Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

post.jpg
Четвер, 15 листопада 2018 19:37

Вчена рада Інституту літератури підтримала висновок комісії, створеної для аналізу фактів плагіату в монографії Д.Дроздовського

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  НАУК  УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ  ЛІТЕРАТУРИ  ім. Т.Г.ШЕВЧЕНКА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5

 

м. Київ                                                                       «23» 11 2018 р.

 

На спільному засіданні відділу світової літератури та відділу теорії літератури і компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 18 вересня 2018 року було обговорено монографію Д. І. Дроздовського «Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі (філософська проблематика, жанри, наративні стратегії» (Київ: Пульсари, 2018). Під час обговорення співробітниками відділу теорії літератури і компаративістики було оголошено, що в тексті цієї монографії виявлено плагіат. Ухвалою зібрання стала рекомендація Д. Дроздовському «врахувати всі зауваження, внести зміни в монографію. Подати на обговорення доопрацьований варіант» (Протокол №6 від 18 вересня 2018 р.).

Науковці Інституту літератури відповідно до положень Статуту Інституту, «Колективного договору» створили тимчасову комісію з оцінки згаданої монографії Д. І. Дроздовського. Вчена рада Інституту літератури 13 листопада 2018 року розглянула та підтримала «Висновок» і рекомендації комісії, які й оприлюднюємо.

Дирекція Інституту літератури звернулася до МОН України із запитом щодо оцінки роботи Д. І. Дроздовського «Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі (філософська проблематика, жанри, наративні стратегії» за допомогою «Сервісу перевірки на плагіат "Unichek"», який виявив неприпустимий відсоток «схожості» в тексті, а саме: з проаналізованих 754 джерел – 67.23%  – оригінальність, 32.77% – схожість.

Дирекція Інституту зобов’язує завідувачів відділами Інституту літератури, наукових керівників аспірантів, наукових консультантів докторантів посилити відповідальність та забезпечити контроль за виконанням індивідуальних планів аспірантів і докторантів Інституту літератури, контроль за виконанням на належному науковому рівні планової роботи з суворим дотриманням вимог до написання кандидатських та докторських дисертацій, до підготовки наукових публікацій; особливу увагу звернути на необхідність забезпечення етичних норм і фахових принципів у використанні й цитуванні наукових джерел – з повагою до авторського права, із дотриманням критеріїв професійної академічної етики, моралі.

Дирекція Інституту літератури у відповідності до чинного законодавства рекомендує Профкому Інституту літератури – повноважному представнику трудового колективу працівників, аспірантів і докторантів Інституту, виразнику їх професійних, трудових і соціально-економічних інтересів розглянути можливість внести до «Колективного договору» пункт «Про дотримання критеріїв академічної професійної етики», – з обґрунтуванням у ньому неприпустимості плагіату (взяти до уваги визначення, подані у «Етичному кодексі ученого України», «Рекомендаціях щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)», «Розширеному глосарії термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» /від 5 вересня 2017 р.»/), який може бути проявлено чи у привласненні чужого авторства, чи у поданні чужого наукового дослідження або його частин без посилання на автора, на джерело запозичення. Звернути увагу на ознаки плагіату як механічного копіювання чужої наукової роботи, декількох робіт, їх частин та подання результату під власним іменем; змішування власної та частин відтвореної чужої праці без відповідного посилання на джерела, без цитування; рерайту (перефразування чужої роботи без згадки її справжнього автора) – того типу плагіату, який особливо важко виявити технічними засобами пошуку плагіату (програмами антиплагіату) і який вимагає ретельної роботи з текстами аспірантів, докторантів відповідальних за ці праці науковців установи, у першу чергу – завідувача та співробітників відділу, в якому виконується робота, наукового консультанта, наукового керівника.

Заступнику директора з наукової роботи д. філол. н., проф., акад. НАН України М. М. Сулимі, ученому секретарю к. філол. н. О. Б. Поліщук підготувати, подати на розгляд Вченої ради Інституту літератури нормативний документ: «Положення про академічну доброчесність Інституту літератури» (відповідно до ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» /від 5 вересня 2017 р./).

Розпорядження розглянути на засіданнях відділів і секторів.

 

Директор

Інституту літератури,

академік НАН України                                          М. Г. Жулинський

 

Учений секретар                                                    О. Б. Поліщук

 

 

Додається:

- «Етичний кодекс ученого України» (Затверджено Загальними зборами Національної академії наук України 15 квітня 2009 р., Постанова №2) Додаток_1;

- «Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)» (Лист МОН № 1/11-8681 від 15.08.2018 року) Додаток_2;

- «Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)» Додаток_3.

 
 
 
В И С Н О В О К  
Комісії Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, створеної 9 жовтня 2018 року за рішенням вченої ради для аналізу фактів плагіату в монографії Дмитра Ігоровича Дроздовського “Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі (філософська проблематика, жанри, наративні стратегії)” (Київ: Пульсари, 2018), яку було подано на здобуття ступеня доктора філологічних наук

Комісія Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (далі ‒ Комісія) у складі: к. філол. н. Д. О. Єсипенко, д. філол. н., проф. П. В. Михед, д. філол. наук., проф. Н. Ф. Овчаренко, д. філол. н. Т. М. Рязанцева (голова), к. філол. н. О. О. Федорук, за участі залучених експертів: д. філол. н. О. В. Боронь, член-кор., д. філол. наук., проф. Т. І. Гундорова, к. філол. н., доц. М. Й. Назаренко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), д. філол. н., проф. Н. М. Торкут (Запорізький національний університет), розглянувши текст монографії та порівняльні таблиці запозичень у монографії Д. І. Дроздовського, дійшла такого висновку:

1) Монографія Дмитра Дроздовського “Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі (філософська проблематика, жанри, наративні стратегії)” містить грубе порушення академічної доброчесності, що проявилося в академічному плагіаті. З наукових текстів більш ніж двадцяти авторів, головним чином англомовних, іспаномовних, почасти російськомовних шляхом прямого або перефразованого перекладу  майже повністю списано/відтворено такі підрозділи монографії:

1.1. Теоретичні експлікації постпостмодернізму. Метамодернізм як напрям культури поч. ХХІ ст.

