України в ІІ половині ХІХ століття.

Основні завдання конференції – зміцнення глибинних зв’язків між слов’янськими мовами й культурами різних країн, осягнення їхнього місця в контексті інослов’янських культур, інтенсифікація слов’янознавчих філологічних досліджень за рахунок розширення співпраці з фахівцями різних країн.

Конференція відбуватиметься 21–22 квітня 2017 року на базі кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

У рамках конференції планується робота круглого столу на тему «Роль Південнослов’янського пансіону Тодора Мінкова в підготовці національних еліт для балканських країн» та культурна програма.

Наукова проблематика конференції

Секція «Мовознавство»

1.                Типологія підходів до філософії слов’янських мов.

2.                Динамічні процеси в лексичних системах слов’янських мов.

3.                Фразеологія в слов’янському культурно-етнічному просторі.

4.                Теоретичні проблеми категорійної граматики слов’янських мов.

5.                Слов’янські мови в релігійному дискурсі.

6.                Слов’янські мови в історико-типологічному й контрастивному висвітленні.

7.                Сучасні теорії тексту в слов’янському мовознавстві.

Секція «Літературознавство»

1.      Слов’янські літератури: історія і сучасність.

2.      Слов’янські літератури у творчому взаємозв’язку.

3.      Слов’янські літератури в загальноєвропейському/світовому контексті.

4.      Слов’янська міфологія і фольклор у мистецькому дискурсі.

5.      Міфи релігій світу, традиційні образи і сюжети у слов’янських літературах.

6.      Поетика слов’янських літератур.

7.      Слов’янські культурні традиції в умовах глобалізації та етнізації.

Секція «Історія слов’ян»

1.                Історія південних слов’ян.

2.                Історія західнослов’янських народів.

3.                Східні слов’яни в контексті регіональних досліджень.

4.                Висвітлення історії слов’янських країн у літературних творах.

5.                Етнологічні питання історії слов’ян.

6.                Слов’янські народи в історії Миколаївщини.

7.                Слов’янство в сучасних світових політичних процесах.

Робочі мови конференції: слов’янські та англійська.

Форми участі: очна та заочна.

Проїзд, проживання – за рахунок учасників конференції.

Реєстраційний внесок(включає витрати на технічне та інформаційне забезпечення заходу, каву-брейк, обід) для учасників конференції з України – 200 грн., для іноземних учасників – 10 євро.

Для участі у конференції просимо надсилати заявки електронною поштою до 10 квітня 2017 року (бланк заявки додається).

Публікація матеріалів

Статті, підготовлені на основі доповідей, будуть опубліковані у фахових збірниках: «Наукові праці : науково-методичний журнал. Філологія. Мовознавство» (наказом МОН України від 12.05.2015 року № 528 цей журнал включено до переліку наукових фахових видань з філологічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук), «Наукові праці : науково-методичний журнал. Філологія. Літературознавство» (збірник затверджено як фаховий наказом МОН України від 12.05.2015 року № 528), «Наукові праці : науково-методичний журнал. Історія» (збірник затверджено як фаховий наказом МОН України від 21.12.2015 року № 1328)та «Чорноморський літопис» (збірник друкується як фахове видання, затверджене постановою президії ВАК України від 31.05.2011 року № 1-05/5).

Просимо до 10 травня 2017 року надсилатиелектронний варіант статті обсягом від 8 до 12 сторінок машинопису, фото квитанції про грошовий переказ, заявку (бланк заявки додається) на адресу: v_ponkratova@mail.ru.

Вартість публікації (програма конференції, збірник статей, пересил-ка матеріалів Укрпоштою)для учасників з України – 380 грн., для іноземних учасників – 20 євро.  Статті докторів наук друкуються безоплатно.

Вимоги до оформлення статей

До публікації приймаються статті, що відповідають вимогам постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1.

Зокрема, основний зміст статті має відповідати такій композиції:

1.        Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

2.        Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

3.        Формулювання цілей статті (постановка завдання).

4.        Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

5.        Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у напрямі.

Статті подаються в електронному вигляді, набраними в текстовому редакторі Microsoft Word із розширенням *.doc (назва файлу – транслітерація прізвища першого автора латиною). Шрифт TimesNewRoman 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см, поля – 2 см. Графіки та рисунки виконувати вбудованими засобами Word, посилання в тексті обов’язкові.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

-        індекс УДК (вирівнювання по лівому краю);

-        прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, місто, країна, електронна адреса (вирівнювання по правому краю);

-        назва статті (великими літерами жирним шрифтом із вирівнюванням по центру);

-        анотації українською, російською та англійською мовами. Анотації українською та російською мовою – 100150 слів (характеристика основної теми, проблеми, мета, узагальнені результати). Анотація англійською мовою – 200250 слів, подається одним абзацом, не копіює скорочену анотацію, подану українською мовою. Анотація надається згідно з вимогами SCOPUS’а як структурований реферат і повинна обов’язково містити такі елементи: предмет, тема, мета роботи, методологія, наукова новизна, галузь застосування результатів, висновки;

-        ключові слова українською, російською та англійською мовами (5–8 слів, відокремлюються одне від одного крапкою з комою);

-        основний текст статті;

-        література;

-        наприкінці подається додаткова інформація англійською та російською мовами: прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), місце роботи, місто, країна; назва статті.

Для аспірантів і здобувачів обов’язковою єрецензія наукового керівника або доктора наук за фахом публікації (чи її відсканований варіант).

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам конференції. Редколегія залишає за собою право здійснювати редагування статті.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Секретар оргкомітету конференції «Слов’янські студії» – викладач кафедри української філології, теорії та історії літератури ЧНУ ім. Петра Могили,відповідальний секретар журналу «Наукові праці : науково-методичний журнал. Філологія. Мовознавство» Понкратова Валентина Миколаївна.

Тел.:      +38 050 254 00 14;

Е-mail:v_ponkratova@mail.ru.

 

Сподіваємося на плідну співпрацю!

Оргкомітет

 

                                                                                                   Додаток

ЗАЯВКА

учасника IІ Міжнародної конференції «Слов’янські студії»

(м. Миколаїв, 2122 квітня 2017 р.)

 

Прізвище, ім’я по батькові (повністю)

 

Установа (повна назва)

 

Науковий ступінь, учене звання, посада

 

Тема доповіді/статті

 

Назвасекції

 

Поштова адреса

 

Контактний телефон

 

Електронна адреса (заповнити обов’язково)

 

Необхідність у житлі

 

Форма участі в конференції (очна/заочна)

 

Коло наукових зацікавлень

 

ПІБ наукового керівника, його науковий ступінь, учене звання і місце роботи (для аспірантів, здобувачів)

 

 

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_листопада

28

Міжнародний науковий форум «Революція Гідності: на шляху до історії»

Україна відзначила День Гідності та...

NEWSKIT_листопада

09

Відкриття виставки благодійного аукціону "Маю честь!"

Дорогі друзі, запрошуємо Вас на...

NEWSKIT_листопада

08

Вічна і світла пам'ять Валерії Смілянській

Після важкої хвороби на 89-му...

NEWSKIT_жовтня

26

Вічна і світла пам'ять Миколі Матвійовичу Сулимі

26 жовтня 2023 р. перестало...