1.3. Межа «постмодернізм-постпостмодернізм» у літературі 1980–1990-х рр.: феноменологічні проблеми й наративні стратегії роману.

2.1. Ніцшеанський дискурс постпостмодернізму: концепція «волі до влади».

2.2. Критика колоніалізму та капіталізму в романі «Хмарний атлас» Девіда Мітчелла.

2.4. Дискурс влади в романі «Субота».

2.5. Криза релігійних вірувань і дискурс науки у романах А. С. Баєтт.

2.6. Концепція соціальної нерівності в романі «Дитина у часі» Іена Мак’юена.

3.1. Концепція множинної реальності та множинності істин: досвід постпостомодернізму.

3.2. «Campus novel» Девіда Лоджа як роман перетинів «наукового» та гуманітарного знання.

4.2. Мовностильові стратегії у романі «Хмарний атлас».

4.4. «Дивний випадок із собакою вночі» Марка Геддона: наративні особливості «аутичного» роману.

Частково списано/відтворено такі частини:

Замість вступу.

1.2. Криза постмодернізму: стратегії експлікації постмодерністської чуттєвості в європейському літературному процесі 1960–1990-х рр.

1.4. Філософські орієнтири постпостмодернізму: досвід англійської літератури 1980–2010-х рр.

2.7. «Свій — Чужий — Інший»: імаґологічні проекції в романі «Омріяний край» Лілі Хайд.

Висновки.

Плагіат міститься на таких сторінках монографії: 23, 25-2934-7175-88, 90, 112-140154-193220-252282-294309-349355-356. Загалом списано/відтворено з текстів інших авторів 216 сторінок, або 64% тексту (без урахування бібліографії і додатків).

Посилання в оригінальних статтях, з яких Д. І. Дроздовський переписав/ відтворив свій текст, теж значною мірою перейшли до монографії, тому бібліографічний перелік використаних джерел, що складається з 669 позицій, немає підстав уважати власною бібліографією автора монографії.

Розглянуті розділи не містять нової інформації і не є результатом самостійного аналізу, що могло б мати наукову цінність.

2) Низка статей Д. І. Дроздовського, які є розділами монографії і які були опубліковані в різних виданнях (див. порівняльні таблиці в додатку до висновку), так само містять плагіат.

З огляду на Закон України “Про наукову та науково-технічну діяльність” (статті 1, 6), Закон України “Про освіту” (стаття 42), “Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)”, Комісія рекомендує:

1) Розглянути на найближчому засіданні вченої ради Інституту літератури питання про академічний плагіат у монографії Д. І. Дроздовського. Повідомити Д. І. Дроздовського про дату й час розгляду.

2) Виступити на офіційному сайті Інституту літератури з декларацією про неприпустимість академічного плагіату.

3)  Визнати невиконання Д. І. Дроздовським вимог докторантури, винести йому догану за академічну недоброчесність та провести позачергову атестацію Д. І. Дроздовського з розглядом відповідності його наукової праці посаді наукового співробітника.

4)  Дирекції ознайомити співробітників Інституту літератури з Етичним кодексом вченого України, “Рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)”, “Розширеним глосарієм термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту»”, розробленого в межах Проекту сприяння академічної доброчесності в Україні – SAIUP за підтримки Посольства США та рекомендованого МОН.

5) Ініціювати створення при Відділенні літератури, мови та мистецтвознавства НАН України міжінститутської Комісії з питань наукової етики та академічної доброчесності.

6)  Ввести пункт про сувору відповідальність за науковий плагіат у трудові договори (контракти) з науковими співробітниками та аспірантами/докторантами Інституту літератури.

7)  Зважаючи на те, що свою роботу Д. І. Дроздовський виконав в Інституті літературі, її схвалив відділ світової літератури і рекомендувала до друку вчена рада Інституту, посилити персональну відповідальність всіх співробітників Інституту за експертну оцінку, відгуки і рекомендації до друку.

8) Анулювати рекомендацію монографії Д. І. Дроздовського до друку вченою радою Інституту літератури (протокол № 7 від 19 червня 2018 р.).

9)  Повідомити Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, редакцію журналу “Всесвіт” про висновок Комісії і рішення вченої ради Інституту літератури.

10)  Оприлюднити рішення Комісії на офіційному сайті Інституту.

Додаються порівняльні таблиці з указівкою на оригінальні джерела плагіату, висновки провідних академічних експертів, коментарі авторів оригінальних статей.

 

Голова Комісії:

д. філол. н. Т. М. Рязанцева

 

Члени Комісії:

к. філол. н. Д. О. Єсипенко

д. філол. н., проф. П. В. Михед

к. філол. н. О. О. Федорук

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